Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αίτημα αναβολή από την υπεράσπιση Μιχαλολιάκου — Ρεσιτάλ Λαγού

Αίτη­μα ανα­βο­λής με την έναρ­ξη της δίκης υπέ­βα­λε η πλευ­ρά του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου στο δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο όπου εκδι­κά­ζε­ται η υπό­θε­ση της Χρυ­σής Αυγής.

Ο επι­κε­φα­λής του κόμ­μα­τος των ναζί κόμ­μα­τος δεν παρί­στα­ται στη δίκη. Ο συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης Δ. Παπα­δέλ­λης ανέ­φε­ρε ότι ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος απου­σιά­ζει για λόγους υγεί­ας, καθώς είχε νοση­λευ­τεί με COVID-19 επί δύο μήνες στην εντα­τι­κή και πλέ­ον βρί­σκε­ται σε κέντρο αποκατάστασης.

«Θεω­ρη­τι­κά εκλη­τεύ­θη από το δικα­στή­ριο, ενώ ήταν στη ΜΕΘ και είχε απώ­λεια συνεί­δη­σης, οπτι­κές και ακου­στι­κές ψευ­δαι­σθή­σεις. Δεν έχει καν την από­φα­ση, δεν ξέρει για­τί δικά­ζε­ται!», είπε ο συνή­γο­ρος υπεράσπισης.

«Πολι­τι­κός κρα­τού­με­νος» δήλω­σε ο Γιάν­νης Λαγός, όταν η πρό­ε­δρος εκφώ­νη­σε το όνο­μά του. Ο Γιάν­νης Λαγός είναι ο μόνος από τα πολι­τι­κά στε­λέ­χη της Χρυ­σής Αυγής με ενερ­γό ακό­μα δρά­ση καθώς είναι στην Ευρω­βου­λή με δια­δι­κα­σία παύ­σης όσο εκτί­ει την ποι­νή του.

Από τους 56 κατη­γο­ρού­με­νους ένας έχει απο­βιώ­σει και ένας παραι­τή­θη­κε από την έφεση.

Έτσι, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των κατη­γο­ρου­μέ­νων που θα δικα­στούν σε δεύ­τε­ρο βαθ­μό είναι 54, με τους 50 να δικά­ζο­νται ξανά για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. Μόλις 16 έδω­σαν το «παρών» στη δικα­στι­κή αίθου­σα. Πέντε κατη­γο­ρού­με­νοι δεν είχαν δικη­γό­ρο και κάποιοι εξ αυτών ζήτη­σαν από το δικα­στή­ριο να τους διο­ρί­σει συνήγορο.

Στη συνέ­χεια η πρό­ε­δρος του δικα­στη­ρί­ου ανέ­γνω­σε τον κατά­λο­γο των μαρ­τύ­ρων, που φτά­νουν τους 146.

Πρώ­τοι μάρ­τυ­ρες κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου είναι οι γονείς του Παύ­λου Φύσ­σα, Πανα­γιώ­της και Μάγδα, οι οποί­οι θα δηλώ­σουν παρά­στα­ση προς υπο­στή­ρι­ξη της κατηγορίας.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο