Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Αθώα περιστερά» ο επικεφαλής του τάγματος εφόδου

Με την απο­λο­γία του χρυ­σαυ­γί­τη Ανα­στά­σιου Παντα­ζή, γνω­στού και ως «Τάσου», «Τασά­ρα» ή «Παντα­ζά­ρα», ολο­κλη­ρώ­θη­καν σήμε­ρα, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, οι απο­λο­γί­ες για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ.

Το μέλος του «5μελούς» Περά­μα­τος της Χρυ­σής Αυγής, αφού .…ξύπνη­σε (σ.σ. προ­α­να­κρι­τι­κά είχε δηλώ­σει ότι κοι­μό­ταν στο σπί­τι του), θυμή­θη­κε μεν ότι ήταν στη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση, αντι­στρέ­φο­ντας όμως την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα και παρου­σιά­ζο­ντας τα θύμα­τα ως θύτες(!). Ανέ­φε­ρε ότι οι κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ, τους επι­τέ­θη­καν με κοντά­ρια με κόκ­κι­νες σημαί­ες, ενώ κάποιοι φορού­σαν και κρά­νη. Δεν απά­ντη­σε όμως στις επί­μο­νες ερω­τή­σεις του δικα­στη­ρί­ου, με ποιο τρό­πο τελι­κά χτυ­πή­θη­καν οι συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ, με δεδο­μέ­νο τον ισχυ­ρι­σμό του ότι όχι μόνο δεν κρα­τού­σαν τίπο­τα, αλλά και δύο σημαί­ες που είχαν ήταν στη­ριγ­μέ­νες σε φυσο­κά­λα­μο… Ενδει­κτι­κά ρωτή­θη­κε: «Βγαί­νουν από το αυτο­κί­νη­το φορώ­ντας κρά­νη, ενώ βλέ­πουν απέ­να­ντι αφί­σες και βούρ­τσες;», «Τι ήταν αυτό που τους φόβι­σε;», «Με τι μέσο προ­κλή­θη­καν τότε οι βλά­βες στους ανθρώ­πους του ΠΑΜΕ;», «Οι άλλοι του ΠΑΜΕ βγή­καν με τα κρά­νη. Ο Χατζη­δά­κης έφα­γε την πέτρα. Εκεί­νοι είναι εξο­πλι­σμέ­νοι. Πώς και δεν προ­κά­λε­σαν περισ­σό­τε­ρες σωμα­τι­κές βλάβες;».

Προ­σπά­θη­σε, επί­σης, μάταια να πεί­σει το δικα­στή­ριο πως το τάγ­μα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής απο­τε­λού­νταν στην πλειο­ψη­φία του από για­γιά­δες και παι­διά που παρέ­μει­ναν στο χώρο, σε αντί­θε­ση με αυτόν και τους συγκα­τη­γο­ρου­μέ­νους του, που έτρε­ξαν για να δια­φύ­γουν. Επι­βε­βαί­ω­σε τις μαρ­τυ­ρί­ες ότι βγή­κε μπρο­στά και συστή­θη­κε με τη δικαιο­λο­γία ότι και αυτός (σ.σ. όπως και ο Χατζη­δά­κης) προ­σπά­θη­σε να ηρε­μή­σει τα πνεύ­μα­τα. Αντί­θε­τα επί­σης με τα όσα υπο­στή­ρι­ξε, υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες που ανα­φέ­ρουν ότι εκεί­νο το βρά­δυ όχι μόνο έδι­νε εντο­λές, αλλά προ­σπά­θη­σε να χτυ­πή­σει τον Καρα­μπέ­ρη με καδρόνι.

«Ψάχνε­ται» ακό­μα στις συνε­χό­με­νες αντι­φα­τι­κές κατα­θέ­σεις του, ο σκο­πός της νυχτε­ρι­νής συγκέ­ντρω­σής τους το βρά­δυ της επί­θε­σης. Το αν τελι­κά βγή­καν δήθεν για αφι­σο­κόλ­λη­ση, για τρι­κά­κια, για εφη­με­ρί­δες, για να βάψουν, ή αν έβα­ψαν τελι­κά με πλα­στι­κή μπο­γιά και όχι με σπρέι που είναι …ακρι­βό και δεν το προ­τι­μού­σαν, όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ειπώθηκε.

Δεν είμαι ο Τάσος σου…

Αρνή­θη­κε ότι οι ανα­φο­ρές, το βρά­δυ της δολο­φο­νι­κής επί­θε­σης, στη συνο­μι­λία Λαγού — Δεβε­λέ­κου όπου ακού­γε­ται το όνο­μά του: «Θα φάνε γερό πέσι­μο τα κομ­μού­νια. Έχουν βγει και βάφου­νε. Μάζε­ψε ο Τάσος καμιά τρια­ντα­ριά», είναι αυτός. Μάλι­στα, παρέ­πεμ­ψε σε άλλους… Τάσους όπως τον Παπα­δό­που­λο και τον Μιχά­λα­ρο. Όταν όμως του επι­ση­μάν­θη­κε από το δικα­στή­ριο και την Πολι­τι­κή Αγω­γή ότι την επό­με­νη ημέ­ρα, σε συνο­μι­λί­ες Λαγού, Δεβε­λέ­κου, Πατέ­λη γίνε­ται χρή­ση του επω­νύ­μου του («περι­χα­ρής ο Παντα­ζής», «τους μακε­λέ­ψα­με», «θα στε­να­χω­ρη­θεί ο Τάσος», «δεν στε­να­χω­ριέ­ται η Παντα­ζά­ρα με αυτά», «το Πέρα­μα έπε­σε στα χέρια του Τάσου», κλπ.) προ­σπά­θη­σε να το δικαιο­λο­γή­σει, μιλώ­ντας για ειρω­νι­κά σχό­λια επει­δή σηκώ­θη­κε και έφυ­γε (!), γεγο­νός που δεν απο­δει­κνύ­ε­ται όμως από τα συμφραζόμενα…

Επι­βε­βαιώ­νει επί­σης, ότι μίλη­σε με τον Λαγό την άλλη μέρα και τον ενη­μέ­ρω­σε για την απο­κα­λού­με­νη συμπλο­κή, γεγο­νός που έρχε­ται σε αντί­θε­ση με τις δηλώ­σεις της Χρυ­σής Αυγής μετά την επί­θε­ση, που κάνει λόγο για ψέμα­τα των κομ­μου­νι­στών. Δεν απά­ντη­σε για το αντι­κεί­με­νο της συνο­μι­λί­ας του με τον Λαγό λίγα λεπτά πριν τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ. Ενώ δεν …θυμό­ταν τη συνο­μι­λία του με τον Λαγό, μια εβδο­μά­δα μετά τη δολο­φο­νία Φύσσα.

Αξί­ζει, τέλος, να σημειω­θεί ότι όπως είπε, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση, πήγε στην ομι­λία Λαγού και άλλων στε­λε­χών της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης στη Ζώνη, παρά το ότι δεν είχε προ­σω­πι­κό ενδια­φέ­ρον, για­τί δεν δού­λευε στη Ζώνη. Όμως, όπως ανέ­φε­ρε, «απλά είχα φίλους που είναι εργο­λά­βοι (στα καρά­βια, στα ναυ­πη­γεία) και ήθε­λα να δω αν αυτά που λένε θα πραγ­μα­το­ποιού­νταν». Ενδει­κτι­κά αναφέρουμε:

Πρό­ε­δρος: «Και έπρε­πε να στεί­λουν εσάς;».

Παντα­ζής: «Δεν με έστει­λε κανείς. Ήθε­λα να δω, θα λέγα­νε ότι θα φέρουν καρά­βια, να δω, θα φέρουν; Με ενδια­φέ­ρει, για­τί αν δου­λεύ­ει η Ζώνη, δου­λεύ­ουν όλα. Όλο το Πέραμα…».

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο