Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Απλή σύζυγος» δήλωσε η Ζαρούλια ενώ είναι από τα παλιότερα στελέχη των ναζί

Σε «χρό­νο dt» ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής η απο­λο­γία της χρυ­σαυ­γί­τισ­σας, πρώ­ην βου­λευ­τή και συζύ­γου του αρχη­γού της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, Ελ. Ζαρού­λια. Το «στίγ­μα» για το τι θα επα­κο­λου­θή­σει στην απο­λο­γία της το έδω­σε στην αρχή, όταν ανα­ρω­τή­θη­κε αν είναι μέλος της Χρυ­σής Αυγής, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση του δικα­στη­ρί­ου: «Μέλος; Επει­δή είμαι σύζυ­γος του γενι­κού γραμ­μα­τέα, τι να σας πω; Είμαι μέλος, δεν είμαι μέλος; Είναι η οικο­γέ­νειά μου. Γνώ­ρι­σα τον σύζυ­γό μου, δεν οδη­γεί, τον πηγαι­νο­έ­φερ­να στα γρα­φεία. Έκα­να αμέ­σως παι­δί, έκα­να πολύ αργό­τε­ρα ομι­λί­ες, ήταν ελά­χι­στες, πολύ πρό­σφα­τες. Άντε να έχω κάνει πέντε, συνή­θως ήταν επε­τεια­κού χαρακτήρα».

Σημειω­τέ­ον ότι η εν λόγω είναι στέ­λε­χος της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης επί δεκα­ε­τί­ες. Σε ομι­λία της στη Βου­λή απο­κά­λε­σε τους μετα­νά­στες «υπαν­θρώ­πους». Στο ίδιο «πνεύ­μα», και σήμε­ρα, απέ­δω­σε στην απο­λο­γία της στους μετα­νά­στες τη δήθεν επα­νεμ­φά­νι­ση ασθε­νειών στη χώρα μας, όπως και την υπερ­πλη­ρό­τη­τα των φυλα­κών, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Για­τί, ψέμα­τα είπα; Δεν ξέρε­τε ότι υπάρ­χουν αρρώ­στιες που είχαν εξα­φα­νι­στεί; Τι να κάνω τώρα; (…) Ναι αλλά ξέρε­τε, οι φυλα­κές είναι γεμά­τες με αλλο­δα­πούς. Αυτά στο εξω­τε­ρι­κό δεν υπάρ­χουν…». Αργό­τε­ρα, λόγω των επί­μο­νων ερω­τή­σε­ων του δικα­στη­ρί­ου και προ­σπα­θώ­ντας να «τα μαζέ­ψει» για τα περί «υπαν­θρώ­πων», το «έρι­ξε» στο… τρακ και στην απει­ρία λόγω πρώ­της ομιλίας.

Η εν λόγω χρυ­σαυ­γί­τισ­σα έχει επι­δο­κι­μά­σει τη «δρά­ση» της ΤΟ της Νίκαιας με ομι­λί­ες στα γρα­φεία της, όπου ενθάρ­ρυ­νε στο… έργο τους «τα παι­διά με τις μαύ­ρες μπλού­ζες», κοι­νώς τα τάγ­μα­τα εφό­δου της Χρυ­σής Αυγής. Απα­ντώ­ντας σχε­τι­κά στο δικα­στή­ριο, παρέ­πεμ­ψε σε «αυτο­σχε­δια­σμό της στιγ­μής» και σε «ατά­κα που της ήρθε» όταν είδε κάτω ότι οι περισ­σό­τε­ροι φορού­σαν μαύρα…

Όσο για το πότε ενη­με­ρώ­θη­κε ο αρχη­γός της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης για τη δολο­φο­νία Φύσ­σα, η Ελ. Ζαρού­λια υπο­στή­ρι­ξε ότι ο Ν. Μιχα­λο­λιά­κος κοι­μό­ταν στο σπί­τι και ενη­με­ρώ­θη­κε την επό­με­νη μέρα το μεση­μέ­ρι. Μάλι­στα, όπως είπε, πρώ­τα το πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε αυτή όταν την ενη­μέ­ρω­σαν για την έρευ­να στα κεντρι­κά της Μεσογείων.

Σημειω­τέ­ον ότι ο Αρ. Σπί­νος, μάρ­τυ­ρας υπε­ρά­σπι­σης του Μιχα­λο­λιά­κου, έχει κατα­θέ­σει ‑γεγο­νός που επι­ση­μάν­θη­κε και από την εισαγ­γε­λέα- ότι ο αρχη­γός της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης ήξε­ρε από την πρώ­τη στιγ­μή τα γεγο­νό­τα της δολο­φο­νί­ας, ότι παρέ­μει­νε ξάγρυ­πνος τη νύχτα της 17ης προς 18 Σεπτέμ­βρη 2013, προ­σπα­θώ­ντας να μάθει τι συνέ­βαι­νε και ότι έκα­νε διά­φο­ρα τηλε­φω­νή­μα­τα και στον ίδιο τον Σπί­νο. «Αυτό που ξέρω εξ ιδί­ων είναι τα τηλε­φω­νή­μα­τα του κ. Μιχα­λο­λιά­κου σε εμέ­να, να μάθει με αγω­νία τι είχε συμ­βεί, 3, 4, 5 το πρωί…», είχε πει μετα­ξύ άλλων στο δικα­στή­ριο. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Ι. Λαγός είχε ήδη επι­κοι­νω­νή­σει με τον Μιχα­λο­λιά­κο, μετά τον Πατέ­λη, λίγα λεπτά δηλα­δή μετά τη δολο­φο­νία, όπως προ­κύ­πτει από τα ανα­γνω­στέα έγγρα­φα. Σημειω­τέ­ον ότι ο αρχη­γός Ν. Μιχα­λο­λιά­κος στην ανά­κρι­ση έχει πει ότι το πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε από τα ΜΜΕ την επό­με­νη μέρα.

Νωρί­τε­ρα απο­λο­γή­θη­κε ο χρυ­σαυ­γί­της, πρώ­ην βου­λευ­τής Α’ Θεσ­σα­λο­νί­κης Αντ. Γρέ­γος, από τα υψη­λό­βαθ­μα στε­λέ­χη της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης. Ο συγκε­κρι­μέ­νος συμ­με­τεί­χε ως ομι­λη­τής στο άνοιγ­μα των γρα­φεί­ων της ΧΑ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, έξω από τα οποία μετά τη δολο­φο­νία Φύσ­σα συνε­λή­φθη­σαν στε­λέ­χη της Τοπι­κής (Βαλά­κος, Γκο­λό­ης κ.λπ.) τα οποία δήλω­σαν «περι­φρού­ρη­ση», φέρο­ντες μαχαί­ρια, γκλο­μπς κ.λπ. Ο Γρέ­γος ηγή­θη­κε ομά­δων της Χρυ­σής Αυγής που αντι­ποιού­νταν τη δημό­σια αρχή κάνο­ντας ελέγ­χους μετα­να­στών. Επί­σης, του αφαι­ρέ­θη­κε η άδεια οπλο­φο­ρί­ας λόγω «εκπυρ­σο­κρό­τη­σης» του όπλου του στο αερο­δρό­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης. Συμ­με­τεί­χε σε τάγ­μα εφό­δου (μαύ­ρα ρού­χα και στει­λιά­ρια) της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης τον Γενά­ρη του 2018 στο συλ­λα­λη­τή­ριο για το Μακε­δο­νι­κό στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με επι­κε­φα­λής τον Κασι­διά­ρη και χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές, όπως και γνω­στούς για τη «δρά­ση» τους χρυ­σαυ­γί­τες κ.ά.

Στην απο­λο­γία του εμφα­νί­στη­κε πολύ …«καθω­σπρέ­πει», απά­ντη­σε σε όλες τις ερω­τή­σεις, απο­δέ­χθη­κε ‑μέλος και ο ίδιος της Χρυ­σής Αυγής- ότι υπήρ­χαν μέλη, υπο­στη­ρι­κτές και δόκι­μα μέλη και ότι υπήρ­χε εγκύ­κλιος όχι για την ενδυ­μα­σία, αλλά για τη συμπε­ρι­φο­ρά μελών. Απο­δέ­χθη­κε επί­σης ότι η υπο­ψη­φιό­τη­τά του το 2012 έγι­νε κατό­πιν έγκρι­σης από την Κεντρι­κή Διοί­κη­ση της Αθή­νας, δηλα­δή, όπως είπε, από τον γραμ­μα­τέα, το Πολι­τι­κό Συμ­βού­λιο και την Κεντρι­κή Επιτροπή.

Όταν όμως το δικα­στή­ριο έφτα­σε στις εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης και τις κατα­δι­κα­στι­κές απο­φά­σεις, προ­σπά­θη­σε να παρου­σιά­σει τον θύτη, τη Χρυ­σή Αυγή ως θύμα, επα­να­λαμ­βά­νο­ντας την καρα­μέ­λα περί πολι­τι­κής σκευω­ρί­ας. Δήλω­σε άγνοια για στρα­τιω­τι­κές εκπαι­δεύ­σεις και ορκω­μο­σί­ες μελών, για τα τάγ­μα­τα εφό­δου, ενώ τις ανα­φο­ρές για τις ξιφο­λόγ­χες του Μιχα­λο­λιά­κου τις θεώ­ρη­σε «ρητο­ρι­κή αστο­χία». «Δεν ήξε­ρε» για τις δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες, στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ, έμα­θε μετά τις διώ­ξεις, ενώ για τη δολο­φο­νία Φύσ­σα ακό­μα και σήμε­ρα «δεν έχει ξεκα­θα­ρί­σει τι έχει συμ­βεί», όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Ισχυ­ρί­στη­κε επί­σης πως δεν δόθη­κε εντο­λή για τη δολο­φο­νία από κανέναν…

Τις στο­λές με παραλ­λα­γές και μαύ­ρα μπλου­ζά­κια είπε ότι τα φορού­σε κυρί­ως η ΤΟ στη Νίκαια, όμως, όπως είπε, «εμέ­να δεν με χαλά­νε, αν μου επι­τρέ­πε­τε την έκφρα­ση»

Πηγή: 902.gr

atexnos banner 753x200

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο