Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής — Απολογία Μιχαλολιάκου: Μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση του ΠΑΜΕ (Συνεχής ενημέρωση)

«Στους χώρους και στους κλά­δους ποτέ και που­θε­νά τσα­κί­στε τους φασί­στες σε κάθε γει­το­νιά» το μήνυ­μα που στέλ­νουν εργα­ζό­με­νοι, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και νέοι στην κινη­το­ποί­η­ση που διορ­γα­νώ­νει αυτήν την ώρα το ΠΑΜΕ, με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή απο­λο­γία του αρχη­γού της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής, Ν. Μιχαλολιάκου.

Αυτήν την ώρα, πραγ­μα­το­ποιεί­ται συγκέ­ντρω­ση στο Εφε­τείο, στο οποίο οι δια­δη­λω­τές έφτα­σαν με πορεία από το μετρό Αμπελοκήπων.

«Στους εφο­πλι­στές κάνου­νε τις πλά­τες, της Χρυ­σής Αυγής οι μαχαι­ρο­βγάλ­τες» και «Βασα­νι­στές της χού­ντας τώρα χρυ­σαυ­γί­τες, όπλο του συστή­μα­τος είναι οι φασί­στες» τα συν­θή­μα­τα που φωνάζουν.

pame i

«Εχθροί των εργα­τών είναι οι χρυ­σαυ­γί­τες, τσι­ρά­κια των αφε­ντι­κών και εγκλη­μα­τί­ες» γρά­φει το πανό της Γραμ­μα­τεί­ας Αττι­κής του ΠΑΜΕ, ενώ το πανό των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων ανα­γρά­φει «Έξω οι φασί­στες από τις σχο­λές μας».

«Δεν κάνου­με βήμα πίσω από τη δρά­ση μας για ένα καλύ­τε­ρο παρόν και μέλ­λον, για έναν κόσμο χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση, πολέ­μους, προ­σφυ­γιά. Η ανα­γκαία κατα­δί­κη τους δεν αρκεί για την αντι­με­τώ­πι­σή τους. Την τελειω­τι­κή απά­ντη­ση θα την δώσει το οργα­νω­μέ­νο κίνη­μα απο­μο­νώ­νο­ντας τους κάθε λογής φασί­στες από κάθε χώρο δου­λειάς και μόρ­φω­σης, από κάθε γει­το­νιά και πετώ­ντας τους μια για πάντα στον σκου­πι­δο­τε­νε­κέ της Ιστο­ρί­ας. Γυρ­νώ­ντας την πλά­τη στο ίδιο το σύστη­μα που γεν­νά­ει και θρέ­φει τον φασι­σμό», τονί­ζει το ΠΑΜΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο