Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αποχώρησαν οι συνήγοροι ΠΑΜΕ και οικογένειας Φύσσα — Οι δηλώσεις τους για την επίθεση στη «Φαβέλα»

Οι συνή­γο­ροι της Πολι­τι­κής Αγω­γής εκ μέρους οικο­γέ­νειας Φύσ­σα, των συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ και των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών κατά την 229η δικά­σι­μο της Δίκης της Χρυ­σής Αυγής, απο­χώ­ρη­σαν από το δικα­στή­ριο όταν η πρό­ε­δρος αρνή­θη­κε να κατα­χω­ρή­σει στα πρα­κτι­κά δηλώ­σεις με αφορ­μή την επί­θε­ση των χρυ­σαυ­γι­τών στη «Φαβέ­λα», η οποία είχε ως απο­τέ­λε­σμα τον σοβα­ρό τραυ­μα­τι­σμό της συνα­δέλ­φου τους, Ελευ­θε­ρία Τομπα­τζό­γλου, και τεσ­σά­ρων ακό­μη ατόμων.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η πρό­ε­δρος ανέ­γνω­σε τις δηλώ­σεις, αλλά αρνή­θη­κε να τις κατα­χω­ρί­σει στα πρα­κτι­κά, ενώ στη συνέ­χεια απέρ­ρι­ψε αίτη­μα της πολι­τι­κής αγω­γής να δια­κό­ψει για την επό­με­νη δικά­σι­μο. Κατό­πιν αυτών η πολι­τι­κή αγω­γή απο­χώ­ρη­σε σύσσωμη.

το κλι­μα στην αίθου­σα ήταν ιδιαί­τε­ρα βαρύ και φορ­τι­σμέ­νο, λόγω της προ­χθε­σι­νής επί­θε­σης χρυ­σαυ­γι­τών κατά της συνη­γό­ρου πολι­τι­κής αγω­γής της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα Ελευ­θε­ρί­ας Τομπα­τζό­γλου. Η μητέ­ρα του δολο­φο­νη­μέ­νου από τους χρυ­σαυ­γί­τες αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού Παύ­λου Φύσ­σα αντέ­δρα­σε έντο­να όταν ο συνή­γο­ρος των Χρυ­σαυ­γι­τών Μιχα­λό­λιας χαρα­κτή­ρι­σε «ατύ­χη­μα» τον τραυ­μα­τι­σμό της Ελευ­θε­ρί­ας Τομπα­τζό­γλου από το την φασι­στι­κή επί­θε­ση στη «Φαβέ­λα».

Οι δηλώσεις

diki diki1 diki2

ΠΗΓΗ: Goldendawnwatch.org

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο