Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Αυτόπτη μάρτυρα από τον κατάλογο κάλεσε στο βήμα η Πρόεδρος — Δεν είναι γνωστό αν και πότε θα καταθέσει η σύντροφος του Παύλου Φύσσα

Με την κατά­θε­ση της αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα, Παρα­σκευ­ής Καρα­γιαν­νί­δου, συνε­χί­ζε­ται η δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

Με την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας, η πρό­ε­δρος κάλε­σε τη μάρ­τυ­ρα, που είναι η σει­ρά της στον κατά­λο­γο, χωρίς να εκφω­νή­σει το όνο­μα της συντρό­φου του μου­σι­κού Χρύ­σας Τοσλού­κου η οποία είχε κλη­θεί για σήμε­ρα. Έτσι παρα­μέ­νει άγνω­στο αν και πότε θα ανέ­βει στο βήμα του μάρ­τυ­ρα η γυναί­κα στην αγκα­λιά της οποί­ας ξεψύ­χη­σε, μαχαι­ρω­μέ­νος από τον κατα­δι­κα­σμέ­νο σε ισό­βια κάθειρ­ξη Γιώρ­γο Ρου­πα­κιά, ο 34χρονος μουσικός.

Η μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε πως υπήρ­ξε μία “ενέ­δρα” μίας ομά­δας ατό­μων “ντυ­μέ­νων με ρού­χα παραλ­λα­γής” που ήταν σε συνεν­νό­η­ση μετα­ξύ τους οι οποί­οι εγκλώ­βι­σαν τον Φύσσα.

Η μάρ­τυ­ρας εξι­στό­ρη­σε πως εκεί­νη την στιγ­μή η ίδια βρι­σκό­ταν, λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που μαχαι­ρώ­θη­κε θανά­σι­μα ο μου­σι­κός, σε παγκά­κι με την φίλη της κ. Ζωρ­ζου (που κατέ­θε­σε στην προη­γού­με­νη συνεδρίαση) .

Όπως είπε, είδαν μετά την λήξη του αγώ­να, μια ομά­δα περί­που 20 ατό­μων να τρέ­χουν προς το μέρος τους και ότι περί­που οκτώ, κυνη­γού­σαν τον Φύσ­σα. “Όλοι τους “φώνα­ζαν” ρυθ­μι­κά” είπε και τόνι­σε πως είδε τρία άτο­μα τα όποια εγκλώ­βι­σαν ” το παλι­κά­ρι ..έκα­ναν έναν κλοιό γύρω του και τον χτυ­πού­σαν”. Και συνέ­χι­σε λέγο­ντας πως “τότε είδα ένα αση­μί αυτο­κί­νη­το να έρχε­ται γρή­γο­ρα ανά­πο­δα, από το αντί­θε­το ρεύ­μα και να στα­μα­τά στο σημείο. Υπήρ­χε ένας συνο­δη­γός και είδα τον οδη­γό να πηγαί­νει προς τον κλοιό που είχαν κάνει οι άλλοι γύρω από το παλι­κά­ρι. Είδα αυτούς που είχαν κυκλώ­σει τον Φύσ­σα να ανοί­γουν τον κλοιό μόλις τους πλη­σί­α­σε ο οδη­γός του αυτο­κι­νή­του. Ήταν σα να του άνοι­γαν χώρο. Τον είδα να πλη­σιά­ζει και μετά να τον έχει αγκα­λιά. Όλα έγι­ναν γρή­γο­ρα. Τότε ήρθαν στο σημείο δύο μηχα­νές της ΔΙΑΣ. Οι αστυ­νο­μι­κοί πλη­σί­α­σαν το παλι­κά­ρι που τον άκου­σα να τους λέει κάτι σαν “όχι εμέ­να! Αυτόν!”.

Πρό­ε­δρος: Ακού­σα­τε κάποιο παράγ­γελ­μα; “Σπά­στε τώρα, Αστυνομία “;

Μάρ­τυ­ρας: Γενι­κά φωνά­ζα­νε πολύ. Υπήρ­χε έντο­νη βαβού­ρα,. Δεν θυμά­μαι ακρι­βώς λέξεις, φρά­σεις, όμως είχαν ρυθ­μό, έντα­ση. Σα να λένε το ίδιο πράγ­μα. Σα να ενθαρ­ρύ­νουν εκεί­νους που χτυ­πού­σαν τον Φύσ­σα . Φαι­νό­ταν να υπήρ­χε συνεν­νό­η­ση σε όλο αυτό. Άνοι­ξαν χώρο στον οδη­γό. Είχαν τον Φύσ­σα περιορισμένο.

Πρό­ε­δρος: Έχε­τε ανα­φερ­θεί σε “ενέ­δρα”. Το ίδιο περι­γρά­φε­τε και τώρα. Ήξε­ραν δηλα­δή πως θα έρθει ο Ρουπακιάς;

Μάρ­τυ­ρας: Ναι, ήταν ενέ­δρα. Φαι­νό­ταν σαν να τον περί­με­ναν. Δεν αντέ­δρα­σαν, όταν πλη­σί­α­ζε. Του άνοι­ξαν χώρο.

Όπως είπε, μόλις οι αστυ­νο­μι­κοί συνέ­λα­βαν τον δρά­στη της δολο­φο­νί­ας, ο συνο­δη­γός στο αυτο­κί­νη­το του βγή­κε από το όχημα.

Πρό­ε­δρος: Τον συνο­δη­γό που ανα­φέ­ρα­τε, τον ανα­γνω­ρί­σα­τε; Σας έδει­ξαν μετά φωτογραφίες;

Μάρ­τυ­ρας: Στο πρώ­το δικα­στή­ριο με ρώτη­σε η πρό­ε­δρος και βλέ­πο­ντας εκεί­νους που ήταν πίσω μου, έδει­ξα κάποιον που έμοια­ζε ο σωμα­τό­τυ­πός του. Δεν είχα δει χαρα­κτη­ρι­στι­κά προσώπου.

Η μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε πως μετά το “μαχαί­ρω­μα στον Φύσ­σα” οι υπό­λοι­ποι έφυ­γαν τρέχοντας .

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο