Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Δύο κρίσιμα θέματα καλείται να απαντήσει σήμερα το δευτεροβάθμιο δικαστήριο για την εγκληματική οργάνωση

Η δεύ­τε­ρη δικά­σι­μος της δίκης της Χρυ­σής Αυγής ενώ­πιον του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των ξεκι­νά σήμε­ρα το πρωί, οπό­τε και εκτι­μά­ται ότι το δικα­στή­ριο θα δώσει την απά­ντη­σή του σε δύο κρί­σι­μα θέμα­τα που τέθη­καν με την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας, στις 15 Ιουνίου.

Πρώ­το και βασι­κό ζήτη­μα για το οποίο καλεί­ται να απο­φα­σί­σει το δικα­στή­ριο είναι το αίτη­μα ανα­βο­λής της δίκης που έθε­σαν οι συνή­γο­ροι του αρχη­γού της οργά­νω­σης Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου. Η υπε­ρά­σπι­ση του κατα­δι­κα­σμέ­νου σε κάθειρ­ξη 13 ετών αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής, αφού δήλω­σε ότι ο Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος απου­σιά­ζει για λόγους υγεί­ας, καθώς είχε νοση­λευ­τεί με covid επί δύο μήνες στην εντα­τι­κή και πλέ­ον βρί­σκε­ται σε κέντρο απο­κα­τά­στα­σης, έθε­σε θέμα με την επί­δο­ση της κλή­σης στον εντο­λέα της ανα­φέ­ρο­ντας πως δεν επι­δό­θη­κε νόμιμα.

«Θεω­ρη­τι­κά εκλη­τεύ­θη από το δικα­στή­ριο, ενώ ήταν στη ΜΕΘ και είχε απώ­λεια συνεί­δη­σης, οπτι­κές και ακου­στι­κές ψευ­δαι­σθή­σεις. Δεν έχει καν την από­φα­ση του πρω­το­βάθ­μιου δικα­στη­ρί­ου δεν ξέρει για­τί δικά­ζε­ται», είπε ένας εκ των συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης που ζήτη­σε την ανα­βο­λή της δίκης ώστε να κλη­τευ­θεί νομί­μως ο υπό κρά­τη­ση νοσηλευόμενος.

Δεύ­τε­ρο και σοβα­ρό θέμα που τέθη­κε από κατη­γο­ρού­με­νους και ανα­μέ­νει την απά­ντη­ση των μελών του δικα­στη­ρί­ου είναι οι συνο­λι­κά τέσ­σε­ρις αιτή­σεις ανα­στο­λής εκτέ­λε­σης της ποι­νής που υπο­βλή­θη­καν “με το καλη­μέ­ρα” της έναρ­ξης της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας δίκης για την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση. Πρώ­τος που υπέ­βα­λε αίτη­μα για να βγει από τη φυλα­κή ήταν ο ευρω­βου­λευ­τής Ιωάν­νης Λαγός, κρα­τού­με­νος των φυλα­κών Δομο­κού με κατα­δί­κη 13 ετών και 8 μηνών, ο οποί­ος αφού δήλω­σε “πολι­τι­κός κρα­τού­με­νος” ζήτη­σε να αφε­θεί ελεύ­θε­ρος ώστε να μπο­ρεί να εκτε­λεί τα καθή­κο­ντα του στην Ευρω­βου­λή. Ακο­λού­θη­σαν τα αιτή­μα­τα των Ελπι­δο­φό­ρου Καλα­ρί­τη και Γιώρ­γου Στα­μπέ­λου, κατα­δι­κα­σμέ­νων σε κάθειρ­ξη 9 ετών ο καθέ­νας για συνέρ­γεια στην δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα και για συμ­με­το­χή σε εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και του “πυρη­νάρ­χη” Περά­μα­τος Ανα­στά­σιου Παντα­ζή, κατα­δι­κα­σμέ­νου σε κάθειρ­ξη 10 ετών και 24 μηνών για έντα­ξη , από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας κατά του Αιγύ­πτιου αλιερ­γά­τη Αμπου­ζίντ Εμπά­ρακ και για την επί­θε­ση στο ΠΑΜΕ. Οι κατη­γο­ρού­με­νοι επι­κα­λέ­στη­καν οικο­γε­νεια­κά και οικο­νο­μι­κά προ­βλή­μα­τα για να αιτιο­λο­γή­σουν ανε­πα­νόρ­θω­τη βλά­βη που ισχυ­ρί­ζο­νται ότι υφί­στα­νται από την κρά­τη­ση τους.

Οι δικα­στές θα απο­φα­σί­σουν σήμε­ρα αν θα δεχθούν την πρό­τα­ση της eισαγ­γε­λέ­ως που ζήτη­σε την απόρ­ρι­ψη και των τεσ­σά­ρων αιτη­μά­των ή αν θα θεω­ρή­σουν βάσι­μο κάποιο εξ αυτών.

Παράλ­λη­λα ανα­μέ­νε­ται να νομι­μο­ποι­η­θούν και οι συνή­γο­ροι προς υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας (Πολι­τι­κή Αγω­γή) που θα εκπρο­σω­πή­σουν την οικο­γέ­νεια Φύσ­σα, η οποία παρί­στα­ται με πέντε συνη­γό­ρους, μετα­ξύ των οποί­ων και ένας από εκεί­νους που είχαν εκπρο­σω­πή­σει τους αφι­σο­κολ­λη­τές του ΚΚΕ, και τον Αμπου­ζίντ Εμπά­ρακ τον οποίο εκπρο­σω­πούν τρεις συνήγοροι.

Με την έναρ­ξη της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας δίκης η πρό­ε­δρος Σοφία Πανου­τσα­κο­πού­λου εκφώ­νη­σε τα ονό­μα­τα 56 κατη­γο­ρου­μέ­νων για την δρά­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή εκ των οποί­ων ένας έχει απο­βιώ­σει, ένας έχει παραι­τη­θεί του δικαιώ­μα­τός του για έφε­ση, ενώ τέσ­σε­ρις είναι αντι­μέ­τω­ποι μόνο με αδι­κή­μα­τα σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος. Οι μάρ­τυ­ρες που εκφώ­νη­σε η πρό­ε­δρος ήταν 146.

Να σημειω­θεί ότι για 12 από το σύνο­λο των κατη­γο­ρου­μέ­νων η τελι­κή έκβα­ση της δίκης ενδέ­χε­ται να έχει δυσά­ρε­στη έκβα­ση καθώς το δευ­τε­ρο­βάθ­μιο δικα­στή­ριο δεν κρί­νει μόνο τις εφέ­σεις που κατέ­θε­σαν οι ίδιοι προσ­δο­κώ­ντας αθώ­ω­ση ή μεί­ω­ση των ποι­νών τους, αλλά και την έφε­ση που άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας Εφε­τών ζητώ­ντας μεγα­λύ­τε­ρες ποι­νές. Η έφε­ση του εισαγ­γε­λέα που θα κρι­θεί από τους δικα­στές του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των αφο­ρά τους επτά κατα­δι­κα­σθέ­ντες πρώ­ην βου­λευ­τές ως διευ­θυ­ντι­κή ομά­δα αλλά και τους πέντε κατη­γο­ρού­με­νους για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας του αλιεργάτη.

Πηγή: ΑΠΕ

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο