Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Θρασυδειλία χρυσαυγιτών μέχρι αυτοεξευτελισμού

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν μέχρι σήμε­ρα, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης οι απο­λο­γί­ες των χρυ­σαυ­γι­τών (Δ. Αγριο­γιάν­νη, Μάρ. Ευγε­νι­κού, Θωμ. Μαρία, Κ.Παπαδόπουλου) του τάγ­μα­τος εφό­δου για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες στο Πέρα­μα στις 12.6.2012. Η απο­λο­γία του επι­κε­φα­λής Αναστ. Παντα­ζή θα συνε­χι­στεί αύριο.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι οι χρυ­σαυ­γί­τες τραυ­μά­τι­σαν 4 μετα­νά­στες στο σπί­τι τους. Τον Εμπα­ράκ Αμπου­ζίντ που κοι­μό­ταν μάλι­στα στην ταρά­τσα τον χτύ­πη­σαν αλύ­πη­τα και τον τραυ­μά­τι­σαν πολύ σοβα­ρά στο κεφά­λι και στο πρό­σω­πο. Και αυτή η δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση ήταν οργα­νω­μέ­νη κατά τα πρό­τυ­πα των ναζι­στι­κών ταγ­μά­των εφό­δου και έγι­νε με ρόπα­λα, ξύλα, καδρό­νια και σιδε­ρέ­νιους λοστούς με συνέ­πεια ο Αιγύ­πτιος αλιερ­γά­της να υπο­στεί διπλό κάταγ­μα της κάτω γνά­θου και των ρινι­κών οστών, καθώς και θλά­ση πνεύ­μο­να, βαθιά θλα­στι­κά τραύ­μα­τα προ­σώ­που και κεφα­λής και μεγά­λο οίδη­μα προ­σω­πι­κού και σπλα­χνι­κού κρα­νί­ου, για την απο­κα­τά­στα­ση των οποί­ων απαι­τή­θη­κε μετα­ξύ άλλων και η τοπο­θέ­τη­ση συρ­μά­τι­νης περί­δε­σης στο σαγό­νι. Οι δρά­στες ανα­γνω­ρί­στη­καν και από τα θύμα­τά. Ο πυρη­νάρ­χης Αναστ. Παντα­ζής, είναι κατη­γο­ρού­με­νος και για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στο Πέρα­μα στους κομ­μου­νι­στές και συν­δι­κα­λι­στές του ΠΑΜΕ, ενώ εμπλέ­κε­ται και στη δολο­φο­νία του αντι­φα­σί­στα Παύ­λου Φύσσα.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται, ότι το από­γευ­μα της προη­γού­με­νης μέρας πριν την επί­θε­ση, το στέ­λε­χος της οργά­νω­σης Ι. Λαγός δήλω­νε: «…Έχου­με γίνει δέκτες παρα­πό­νων για κάποια θέμα­τα που έχε­τε εδώ στην Ιχθυό­σκα­λα, στο Κερα­τσί­νι, με τους Αιγύ­πτιους που κάνουν ό,τι θέλουν, που που­λάν τα ψάρια όπως θέλουν, που τα παίρ­νουν από όπου θέλουν, γενι­κά δε δίνουν λογα­ρια­σμό σε κανέ­ναν. Ε, λοι­πόν, εμείς τους λέμε ότι από δω και πέρα θα δίνουν λογα­ρια­σμό, θα δίνουν λογα­ρια­σμό στη Χρυ­σή Αυγή …».

«Δεν είδαν, δεν ξέρουν» κι αυτοί

Από τις απο­λο­γί­ες τους ανα­δεί­χθη­κε ότι παρα­μέ­νουν αμε­τα­νό­η­τοι χρυ­σαυ­γί­τες και εγκλη­μα­τί­ες ναζι­στές. Η θρα­συ­δει­λία μέχρι σημείο αυτο­ε­ξευ­τε­λι­σμού τους απο­κα­λύ­φθη­κε χαρα­κτη­ρι­στι­κά και σήμε­ρα, σε όλο της το μεγα­λείο, με τον χρυ­σαυ­γί­τη Κ. Παπα­δό­που­λο να «θυμά­ται» αφού όπως δήλω­νε σε όλους τους τόνους δεν είχε συμ­με­το­χή και παρου­σία σε καμία δρά­ση της οργά­νω­σης, ότι δέχθη­κε να φωτο­γρα­φη­θεί σε εκδή­λω­ση της Χρυ­σής Αυγής φορώ­ντας την μπλού­ζα της, με αντί­τι­μο 25 ευρώ τα οποία δεν πήρε ποτέ(!). Υπο­στή­ρι­ξε ότι του τα «έτα­ξαν» μέλη της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, έξω από ένα σχο­λείο. «Δεν είμαι χρυ­σαυ­γί­της, ‑επα­νέ­λα­βε- το είδα ως δου­λειά. Αλλά τελι­κά δεν πλη­ρώ­θη­κα ποτέ!». Τα όσα είπε ήταν για να δικαιο­λο­γή­σει την παρου­σία του σε σχε­τι­κή φωτογραφία.

Κατά τ’ άλλα, και αυτός αρνή­θη­κε τη συμ­με­το­χή του στην επί­θε­ση «λένε ότι με ανα­γνω­ρί­ζουν, ενώ εγώ δεν ήμουν εκεί. Δεν συμ­με­τεί­χα στην επί­θε­ση, δεν έχω καμία σχέ­ση με τη Χρυ­σή Αυγή». Και αυτός πιέ­στη­κε όπως είπε από τις ανα­κρί­τριες για να πει ότι κάποιοι συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι του φορού­σαν μπλού­ζες της Χρυ­σής Αυγής. Για το πώς βρέ­θη­κε το τηλέ­φω­νό του στο σκλη­ρό δίσκο του πυρη­νάρ­χη της Νίκαιας Πατέ­λη, δεν έδω­σε φυσι­κά καμία πει­στι­κή απάντηση.

Σημειω­τέ­ον ότι με το γνω­στό μότο «δεν άκου­σα, δεν είδα, δεν το έχω πει» αρνή­θη­καν ότι είχαν οργα­νω­μέ­νη σχέ­ση με τη ναζι­στι­κή οργά­νω­ση, και οι άλλοι συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι του, απο­δε­χό­με­νοι μόνο ότι είναι ψηφο­φό­ροι, ή ότι παρα­κο­λού­θη­σαν κάποια ομι­λία, κάποια δρά­ση, κάτι, κάπου… Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι αναί­ρε­σαν όλα τα επι­βα­ρυ­ντι­κά στοι­χεία που ανα­δεί­χθη­καν γι’ αυτούς και από τα όσα είχαν συνο­μο­λο­γή­σει στις ανα­κρί­τριες για τις ευθύ­νες των πρά­ξε­ων τους.

Ο Δ. Αγριο­γιάν­νης, προ­κά­λε­σε μάλι­στα την αντί­δρα­ση του δικα­στη­ρί­ου όταν αρνή­θη­κε όχι μόνο όσα κατέ­θε­σε στην ανά­κρι­ση αλλά και όσα προ­σκό­μι­σε σε υπό­μνη­μα του, όπως πχ ότι δύο από τους συγκα­τη­γο­ρού­με­νούς του φορού­σαν μπλού­ζες της Χρυ­σής Αυγής και ότι ο πυρη­νάρ­χης Αν.Πανταζής, ζήτη­σε και απο­δέ­χθη­καν από κοι­νού συνεν­νό­η­ση για κοι­νή υπε­ρα­σπι­στι­κή γραμ­μή. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η αντί­δρα­ση της προ­έ­δρου του δικα­στη­ρί­ου «Αστειεύ­ε­στε; Έχε­τε κάποιο πρό­βλη­μα υγεί­ας; Κάποιο πρό­βλη­μα μνή­μης; Είμαι σίγου­ρη ότι ξέρε­τε τί είπα­τε… Να είστε πιο συγκρα­τη­μέ­νος λίγο…» είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Και ο Μάρκ. Ευγε­νι­κός αρνή­θη­κε οποια­δή­πο­τε συμ­με­το­χή στην επί­θε­ση μη μπο­ρώ­ντας να εξη­γή­σει τις αντι­φά­σεις στην απο­λο­γία του στη δίκη, με τα όσα κατέ­θε­σε στην ανάκριση.

Στην ίδια γραμ­μή και η απο­λο­γία του Θ. Μαρία που επί­σης αρνή­θη­κε τα πάντα λέγο­ντας λίγο ως πολύ, ότι εκβιά­στη­κε και ανα­γκά­στη­κε να πει τα όσα είπε στους ανα­κρι­τές «για να μην κατα­λή­ξω σε στρα­τιω­τι­κή φυλα­κή» για­τί ήταν φαντά­ρος (!). Μάλι­στα όταν ρωτή­θη­κε για­τί υπέ­γρα­ψε την απο­λο­γία του, όσο και ο δικη­γό­ρος του, δεν μπό­ρε­σε να δώσει πει­στι­κή απά­ντη­ση. Σημειω­τέ­ον ότι και μετα­ξύ τους οι κατη­γο­ρού­με­νοι έπε­σαν σε αντι­φά­σεις ακό­μα και για το πώς ήταν ντυ­μέ­νοι, αν φορού­σαν τα καλά τους, αν φορού­σαν που­κά­μι­σο ή μπλού­ζα κτλ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο