Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Οι ποινές που επέβαλε του δικαστήριο στη ναζιστική συμμορία

Ξεκί­νη­σε η δια­δι­κα­σία και ανα­μέ­νε­ται η ανα­κοί­νω­ση των ποι­νών στα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή. Παρού­σα στο Εφε­τείο η οικο­γέ­νεια του δολο­φο­νη­μέ­νου Παύ­λου Φύσ­σα. Από στιγ­μή σε στιγ­μή ξεκι­νά η συνε­δρί­α­ση. Μετά την ανα­κοί­νω­ση της από­φα­σης επί των ποι­νών από την έδρα του δικα­στη­ρί­ου, θα δοθεί ο λόγος στην εισαγ­γε­λέα και έπει­τα στους δικη­γό­ρους υπε­ρά­σπι­σης για να επι­χει­ρη­μα­το­λο­γή­σουν για το δικαί­ω­μα των πελα­τών τους στην αναστολή.

Από τους συνο­λι­κά 57 κατα­δι­κα­σθέ­ντες παρό­ντες στην αίθου­σα του Εφε­τεί­ου είναι:

Α. Μιχά­λα­ρος, Ε. Καλα­ρί­της, Ι. Αγγος, Ν. Παπα­βα­σι­λεί­ου, Θ. Μαρί­ας, Κ. Παπα­δό­που­λος και Χρ. Χατζη­δά­κης, όλοι κατα­δι­κα­σθέ­ντες για έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Μετά την χθε­σι­νή εισή­γη­ση της Εισαγ­γε­λέ­ως και τις αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης το δικα­στή­ριο έκα­νε διά­σκε­ψη και αξιο­λό­γη­σε κάθε πρό­σω­πο ώστε σήμε­ρα να ανα­κοι­νώ­σει ποια θα είναι η τιμω­ρία που κρί­νει ότι πρέ­πει να επι­βλη­θεί για τα εγκλή­μα­τα που κατα­λο­γί­ζο­νται στους 57 ενό­χους — με τους 7 για πλημ­με­λή­μα­τα — της υπόθεσης.

Η πρό­τα­ση της κ. Οικο­νό­μου , στις περισ­σό­τε­ρες περι­πτώ­σεις, κινή­θη­κε όχι στο λεγό­με­νο “ταβά­νι” των προ­βλε­πό­με­νων ποι­νών αλλά σε ελα­φρώς πιο “κάτω”  

Οι δικα­στές δεν δεσμεύ­ο­νται από την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση επί των ποι­νών και έτσι ενδέ­χε­ται να δια­φο­ρο­ποι­η­θούν, με βάση το πλαί­σιο που προ­βλέ­πε­ται για κάθε πράξη.

Η απόφαση του Δικαστηρίου

13 χρό­νια για τον Ν. Μιχα­λο­λιά­κο και την υπό­λοι­πη ηγε­σία — Εξαι­ρεί­ται ο Ματ­θαιό­που­λος που του επι­βλή­θη­κε ποι­νή 10 ετών

Ισό­βια για τον Ρουπακιά

Οι ποι­νές για τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα

Ισό­βια για τον δολο­φό­νο Γιώρ­γο Ρουπακιά

Ι. Άγγος: 7 έτη για τη συνέργεια

Α. Ανα­διώ­της: 6 έτη

Γ. Δήμου: 6 έτη

Ι. Καζαν­τζό­γλου: 8 έτη για συνέργεια

Ε. Καλα­ρί­της: 7 έτη για συνέργεια

Ι. Β. Κομια­νός: 7 έτη για συνέργεια

Κ. Κορ­κο­βί­λης: 7 έτη για συνέργεια

Α. Μιχά­λα­ρος: 7 έτη για συνέργεια

Γ. Πατέ­λης: 8 έτη για συνέργεια

Α. Χρυ­σα­φί­της: 6 έτη για συνέργεια

Λ. Τσα­λί­κης: 7 έτη για συνέργεια

Γ. Σκάλ­κος: 6 έτη για συνέργεια

Γ. Στα­μπέ­λος: 7 έτη για συνέργεια

Αθ. Τσορ­βάς: 7 έτη για συνέργεια

Ν. Τσορ­βάς: 7 έτη για συνέργεια

Ποι­νές για από­πει­ρα ανθρω­πο­κτο­νί­ας των Αιγύ­πτιων αλιεργατών:

Αγριο­γιάν­νης, Ευγε­νι­κός, Μαρί­ας και Παπα­δό­που­λος ποι­νή φυλά­κι­σης 6 ετών, αφού τους ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό της μετε­φη­βι­κής ηλι­κί­ας. Ποι­νή φυλά­κι­σης 8 ετών στον Παντα­ζή χωρίς να ανα­γνω­ρί­ζε­ται κανέ­να ελαφρυντικό.

Οι ποι­νές για την έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση

Στους πρώ­ην βου­λευ­τές που κατα­δι­κά­στη­καν για έντα­ξη και δεν τους ανα­γνω­ρί­στη­κε ελαφρυντικό:

Ζαρού­λια: 6 έτη

Ζησι­μό­που­λος: 6 έτη

Ηλιό­που­λος: 7 έτη

Γρέ­γος: 6 έτη

Μπαρ­μπα­ρού­σης: 6 έτη

Κού­ζη­λος: 7 έτη

Κου­κού­τσης: 6 έτη

Ποι­νές για πρό­κλη­ση επι­κίν­δυ­νης σωμα­τι­κής βλά­βης στο ΠΑΜΕ:

Αντω­να­κό­που­λος, Καστρι­νός, Παντα­ζής, Χατζη­δά­κης: ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών για καθε­μία από τις τρεις πράξεις

Οι ποι­νές για την έντα­ξη σε εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση

Ι. Άγγος: 5 έτη

Δ. Aγριο­γιάν­νης: 3 έτη

Χ. Αλε­ξό­που­λος: 5 έτη

Α. Ανα­διώ­της: 3 έτη

Ν. Απο­στό­λου: 7 έτη

Μ. Αρβα­νί­της: 7 έτη

Α. Γρέ­γος: 6 έτη

Α. Δασκα­λά­κης: 5 έτη

Γ. Δήμου: 3 έτη

Μ. Ευγε­νι­κός: 3 έτη

Ε. Ζαρού­λια: 6 έτη

Π. Ζησι­μό­που­λος: 6 έτη

Π. Ηλιό­που­λος: 7 έτη

Ι. Καζαν­τζό­γλου: 6 έτη

Ε. Καλα­ρί­της: 5 έτη

Ι. Β. Κομιά­νος: 5 έτη

Κ. Κορ­κο­βί­λης: 5 έτη

Γ. Κού­ζη­λος: 7 έτη

Δ. Κου­κού­τσης: 6 έτη

Δ. Λια­κό­που­λος: 6 έτη

Θ. Μαρί­ας: 3 έτη

Α. Μιχά­λα­ρος: 5 έτη

Ν. Μίχος: 5 έτη/ 2 έτη και 2000 ευρώ μήνες για παρά­νο­μη οπλοκατοχή

Θ. Μπα­ρέ­κας: 6 έτη/ 6 μήνες και 600 ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή

Γ. Μπαρ­μπα­ρού­σης: 7 έτη

Ε. Μπού­κου­ρας: 5 έτη/ ένα έτος και χίλια ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή

Α. Παντα­ζής: 6 έτη

Ν. Παπα­βα­σι­λεί­ου: 6 έτη

Κ. Παπα­δό­που­λος: 5 έτη/ 6 μήνες και 600 ευρώ για παρα­νο­μη οπλοκατοχή

Γ. Πατέ­λης: 6 έτη

Β. Πόπο­ρη: 6 έτη/ 15 μήνες και 1000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή/ 3 έτη 3000 ευρώ για παρα­βα­ση του Ν. 456/1975

Γ. Ρου­πα­κιάς: 10 έτη

Β. Σια­τού­νης: 6 έτη

Συνε­χής ενημέρωση

Ποινές για επιμέρους αδικήματα των καταδικασθέντων χωρίς ένταξη:

Μ. Μικε­λά­του (σύζυ­γος Ρου­πα­κιά) ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών για ψευ­δή κατά­θε­ση, Θ. Σκαρ­πέ­λη (σύζυ­γος Πατέ­λη) ποι­νή φυλά­κι­σης 1 έτους και 1.000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή, Θ. Στέ­φας ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών και 1.000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή και Α. Χίλιος ποι­νή φυλά­κι­σης 2 ετών και 2000 ευρώ για παρά­νο­μη οπλοκατοχή.

Η εισαγ­γε­λέ­ας Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ανα­κοι­νώ­νει την πρό­τα­σή της επί της επι­μέ­τρη­σης των ποι­νών για όσους έχουν κατα­δι­κα­στεί για περισ­σό­τε­ρα από ένα αδικήματα.

Προτάσεις εισαγγελέα για τη συγχώνευση των ποινών

Μιχα­λο­λιά­κος: 13 έτη και έξι μήνες

Κασι­διά­ρης: 13 έτη και έξι μήνες

Λαγός: 13 έτη και εννέα μήνες

Γερ­με­νής: 13 έτη και έξι μήνες

Η εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε η ποι­νή του Γ. Ρου­πα­κιά να είναι ισό­βια + 14 έτη

Συνε­χής ενημέρωση

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: thepressproject.gr

 

 

 

mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο