Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Ολοκληρώθηκε σήμερα ο κύκλος των σχολιασμών των καταθέσεων

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα ο κύκλος των σχο­λια­σμών των κατα­θέ­σε­ων των μαρ­τύ­ρων για τη δολο­φο­νία Φύσ­σα, των συνη­γό­ρων της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα και των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών, στη δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή.

Οι συνή­γο­ροι της Πολι­τι­κής Αγω­γής τόνι­σαν ότι από όλες τις κατα­θέ­σεις, φίλων του μου­σι­κού, αυτο­πτών, κατα­στη­μα­ταρ­χών και αστυ­νο­μι­κών, εκεί­νο που προ­κύ­πτει είναι πως ο Παύ­λος Φύσ­σας και οι φίλοι του αργά τη νύχτα της 17ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013 δέχθη­καν μια οργα­νω­μέ­νη επί­θε­ση από μέλη της Χρυ­σής Αυγής που συγκρο­τή­θη­κε εκεί­νο το βρά­δυ για να χτυ­πή­σει… «Έχου­με κομ­βόι από μηχα­νά­κια και αμά­ξια από τα γρα­φεία της Χρυ­σής Αυγής Νίκαιας στο “Κοράλ­λι” και όλα αυτά μέσα σε 25 λεπτά. Όλα ήταν πολύ καλά οργα­νω­μέ­να εκεί­νο το βρά­δυ. Ό,τι κινή­θη­κε εκεί­νο το βρά­δυ, σφά­χτη­κε. Το μόνο που πήγε στρα­βά ήταν ότι είχα­με σύλ­λη­ψη», ανέ­φε­ρε η Χρ. Παπαδοπούλου.

Ο Αργ. Συρί­γος επι­σή­μα­νε πως οι περι­γρα­φές για τη σκη­νή της δολο­φο­νί­ας ανα­φέ­ρο­νται σε άτο­μα που «άνοι­ξαν» τον κλοιό που είχαν κάνει στον μου­σι­κό για να περά­σει ο Ρου­πα­κιάς, ενώ η Μαρ. Δαλιά­νη είπε πως όλοι οι μάρ­τυ­ρες, φίλοι του Φύσ­σα, περα­στι­κοί που βρέ­θη­καν στο σημείο, οι δύο φοι­τή­τριες που είδαν τη δολο­φο­νία, οι κατα­στη­μα­τάρ­χες, θεω­ρή­θη­καν ανα­ξιό­πι­στοι από την υπε­ρά­σπι­ση. Όπως τόνι­σε, από τις κατα­θέ­σεις προ­κύ­πτει ένα ενιαίο περιστατικό.

Ο Θεοδ. Θεο­δω­ρό­που­λος υπο­γράμ­μι­σε: «Ο Ρου­πα­κιάς είναι περα­στι­κός από την ΧΑ όπως υπο­στη­ρί­ζει η υπε­ρά­σπι­ση ή είναι μέλος των ταγ­μά­των εφό­δου; Η κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση λέει ότι ο Ρου­πα­κιάς δεν έδρα­σε μόνος του. Κανέ­νας από τους δύο συγκε­κρι­μέ­νους κατη­γο­ρού­με­νους που ήταν στο καφέ δεν είπε ότι τους είπαν κάτι μέσα στο “Κοράλ­λι”. Σε κάθε περί­πτω­ση, ερω­τώ­με­νοι οι μάρ­τυ­ρες εάν ειπώ­θη­κε κάτι, και να το δεχτώ εγώ ως κίνη­τρο, ποιοι το άκου­σαν αυτό; Ήταν μήπως εκεί ο Ρου­πα­κιάς; Ήταν μήπως εκεί οι πενή­ντα για να το ακού­σουν και να προ­σβλη­θούν; Δεν ήταν… Πήγαν εκεί. Να δού­με ποιοι πήγαν εκεί. Βρέ­θη­καν στα γρα­φεία κάποιας Τοπι­κής; Για­τί οι φίλοι του Φύσ­σα ήταν 500 μέτρα μακριά, δεν πήγαν από τα Πατή­σια, το Αιγά­λεω, το Μοσχά­το. Αυτοί άφη­σαν τις οικο­γέ­νειές τους, τους φίλους του δεν ξέρω, στις 12 τη νύχτα… Είναι σαφές πως επει­σό­διο δεν υπήρξε».

Ο συνή­γο­ρος πρό­σθε­σε: «Απο­δει­κνύ­ε­ται από όλα αυτά ότι δεν ήταν δια­φο­ρά ενός προς ένα όπως υπο­στη­ρί­ζει η υπε­ρά­σπι­ση. Αν σε μια ταβέρ­να, κάποιος σκο­τώ­σει κάποιον, ευθύ­νε­ται το κόμ­μα; Αυτό έγι­νε δηλα­δή; Μόνος του πήγε εκεί ο Ρου­πα­κιάς; Απο­δει­κνύ­ε­ται πλή­ρως ότι το έγκλη­μα αυτό ήταν απο­τέ­λε­σμα της οργά­νω­σης των ταγ­μά­των εφό­δου της Νίκαιας είτε στο­χο­ποι­ή­θη­κε ο Φύσ­σας εκεί­νη την ημέ­ρα διό­τι ανή­κει στους εχθρούς, όπως ο Αντί­ο­χος στην Πάτρα. Η περί­ο­δος εκεί­νη ήταν μία σημα­ντι­κή περί­ο­δος. Στις 12 Σεπτέμ­βρη είχε γίνει η επί­θε­ση στο ΠΑΜΕ και τότε έλε­γαν ότι ψεύ­δο­νται. Στις 15 έχου­με τα επει­σό­δια στον Μελι­γα­λά και μετά έχου­με αυτό. (…) Αυτά απο­δει­κνύ­ουν ότι πρό­κει­ται για έγκλη­μα της ΧΑ».

Ο Θαν. Καμπα­γιάν­νης επι­σή­μα­νε ότι «οι κατα­θέ­σεις των αστυ­νο­μι­κών έχουν ένα πολύ σοβα­ρό πρό­βλη­μα. Απο­δεί­χθη­κε ότι η δολο­φο­νία έγι­νε παρό­ντων των αστυ­νο­μι­κών και αυτό είναι πει­θαρ­χι­κά έως και ποι­νι­κά ελεγ­κτέο και γι’ αυτό οι αστυ­νο­μι­κοί προ­σπα­θούν αυτό να το λειά­νουν. Όλοι οι τρί­τοι μάρ­τυ­ρες, όμως, κατα­θέ­τουν ότι ήταν παρό­ντες οι αστυ­νο­μι­κοί. Φαί­νο­νται αυτά και από τις διαβιβάσεις…».

Ο Κ. Σκαρ­μέ­ας ανέ­φε­ρε ότι «όλοι συμ­φω­νούν ότι μιλά­με για μια ομά­δα αντρών νεα­ρής ή μέσης ηλι­κί­ας, με ομοιό­μορ­φη ενδυ­μα­σία και οπλι­σμό. Πάντα πολ­λοί ενα­ντί­ον λίγων και αυτό είναι σημα­ντι­κό για­τί έτσι είναι όλες οι επι­θέ­σεις της Χρυ­σής Αυγής, περι­μέ­νουν να γίνουν πολ­λοί για να επιτεθούν».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τον κύκλο των σχο­λια­σμών, ο Κ. Παπα­δά­κης στά­θη­κε στις κατα­θέ­σεις της οικο­γέ­νειας Φύσ­σα πως «αυτό το οποίο κατά δήλω­σή τους είπε ο για­τρός στο νοσο­κο­μείο, ότι το τραύ­μα ήταν επαγ­γελ­μα­τι­κό και ότι ακό­μη κι αν μαχαι­ρω­νό­ταν έξω από το νοσο­κο­μείο, δεν θα προ­λά­βαι­ναν να τον σώσουν».…

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο