Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Οργή της Μάγδας Φύσσα για ερωτήσεις της υπεράσπισης σχετικά με τους στίχους του Παύλου

Οργή προ­κά­λε­σαν στη μητέ­ρα του Παύ­λου Φύσ­σα οι ερω­τή­σεις που υπέ­βαλ­λε στον Δημή­τρη Μελα­χροι­νό­που­λο, φίλο του γιου της, o συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης tου Αρτέ­μη Ματ­θαιό­που­λου, Νίκος Ρουσόπουλος.

Κατά την εξέ­τα­ση του μάρ­τυ­ρα από την πλευ­ρά των κατη­γο­ρου­μέ­νων, η μητέ­ρα του μου­σι­κού εκνευ­ρί­στη­κε όταν συνή­γο­ρος υπε­ρά­σπι­σης ρωτού­σε τον μάρ­τυ­ρα για στί­χους του Παύ­λου Φύσ­σα. Καθώς είχαν προη­γη­θεί αντί­στοι­χες ερω­τή­σεις από την υπε­ρά­σπι­ση, η Μάγδα Φύσ­σα άρχι­σε να φωνά­ζει: «Τελι­κά για να κατα­λά­βου­με. Για τους στί­χους του τον σκο­τώ­σα­τε; Τον μάρ­τυ­ρα δικά­ζε­τε; Θα κάνε­τε καμία ερώ­τη­ση για την υπόθεση;».

Η πρό­ε­δρος αμέ­σως ζήτη­σε από την κυρία Φύσ­σα να περά­σει έξω και εκεί­νη όρθια αφού της απά­ντη­σε ότι «θα περά­σω για­τί δεν μπο­ρώ να τον ακούω». . «Ποιον δικά­ζε­τε τελι­κά;» διε­ρω­τή­θη­κε η Μάγδα Φύσ­σα και απο­χώ­ρη­σε από την αίθουσα.

 

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο