Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Οργανωμένη επίθεση» η δολοφονία του Παύλου που εκτελέστηκε «στοχευμένα» από το τάγμα εφόδου

Με την κατά­θε­ση του αυτό­πτη και βασι­κού μάρ­τυ­ρα, Δ.Μελαχρινόπουλου, που είδε μπρο­στά στα μάτια του τη δολο­φο­νία του φίλου του Παύ­λου Φύσ­σα από το χρυ­σαυ­γί­τη Ρου­πα­κιά, συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής, στο Πεντα­με­λές Εφε­τείο Κακουργημάτων.

Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε ότι θέλαν να σκο­τώ­σουν τον Παύ­λο και μίλη­σε για «οργα­νω­μέ­νη επί­θε­ση» που εκτε­λέ­στη­κε «στο­χευ­μέ­να» από το τάγ­μα εφό­δου. «Περί­με­ναν τον Ρου­πα­κιά για να μαχαι­ρώ­σει. Πριν έρθει ο Ρου­πα­κιάς, έρχο­νταν κατά ομά­δες πέντε — πέντε χτυ­πού­σαν και έφευ­γαν, λες και κάποιος τους έλε­γε. Τρεις φορές έγι­νε αυτό. Είχαν κάνει έναν κλοιό γύρω από τον Παύ­λο. Μόλις ήρθε ο Ρου­πα­κιάς, λες και του έκα­ναν χώρο….» τόνι­σε. Ανέ­φε­ρε μάλι­στα πως είδε το δολο­φό­νο του Παύ­λου Φύσ­σα, να βγαί­νει από το αυτο­κί­νη­το και να πηγαί­νει κατευ­θεί­αν πάνω του για να τον μαχαι­ρώ­σει. «Έπε­σε πάνω του, τον αγκά­λια­σε, δεν προη­γή­θη­κε κάτι μετα­ξύ τους, δεν τον είδα να κρα­τά­ει κάτι, όμως είδα την κίνη­ση σαν να τον μαχαι­ρώ­νει, δύο φορές».

Ο Δ.Μελαχρινόπουλος, που δέχτη­κε χτύ­πη­μα στα πλευ­ρά από τους χρυ­σαυ­γί­τες το βρά­δυ της δολο­φο­νί­ας, ανα­φέρ­θη­κε και στις απει­λές που δέχτη­κε ακό­μα και 1,5 χρό­νο μετά την δολοφονία.

«Με είχαν πάρει ανώ­νυ­μα τηλέ­φω­να και δεχό­μουν απει­λές για ένα με ενά­μι­ση χρό­νο και μου έλε­γαν θα είσαι ο επό­με­νος και επα­νέ­λα­βε πως η επί­θε­ση ήταν οργα­νω­μέ­νη. Νωρί­τε­ρα, κατέ­θε­σε στο δικα­στή­ριο για τους συγκε­ντρω­μέ­νους χρυ­σαυ­γί­τες στο σημείο που είχαν παρ­κά­ρει τ’ αυτο­κί­νη­τά τους, έξω από την καφε­τέ­ρια «Κορά­λι». Όπως είπε, είδε κάποιους να κρα­τά­νε καδρό­νια, στει­λιά­ρια και ένας από αυτούς κρα­τού­σε «μάλ­λον σιδη­ρο­γρο­θιά, την είδα να γυα­λί­ζει στο σκο­τά­δι στο χέρι του». Κατα­θέ­το­ντας, μάλι­στα, για το σημείο της δολο­φο­νί­ας, μετα­ξύ άλλων, είπε ότι οι συγκε­ντρω­μέ­νοι (σ.σ. χρυ­σαυ­γί­τες) είχαν έντο­νο ποδο­βο­λη­τό, φώνα­ζαν και έβρι­ζαν, ήταν σαν να ήθε­λαν να εμψυ­χώ­σουν τους δικούς τους.

Ανα­φέρ­θη­κε σε κον­βόι με 30–40 άτο­μα με μηχα­νές και αυτο­κί­νη­τα ενώ περιέ­γρα­ψε και πως ο Ρου­πα­κιάς ήταν αυτός που ήρθε με το τελευ­ταίο αμά­ξι μέσα στο οποίο υπήρ­χε συνο­δη­γός και πως τον είδε να έρχε­ται ανά­πο­δα. Σε άλλο σημείο της κατά­θε­σης του, επι­σή­μα­νε ότι κατά­λα­βε πως ήταν επί­θε­ση από τη Χρυ­σή Αυγή κάνο­ντας ανα­φο­ρά στις μαύ­ρες μπλού­ζες, τα στρα­τιω­τι­κά παντε­λό­νια παραλ­λα­γής και την όλη στά­ση τους. Επί­σης, ο αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε για την αστυ­νο­μία ότι θα μπο­ρού­σε να είχε απο­τρέ­ψει τη δολοφονία. 

Να σημειω­θεί ότι οι υπε­ρα­σπι­στές των χρυ­σαυ­γι­τών επι­χεί­ρη­σαν να πλή­ξουν την αξιο­πι­στία του αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα Δ. Μελα­χρι­νό­που­λο που είδε το έγκλη­μα μπρο­στά στα μάτια του.

Μάλι­στα την αντί­δρα­ση της Μάγδας Φύσ­σα προ­κά­λε­σαν οι ερω­τή­σεις που επι­κε­ντρώ­θη­καν στο περιε­χό­με­νο των τρα­γου­διών του αντι­φα­σί­στα μου­σι­κού από πλευ­ράς των υπε­ρα­σπι­στών των χρυ­σαυ­γι­τών με σκο­πό να δια­στρε­βλώ­σουν και να «ενο­χο­ποι­ή­σουν» τους στί­χους. «Ποιον δικά­ζε­τε τελι­κά;», διε­ρω­τή­θη­κε η Μάγδα Φύσ­σα. Ως απά­ντη­ση η πρό­ε­δρος Σοφ. Πανου­τσα­κο­πού­λου της ζήτη­σε να βγει από την αίθουσα…..

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο