Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής — Προκλητική η εισαγγελέας αθωώνει τους Ναζί, ζητά μόνο την ενοχή του Ρουπακιά!

Σε μια άκρως προ­κλη­τι­κή εισή­γη­ση, με την οποία στην ουσία υιο­θε­τεί την επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία των χρυ­σαυ­γι­τών, η εισαγ­γε­λέ­ας της Έδρας του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Αδα­μα­ντία Οικο­νό­μου ζήτη­σε την ενο­χή μόνο του Γιώρ­γου Ρουπακιά!

Έτσι ζήτη­σε ουσια­στι­κά την απαλ­λα­γή όλων των υπό­λοι­πων 17 κατη­γο­ρού­με­νων για την κατη­γο­ρία της συνέρ­γειας στη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσσα.

Κατά την εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γό ο Ρου­πα­κιάς έδρα­σε μόνος του σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση χωρίς να έχει προ­κλη­θεί από το θύμα το οποίο έπλη­ξε «με από­λυ­τη επιτυχία».

Υιο­θε­τεί τα χρυ­σαυ­γί­τι­κα επιχειρήματα

Κατά την εισαγ­γε­λι­κή λει­τουρ­γό ο Ρου­πα­κιάς έδρα­σε μόνος του σε ήρε­μη ψυχι­κή κατά­στα­ση χωρίς να έχει προ­κλη­θεί από το θύμα το οποίο έπλη­ξε «με από­λυ­τη επιτυχία».

Η κ. Οικο­νό­μου απο­δέ­χε­ται επί της ουσί­ας τα ψευ­δε­πί­γρα­φα και παρα­πλα­νη­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα των νεο­να­ζί, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως δεν υπήρ­χε σχέ­διο δολο­φο­νί­ας του μου­σι­κού, δεν ήταν στο­χο­ποι­η­μέ­νος από την Χρυ­σή Αυγή η οποία δεν θα είχε όφε­λος αλλά αντι­θέ­τως ζημιά από μια τέτοια πράξη.

Κατά την κ. Οικο­νό­μου ούτε ο αρχη­γός του κόμ­μα­τος Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος ούτε ο βου­λευ­τής της περιο­χής Ιωάν­νης Λαγός έδω­σαν εντο­λή για όσα έγι­ναν τη νύχτα της 17ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013 στο Κερα­τσί­νι ούτε όμως και τα μέλη της Τοπι­κής που κινη­το­ποι­ή­θη­καν εκεί­νο το βρά­δυ ‑νομί­ζο­ντας οι περισ­σό­τε­ροι πως θα μοι­ρά­σουν τρό­φι­μα- ήξε­ραν το απο­τέ­λε­σμα της παρέμ­βα­σης του Γιώρ­γου Ρουπακιά.

Σύμ­φω­να με την εισαγ­γε­λέα, ούτε διευ­κό­λυ­ναν το δρά­στη της δολο­φο­νί­ας, ούτε καν θα μπο­ρού­σαν να τον απο­τρέ­ψουν καθώς όλα έγι­ναν ταχύτατα!

Μετα­ξύ των κατη­γο­ρου­μέ­νων που η κ. Οικο­νό­μου ζήτη­σε απαλ­λα­γή για την υπό­θε­ση Φύσ­σα είναι και ο «πυρη­νάρ­χης» της Τοπι­κής Νίκαιας αλλά και το στέ­λε­χος της οργάνωσης.

Οργή από τη Μάγδα Φύσσα

Μετά τη σκέ­λος αυτό της αγό­ρευ­σης της εισαγ­γε­λέ­ως, η μητέ­ρα του θύμα­τος, Μάγδα Φύσ­σα δήλω­σε έξω από το δικα­στή­ριο: «Δεν είδαν τίπο­τα όλο αυτό το διά­στη­μα; Αθω­ώ­νουν τους εγκλη­μα­τί­ες. Ποσό να αντέξουμε;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο