Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Προστατευόμενος μάρτυρας περιγράφει την εκπαίδευση και πώς οργάνωναν τις επιθέσεις οι χρυσαυγίτες

Συνέ­χεια στη δίκη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης της Χρυ­σής Αυγής σήμε­ρα με τον πρώ­το προ­στα­τευό­με­νο μάρ­τυ­ρα, ο οποί­ος φέρει την κωδι­κή ονο­μα­σία «μάρ­τυ­ρας Α», πρώ­ην μέλος της ΧΑ.

Ο μάρ­τυ­ρας ‑πρώ­ην μέλος της Χρυ­σής Αυγής- στην κατά­θε­σή του, ανα­φε­ρό­με­νος στη λει­τουρ­γία του κόμ­μα­τος, έκα­νε λόγο για «στρα­τιω­τι­κού τύπου» οργά­νω­ση με σκλη­ρή εκπαί­δευ­ση, ενώ περιέ­γρα­ψε και τον τρό­πο, με τον οποίο οργά­νω­ναν επι­θέ­σεις κατά των αλλο­δα­πών και άλλων ατό­μων που ήταν ανεπυθίμητοι.

Ο μάρ­τυ­ρας, ο οποί­ος εισέ­φε­ρε στο δικα­στή­ριο την προ­σω­πι­κή εμπει­ρία του, ως μέλος της ΧΑ από το 2012 ως το 2013, οπό­τε απο­χώ­ρη­σε μετά τη δολο­φο­νία του μου­σι­κού Παύ­λου Φύσ­σα, δέχθη­κε «βρο­χή» ερω­τή­σε­ων από την πρό­ε­δρο και τον ανα­πλη­ρω­τή εισαγ­γε­λέα της έδρας.

Ειδι­κό­τε­ρα, απα­ντώ­ντας σε σχε­τι­κές ερω­τή­σεις της προ­έ­δρου, ο μάρ­τυ­ρας, μετα­ξύ άλλων, είπε:

«Στη Χρυ­σή Αυγή γινό­ταν προ­πα­γάν­δα για πατριω­τι­κούς λόγους. Είχα­με τις λεγό­με­νες βόλ­τες, τα “ντού”, τις επι­θέ­σεις δηλα­δή, κάνα­με πολε­μι­κές ασκή­σεις, για να είμα­στε έτοι­μοι για πολ­λά πράγ­μα­τα, ξέρουν τι εννοώ, αν χρεια­ζό­ταν να πάμε να χτυ­πή­σου­με κάποιον ή να κάνου­με κάποια φασαρία».

Ο μάρ­τυ­ρας είπε ακό­μη ότι ο ίδιος είχε εκπαι­δευ­τεί στρα­τιω­τι­κά από τη ΧΑ στη Μαλα­κά­σα, όπου παρών ήταν και ο Γιώρ­γος Ρου­πα­κιάς, ενώ βεβαί­ω­σε την παρου­σία του Ηλία Κασι­διά­ρη μία φορά εκεί, όπου «και παρα­κο­λου­θού­σε και μετεί­χε στην εκπαίδευση».

«Στη Μαλα­κά­σα πήγα τρεις φορές για εκπαί­δευ­ση. Σκλη­ρή εκπαί­δευ­ση, με πολύ πόνο. Ήμα­σταν εκεί 30–35 άτο­μα με εκπαι­δευ­τές διά­φο­ρους και ένας από αυτούς ήταν από­στρα­τος. Εκεί υπεύ­θυ­νος της ομά­δας ήταν και ο Ρου­πα­κιάς, είχε αξί­ω­μα, μπο­ρού­σε να πηγαί­νει παντού, όχι σαν κι εμάς. Μιλού­σε με τους μεγά­λους. Εκεί είχε έρθει και ο Κασι­διά­ρης που παρα­κο­λου­θού­σε, αλλά μιά φορά μάς έκα­νε και εκπαί­δευ­ση, πολε­μι­κές τέχνες».

Το πρώ­ην μέλος της ΧΑ ανα­φέρ­θη­κε εκτε­νώς σε δύο «ντου» που έλα­βε μέρος και ο ίδιος, όπου, όπως είπε, «χτυ­πή­θη­κε Πακι­στα­νός, πολύ άσχη­μα το παλι­κά­ρι. Πήγα­με 20 μηχα­νά­κια με δύο πάνω το καθέ­να. Η επί­θε­ση κρά­τη­σε 20 λεπτά».

Επί­σης, απο­κά­λυ­ψε ότι πολ­λοί μέσα στη Χρυ­σή Αυγή είχαν όπλα, και οπλι­σμό είχαν και στα γρα­φεία της Νίκαιας, του Πει­ραιά και του Περάματος.

«Στις οργα­νώ­σεις Νίκαιας, Περά­μα­τος και Πει­ραιά, υπήρ­χαν μαχαί­ρια, στει­λιά­ρια και όπλα που ήταν δια­σκορ­πι­σμέ­να δεξιά και αρι­στε­ρά. Ο Πατέ­λης, για παρά­δειγ­μα, είχε δύο περι­στρό­φα, το ένα 45άρι».

Πρό­ε­δρος: «Την εκπαί­δευ­ση, τη χαρα­κτη­ρί­ζε­τε σκληρή;».

Μάρ­τυ­ρας: «Ήταν σκλη­ρή σαν τους κομάντο».

Πρό­ε­δρος: «Είπα­τε σκλη­ρή και με πολύ πόνο».

Μάρ­τυ­ρας: «Μας δίνα­νε και μερι­κές γερές στον αυχέ­να για να μαθαί­νου­με στον πόνο».

Εισαγ­γε­λέ­ας: «Πεί­τε μας για τα τάγ­μα­τα εφό­δου, τι ήταν και τι έκαναν».

Μάρ­τυ­ρας: «Τα τάγ­μα­τα εφό­δου ήταν με 20 ή 30 άτο­μα. Φορού­σαν μαύ­ρα παντε­λό­νια και μπλού­ζα της ΧΑ στη Νίκαια, στον Πει­ραιά παντε­λό­νι παραλ­λα­γής και μπλού­ζα της ΧΑ, και είχα­με στυ­λιά­ρια μεγά­λα που υπο­τί­θε­ται ότι ήταν σημαί­ες. Τα τάγ­μα­τα τα είχα­με για τους ξένους και για εκεί­νους που δεν θέλα­νε τη ΧΑ. Είχα­με επι­κε­φα­λής που έδι­νε το σύν­θη­μα για το “ντου” και το κάναμε».

Στη συνέ­χεια, ο μάρ­τυ­ρας ανέ­φε­ρε πώς άρχι­σε να απο­στα­σιο­ποιεί­ται από τη στρα­τιω­τι­κή οργά­νω­ση της Χρυ­σής Αυγής τονί­ζο­ντας: «Δεν ήθε­λα να γίνω δολο­φό­νος».
Σε άλλο σημείο της κατά­θε­σής του, ζήτη­σε συγνώ­μη από την οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα. «Ζητάω συγνώ­μη κι ας μην ήμουν στο περι­στα­τι­κό» σημεί­ω­σε και πρό­σθε­σε ότι δέχθη­καν απει­λές ο ίδιος και η οικο­γέ­νειά του για να κρα­τή­σει το στό­μα του κλειστό…

Όσο για τον ρόλο του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου, ο μάρ­τυ­ρας είπε ότι «οι εντο­λές για τις επι­θέ­σεις ήταν σε γνώ­ση του, για­τί κανείς δεν θα μπο­ρού­σε να πάρει τέτοια από­φα­ση χωρίς εκεί­νος να το γνωρίζει».

***

Ο μάρ­τυ­ρας κατέ­θε­σε από τον χώρο για τους προ­στα­τευό­με­νους μάρ­τυ­ρες της ΓΑΔΑ, μέσω τηλε­διά­σκε­ψης, με αλλοιω­μέ­νη της χροιά της φωνής του και με την παρου­σία της εισαγ­γε­λέ­ως Πρω­το­δι­κών Αλε­ξάν­δρας Κοσμά και της πται­σμα­τι­δί­κη Ξαν­θού­λας Βουλέλη.

Ωστό­σο, το μεση­μέ­ρι η συνε­δρί­α­ση διε­κό­πη για την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα, μετά από έντα­ση που προ­κλή­θη­κε κατά την εξέ­τα­ση του προ­στα­τευό­με­νου μάρ­τυ­ρα από τους δικη­γό­ρους υπε­ρά­σπι­σης, οι οποί­οι ισχυ­ρί­στη­καν ότι άκου­σαν υπο­βο­λέα σε όσα λέει ο μάρ­τυ­ρας κατα­θέ­το­ντας από τη ΓΑΔΑ.

Το δικα­στή­ριο κάλε­σε τους παρι­στά­με­νους στον χώρο εισαγ­γε­λέα και δικα­στή να βεβαιώ­σουν αν υπάρ­χει τέτοιο ενδε­χό­με­νο. Και οι δύο δικα­στι­κοί λει­τουρ­γοί δια­βε­βαί­ω­σαν κατη­γο­ρη­μα­τι­κά το δικα­στή­ριο και όλους τους παρά­γο­ντες της δίκης ότι στον χώρο βρί­σκο­νταν μόνον ο μάρ­τυ­ρας και εκεί­νες οι δύο.

Κατό­πιν τού­του, η υπε­ρά­σπι­ση των κατη­γο­ρου­μέ­νων απεί­λη­σε με απο­χώ­ρη­ση, παρά τις δια­βε­βαιώ­σεις των δικα­στι­κών λει­τουρ­γών ότι ο μάρ­τυ­ρας κατα­θέ­τει μόνος του, και μοι­ραία η ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία διε­κό­πη για την ερχό­με­νη εβδομάδα.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο