Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Σήμερα η απάντηση του δικαστηρίου στο αίτημα αναβολής της δίκης που υπέβαλε ο Μιχαλολιάκος

Η απά­ντη­ση του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των στο αίτη­μα ανα­βο­λής της δίκης που υπέ­βα­λε δια των συνη­γό­ρων του ο αρχη­γός της Χρυ­σής Αυγής Νίκος Μιχα­λο­λιά­κος ανα­μέ­νε­ται σήμε­ρα ‚στην τρί­τη συνε­δρί­α­ση του δικα­στη­ρί­ου που κρί­νει την υπό­θε­ση της εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης.

Το δικα­στή­ριο ανα­μέ­νει από την υπε­ρά­σπι­ση του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου να προ­σκο­μί­σει τις ιατρι­κές βεβαιώ­σεις και γνω­μα­τεύ­σεις που ζητή­θη­καν στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση , της 6ης Ιου­λί­ου, ώστε να έχει πλή­ρη εικό­να της υγεί­ας του κατα­δι­κα­σμέ­νου σε κάθειρ­ξη 13 ετών αρχη­γού της οργά­νω­σης ο οποί­ος, όπως ανέ­φε­ραν οι συνή­γο­ροι του, νόση­σε από κορο­νο­ϊό και μετά από πολυ­ή­με­ρη νοση­λεία σε ΜΕΘ, βρί­σκε­ται σε κέντρο αποκατάστασης.

Στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση το δικα­στή­ριο, ζήτη­σε από την υπε­ρά­σπι­σή του να προ­σκο­μί­σει πρό­σφα­το ανα­λυ­τι­κό πιστο­ποι­η­τι­κό για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του και εφό­σον είναι εφι­κτό, γνω­μά­τευ­ση με την πρό­βλε­ψη των για­τρών ως προς τον χρό­νο που απαι­τεί­ται για την απο­κα­τά­στα­ση των προ­βλη­μά­των που αντιμετωπίζει.

Οι δικα­στές του Πεντα­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των θα πρέ­πει αφού αξιο­λο­γή­σουν τα δεδο­μέ­να των ιατρι­κών βεβαιώ­σε­ων που θα προ­σκο­μί­σει σήμε­ρα η πλευ­ρά του αρχη­γού της Χρυ­σής Αυγής και αφού ακού­σουν την πρό­τα­ση της Εισαγ­γε­λέα , να λάβουν από­φα­ση που θα κρί­νει αν η δια­δι­κα­σία θα προ­χω­ρή­σει, αν θα δια­κο­πεί για τον Σεπτέμ­βριο ή αν θα πρέ­πει η δίκη να οδη­γη­θεί σε αναβολή.

Στο δικα­στή­ριο δεν έχουν νομι­μο­ποι­η­θεί κατά τις προη­γού­με­νες συνε­δριά­σεις οι Συνή­γο­ροι προς υπο­στή­ρι­ξη της κατη­γο­ρί­ας (Πολι­τι­κή Αγω­γή) που εκπρο­σω­πούν την οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα και τους Αιγύ­πτιους αλιερ­γά­τες, οι οποί­οι ζητούν να τους απο­δε­χθεί το δικα­στή­ριο, ώστε να λήξει “η σιω­πή τους”, όπως ανέ­φε­ραν στην προη­γού­με­νη συνε­δρί­α­ση και να μπο­ρούν να έχουν λόγο σε όσα δια­λαμ­βά­νο­νται και αφο­ρούν την εξέ­λι­ξη της δίκης.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο