Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: σε λίγες μέρες από τη «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»

Μια νέα έκδο­ση, με τον τίτλο «Η δίκη της Χρυ­σής Αυγής — Η απο­κά­λυ­ψη του πραγ­μα­τι­κού προ­σώ­που της εγκλη­μα­τι­κής — ναζι­στι­κής οργά­νω­σης» θα κυκλο­φο­ρή­σει σε λίγες μέρες από τις εκδό­σεις «Σύγ­χρο­νη Επο­χή».

Όπως σημειώ­νε­ται στην εισα­γω­γή του βιβλί­ου, από το Τμή­μα Δικαιο­σύ­νης και Λαϊ­κών Ελευ­θε­ριών της ΚΕ του ΚΚΕ, η έκδο­ση αυτή έχει στό­χο να προ­σφέ­ρει στον ανα­γνώ­στη ένα συνο­πτι­κό ενη­με­ρω­τι­κό υλι­κό της πολύ­κρο­της δίκης της Χρυ­σής Αυγής, με τα βασι­κά επι­χει­ρή­μα­τα της Πολι­τι­κής Αγω­γής των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ, όπως ανα­πτύ­χθη­καν στο δικα­στή­ριο μέσα από εκτε­νή απο­σπά­σμα­τα των αγο­ρεύ­σε­ων των συνη­γό­ρων της, καθώς και ένα σύντο­μο χρο­νι­κό και ντο­κου­μέ­ντα της δίκης.

ℹ️  Θα ακο­λου­θή­σει και συμπλη­ρω­μα­τι­κή ηλε­κτρο­νι­κή έκδο­ση που θα περιέ­χει το πλή­ρες περιε­χό­με­νο των αγο­ρεύ­σε­ων, οι οποί­ες λόγω της ιδιαί­τε­ρα μεγά­λης έκτα­σής τους δεν ήταν δυνα­τό να περι­λη­φθούν αυτού­σιες στην έντυ­πη έκδο­ση, καθώς και ανα­φο­ρά και σχο­λια­σμό στην από­φα­ση του δικα­στη­ρί­ου, η οποία ανα­μέ­νε­ται την Τετάρτη.

Η Πολι­τι­κή Αγω­γή των κομ­μου­νι­στών και συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ παρα­στά­θη­κε στη συγκε­κρι­μέ­νη δίκη και έδω­σε σθε­να­ρά τη μάχη για την ανά­δει­ξη του εγκλη­μα­τι­κού ναζι­στι­κού χαρα­κτή­ρα της και την ποι­νι­κή κατα­δί­κη της.

Δίκη Χρυσής Αυγής «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»

✔️   Φώτι­σε γενι­κό­τε­ρα το εγκλη­μα­τι­κό φασι­στι­κό — ναζι­στι­κό φαι­νό­με­νο, ως θεω­ρία και πρά­ξη, τη βαθιά αντι­δρα­στι­κή και ανορ­θο­λο­γι­κή φύση του, την ιστο­ρι­κή πεί­ρα της εμφά­νι­σής του στην Ευρώ­πη και τη χώρα μας, με τις τρα­γι­κές συνέ­πειες που είχε για τους λαούς, τα πραγ­μα­τι­κά ταξι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που εκπρο­σω­πεί, την οργα­νι­κή έντα­ξή του στους πολι­τι­κούς σχε­δια­σμούς της αστι­κής τάξης, την ανα­πα­ρα­γω­γή του από τη μήτρα του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστήματος.

✔️  Στη βάση αυτή, ανα­δεί­χτη­καν με εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νο και αναμ­φι­σβή­τη­το τρό­πο, μέσα από το πλου­σιό­τα­το και αδιά­σει­στο απο­δει­κτι­κό υλι­κό, δύο αλλη­λέν­δε­τα συμπε­ρά­σμα­τα: Το πρώ­το είναι η ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία της Χρυ­σής Αυγής, ως κίνη­τρο της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης της. Το δεύ­τε­ρο είναι ο ίδιος ο εγκλη­μα­τι­κός χαρα­κτή­ρας της, που είναι αλλη­λέν­δε­τος με τη συγκρό­τη­ση και λει­τουρ­γία της ναζι­στι­κής πολι­τι­κής οργάνωσης.

ℹ️  Η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» έχει φωτί­σει μέσα κι από προη­γού­με­νες εκδό­σεις της (Ρατζά­νι Πάλ­με Ντατ, «Φασι­σμός και Κοι­νω­νι­κή Επα­νά­στα­ση», Ι. Β. Μάι­σκι, «Ποιος βοή­θη­σε τον Χίτλερ;» κ.ά.) τη χρη­σι­μό­τη­τα του φασι­σμού για τη διαιώ­νι­ση του συστή­μα­τος της καπι­τα­λι­στι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης.
Έχει επί­σης απο­κα­λύ­ψει το μύθο ότι η αστι­κή δημο­κρα­τία υπήρ­ξε ιστο­ρι­κά ο πραγ­μα­τι­κός αντί­πα­λος του φασι­σμού.

Η νέα έκδο­ση, που δεν πρέ­πει να λεί­πει από καμιά βιβλιο­θή­κη, συμ­βάλ­λει στο να κατα­νο­ή­σει ο ανα­γνώ­στης για­τί η ουσια­στι­κή, γνή­σια πάλη κατά του φασι­σμού συν­δέ­ε­ται ανα­πό­σπα­στα με την πάλη για την κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση, τον σοσιαλισμό.

Σύγχρονη_Εποχή Προσφορές

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο