Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Σοβαρά ερωτήματα

Δίκη Χρυ­σής Αυγής: Σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα γεν­νά η τοπο­θέ­τη­ση του προ­έ­δρου του Δικη­γο­ρι­κού Συλ­λό­γου Αθή­νας (ΔΣΑ), Δημή­τρη Βερ­βε­σού, σε τηλε­ο­πτι­κή εκπο­μπή, σχε­τι­κά με τη δίκη της Χρυ­σής Αυγής. Ο Δ. Βερ­βε­σός όχι μόνο αθώ­ω­σε τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση για την καθυ­στέ­ρη­ση της δίκης, αλλά υιο­θέ­τη­σε ουσια­στι­κά τη «γραμ­μή» της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης για δήθεν «πολι­τι­κή δίω­ξη», ρίχνο­ντας νερό στο μύλο της επι­χει­ρη­μα­το­λο­γί­ας της.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο πρό­ε­δρος του ΔΣΑ, μαζί με τον συνά­δελ­φό του Ι. Ματζου­ρά­νη, σχο­λί­α­σαν σε σχε­τι­κή εκπο­μπή το ζήτη­μα της καθυ­στέ­ρη­σης της δίκης με αφορ­μή το σχέ­διο του νέου Ποι­νι­κού Κώδι­κα. Ειρή­σθω εν παρό­δω, το σχέ­διο προ­βλέ­πει μειω­μέ­νο πλαί­σιο ποι­νής για τη διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και αντι­κει­με­νι­κά ευνο­εί την υπό­δι­κη ηγε­σία της ναζι­στι­κής — εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Σχο­λιά­ζο­ντας την καθυ­στέ­ρη­ση της δίκης της Χρυ­σής Αυγής, οι δύο νομι­κοί ανέ­φε­ραν ανά­με­σα σε άλλα ότι «δεν φταί­ει η κυβέρ­νη­ση», όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Δ. Βερ­βε­σός. «Κάποιος εισαγ­γε­λέ­ας φταί­ει, που πακε­τά­ρι­σε όλες τις δίκες σε ένα. Για να στεί­λου­με τα αυτο­κί­νη­τα με τις κλού­βες και να δεί­χνου­με σε κάποιους, στον κόσμο και σε κάποιους στο εξωτερικό».

Ο Ι. Ματζου­ρά­νης έσπευ­σε να προ­σθέ­σει ότι «αυτό έγι­νε από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση». Και αμέ­σως ο πρό­ε­δρος του ΔΣΑ είπε: «Αυτό δεν έγι­νε από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση. Έγι­νε από έναν εισαγ­γε­λέα (σ.σ. “Ναι”, συμ­φώ­νη­σε ο Ι. Ματζου­ρά­νης) ο οποί­ος υπή­κου­σε στις εντο­λές του τότε υπουρ­γού. Και έστει­λε τα περι­βό­η­τα αυτο­κί­νη­τα, για να βλέ­που­με στις τηλε­ο­ρά­σεις μας, λες και βλέ­πα­με αμε­ρι­κά­νι­κη ται­νία. Το θυμάστε;».

Επί της… δια­δι­κα­σί­ας, να επι­ση­μαν­θεί ότι με τη συνέ­νω­ση των δικο­γρα­φιών μπο­ρούν να διε­ρευ­νη­θούν ο χαρα­κτή­ρας της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, η ιεραρ­χία, η δομή της, η μεθο­δο­λο­γία των ταγ­μά­των εφό­δου κ.λπ.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο