Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Συνέχεια με «δεν ήμουν», «δεν είδα», «δεν άκουσα»…

Ούτε ο έβδο­μος κατη­γο­ρού­με­νος στην υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας του Παύ­λου Φύσ­σα βρι­σκό­ταν στο σημείο που έγι­νε το έγκλη­μα τη νύχτα της 17ης Σεπτεμ­βρί­ου 2013, όπως υπο­στή­ρι­ξε στην απο­λο­γία του στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής.

Ο Κων­στα­ντί­νος Κορ­κο­βί­λης, οδη­γός απορ­ρι­μα­το­φό­ρου, είπε απο­λο­γού­με­νος πως τις επί­μα­χες ώρες βρι­σκό­ταν σπί­τι του, καθώς έπια­νε δου­λειά τα ξημερώματα.

Αμέ­σως μετά την εκφώ­νη­ση των ονο­μά­των του κατα­λό­γου, ο συνή­γο­ρος του Γ. Πατέ­λη ενη­μέ­ρω­σε το δικα­στή­ριο για την απου­σία του, προ­σκο­μί­ζο­ντας έγγρα­φο από νοσο­κο­μείο, σύμ­φω­να με το οποίο του συνε­στή­θη διή­με­ρη «άδεια» για ανάρρωση.

Τη γνω­στή πλέ­ον γραμ­μή του «δεν ήμουν εκεί, δεν ξέρω τίπο­τα» ακο­λού­θη­σε και ο Κ. Κορ­κο­βί­λης, ο οποί­ος κατά τη διάρ­κεια της απο­λο­γί­ας του υπο­στή­ρι­ξε ότι είχε απο­χω­ρή­σει προ δύο μηνών από τη Χρυ­σή Αυγή λόγω του θανά­του του πατέ­ρα του και προ­βλη­μά­των υγεί­ας της μητέ­ρας του, και πως τυχαία εκεί­νη τη νύχτα τον κάλε­σε τρεις φορές ο συγκα­τη­γο­ρου­με­νός του Ελπι­δο­φό­ρος Καλα­ρί­της για να τον συλλυπηθεί.

«Εκεί­νη την ημέ­ρα πήγα το από­γευ­μα να δω την κόρη μου και να φάω και γύρω στις 9:00 πήγα σπί­τι να ξεκου­ρα­στώ για να πάω στη 1:00 το βρά­δυ στον δήμο. Περί­που εκεί­νη την ώρα έφυ­γα από το σπί­τι. Στον χρό­νο αυτό μού ήρθε ένα μήνυ­μα γύρω στις 11:00 παρά από την τοπι­κή, που μας καλού­σε στα γρα­φεία της τοπι­κής, το οποίο αγνοη­σα. Κάποια στιγ­μή με πήρε κατά τις 11:00 με 11:30 ο Καλα­ρί­της και μου λέει «τι έγι­νε; Έχεις δυο μήνες να πατή­σεις… Μου είπε για τον πατέ­ρα μου που πέθα­νε κι αν θέλω κάποια βοή­θεια. Με ξανα­πή­ρε λίγο αργό­τε­ρα για­τί έπε­σε η γραμ­μή», ανέ­φε­ρε ο κατη­γο­ρού­με­νος, με την πρό­ε­δρο, Μαρία Λεπε­νιώ­τη, να ρωτά με πόση ώρα δια­φο­ρά έγι­ναν οι κλή­σεις για­τί φαί­νε­ται να υπάρ­χει διά­στη­μα 30 λεπτών από τη μία στην επό­με­νη κλή­ση, που δεν δικαιο­λο­γεί το «έπε­σε η γραμ­μή και ξαναπαίρνω».

Η κ. Λεπε­νιώ­τη τού επε­σή­μα­νε ότι κανέ­νας χρό­νος από αυτούς που περι­γρά­φει δεν είναι σωστός σύμ­φω­να με τη δικο­γρα­φία: «Το μήνυ­μα ήρθε 23:30 και οι κλή­σεις έχουν μισή ώρα δια­φο­ρά. Αν έκλει­σε η γραμ­μή ‑όπως είπα­τε- θα έπρε­πε να σας πάρει αμέσως».

Τέλος, για δεύ­τε­ρη φορά, πάλι σε προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο, τη δια­δι­κα­σία παρα­κο­λού­θη­σε η σύζυ­γος του πρω­θυ­πουρ­γού Περι­στέ­ρα Μπα­ζιά­να. Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι με την αλλα­γή του Ποι­νι­κού Κώδι­κα, με πρω­το­βου­λία της κυβέρ­νη­σης Αλέ­ξη Τσί­πρα, οι χρυ­σαυ­γί­τες δολο­φό­νοι «πέφτουν στα μαλακά»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο