Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: «Τον Παναγιώταρο και τον Λαγό όλοι οι βουλευτές τους φοβούνται, είναι ο σκληρός πυρήνας, δηλαδή πέφτει και ξύλο»

Με την κατά­θε­ση του Γιώρ­γου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, πρώ­ην στε­λέ­χους στην οργά­νω­ση των νοτί­ων προ­α­στί­ων Αθή­νας συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη της ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής.

Περι­γρά­φο­ντας τη στρα­τιω­τι­κή δομή των ταγ­μά­των εφό­δου και τις επι­θέ­σεις σε βάρος μετα­να­στών και αρι­στε­ρών, ο Γ. Παπα­γε­ωρ­γί­ου ήταν απο­κα­λυ­πτι­κός για τα πρω­το­πα­λί­κα­ρα του αρχη­γού Μιχα­λο­λιά­κου, Γ. Λαγού, Ηλ. Πανα­γιώ­τα­ρου και Γ. Γερμενή.

Κατέ­θε­σε για τους χρυ­σαυ­γί­τες βου­λευ­τές ότι: «Τον Πανα­γιώ­τα­ρο και τον Λαγό όλοι οι βου­λευ­τές τους φοβού­νται, είναι ο σκλη­ρός πυρή­νας, δηλα­δή πέφτει και ξύλο», είπε και πρό­σθε­σε: «Ειδι­κά ο Λαγός έπαι­ζε το ρόλο του μπρά­βου. Ο Πανα­γιώ­τα­ρος είναι πιο πονη­ρός, δεν μπαί­νει μπρο­στά για να μην εκτε­θεί. Τα έχω βιώ­σει αυτά». Όσο για τον Γερ­με­νή είπε ότι «ήταν από τους πρώ­τους στο ξύλο…». Ο Λαγός μάλι­στα ήταν αυτός που έλεγ­χε από­λυ­τα την τοπι­κή της Νίκαιας και τα στε­λέ­χη της σύμ­φω­να με τον μάρ­τυ­ρα και «δεν υπήρ­χε περί­πτω­ση να πέτα­γε κου­νού­πι και να μην το μάθαι­νε, ήθε­λε να έχει τον πλή­ρη έλεγ­χο, να ξέρει τι γίνεται».

Κατά τον μάρ­τυ­ρα, η οργά­νω­ση της Νίκαιας ήταν η πιο σκλη­ρο­πυ­ρη­νι­κή. «Υπήρ­χε μεγά­λη πίε­ση στη Νίκαια, υπήρ­χε πραγ­μα­τι­κός στρα­τός, στρα­τι­κο­ποι­η­μέ­νη η τοπι­κή της Νίκαιας, κανο­νι­κά γυμνά­σια, βημα­τι­σμός, παρε­λά­σεις, τσα­μπου­κά­δες, ξύλο, παίρ­να­νε αντι­κεί­με­να από Πακι­στα­νούς πλα­νό­διους και τα που­λά­γα­νε σε άλλους». Στη δική του οργά­νω­ση είπε ότι υπήρ­χε στρα­τιω­τι­κός που έφερ­νε όπλο στην τοπι­κή, ανέ­φε­ρε επί­σης ότι γινό­ταν αγο­ρα­πω­λη­σί­ες όπλων που χρη­σι­μο­ποιού­νταν εν και­ρώ: «Οταν φτιά­χνα­με τα γρα­φεία, υπήρ­χε ένα φορ­τη­γά­κι με πλα­στές πινα­κί­δες του Πανα­γιώ­τα­ρου που μετέ­φε­ραν διάφορα»…

Συνή­θης πρα­κτι­κή, όπως είπε ήταν το «πέσι­μο», δηλα­δή κυνη­γη­τό και ξύλο σε μετα­νά­στες και αρι­στε­ρούς. «Πέσι­μο» χαρα­κτή­ρι­σε και τη δολο­φο­νία Φύσ­σα. «Ο άνθρω­πος καθό­ταν κι έβλε­πε τηλε­ό­ρα­ση και του την “πέσα­νε”. Οι αρι­στε­ροί ήταν κόκ­κι­νο πανί, ήταν θέμα χρό­νου, για μένα άργη­σε κιό­λας να γίνει». Ο μάρ­τυ­ρας τόνι­σε ότι δεν γνω­ρί­ζει κάποιου είδους απο­δο­κι­μα­σία από την ηγε­σία της Χρυ­σής Αυγής απέ­να­ντι στις έκνο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες των τοπι­κών, αλλά αντί­θε­τα, η συμ­με­το­χή των μελών σε βίαιες δρά­σεις «επι­κρο­τεί­ται»… Οταν ρωτή­θη­κε αν γνω­ρί­ζει το σύν­θη­μα «sieg heil» είπε: «Ναι, σημαί­νει ζήτω η νίκη και είναι ναζι­στι­κό σύν­θη­μα της Χρυ­σής Αυγής»…

Νωρί­τε­ρα η αστυ­νο­μι­κός Ευαγ­γε­λία Πολυ­χρο­νί­δου στην κατά­θε­σή της που ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα (σ.σ. είχε δια­κο­πεί λόγω αδια­θε­σί­ας και εγκυ­μο­σύ­νης) επι­βε­βαί­ω­σε ότι τα πέντε άτο­μα που προ­σή­γα­γε (για τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στο σπί­τι των Αιγυ­πτί­ων ψαρά­δων στο Πέρα­μα), φορού­σαν μαύ­ρα ρού­χα και ο ένας από τους δύο που φορού­σε μπλού­ζα της Χρυ­σής Αυγής, ήταν ο Ανα­στά­σιος Παντα­ζής (ο πυρη­νάρ­χης του Περάματος).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο