Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Υπερήφανοι για τα κρεματόρια — Τραμπούκιζαν, έβριζαν, απειλούσαν, προπηλάκιζαν

Ανα­τρι­χια­στι­κά όσα περιέ­γρα­ψε σήμε­ρα στην δίκη της Χρυ­σής Αυγής ο κινη­μα­το­γρα­φι­στής Κώστας Γεωρ­γού­σης.

Τρα­μπού­κι­ζαν, έβρι­ζαν, απει­λού­σαν, προ­πη­λά­κι­ζαν. Κι όλα αυτά περή­φα­να. Θεω­ρού­σαν τους εαυ­τούς τους παντο­δύ­να­μους, αφού ακό­μα κι η Αστυ­νο­μία, όταν δήλω­ναν Χρυ­σή Αυγή, απο­χω­ρού­σε διακριτικά…

Αυτά είναι μόνο μερι­κά από όσα κατέ­θε­σε ο Κώστας Γεωρ­γού­σης. Ο Έλλη­νας σκη­νο­θέ­της ντο­κι­μα­ντέρ έχει βρα­βευ­θεί για την ται­νία τεκ­μη­ρί­ω­σης «The Cleaners» (Οι καθα­ρι­στές), κινη­μα­το­γρα­φώ­ντας – στα πλαί­σια της πτυ­χια­κής του — με τη συναί­νε­σή τους και με τη συγκα­τά­θε­ση του αρχη­γού τους Ν. Μιχα­λο­λιά­κου, πρω­το­πα­λί­κα­ρα της Χρυ­σής Αυγής που «έκα­ναν κου­μά­ντο» στον Άγιο Παντελεήμονα.

Ήταν αρχές του 2012, όταν η οργά­νω­ση τρα­μπού­κι­ζε στον Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να και επι­σκέ­φτη­κε τα γρα­φεία της, όπου συνα­ντή­θη­κε με τους Ηλ. Πανα­γιώ­τα­ρο και Α. Λύρη για να τους εκθέ­σει την ιδέα του, μια ται­νία παρα­τή­ρη­σης και όχι σχο­λια­σμού. «Μάλι­στα ο Πανα­γιώ­τα­ρος ενθου­σιά­στη­κε από αυτή την ιδέα, του άρε­σε πολύ. Μου είπαν ότι θα το μετα­φέ­ρουν στον αρχη­γό. Τελι­κά μίλη­σα με τον κ. Μιχα­λο­λιά­κο και μου είπε ότι “καλή η ιδέα σου Κώστα, αλλά άλλη φορά, τώρα έχου­με εκλογές”»…

Τελι­κά ο φοι­τη­τής έστη­σε την επαγ­γελ­μα­τι­κή κάμε­ρα στον Αγ. Παντε­λε­ή­μο­να, όπου η Χρυ­σή Αυγή είχε έντο­νη δρά­ση τότε. Παρέ­μει­νε για ενά­μι­ση μήνα κι άρχι­σε να συνα­να­στρέ­φε­ται με κατοί­κους και χρυ­σαυ­γί­τες. Όπως είπε, «γνώ­ρι­σα τον χρυ­συα­γί­τη Γ. Βάθη, που επέ­βλε­πε την πλα­τεία. Του συστή­θη­κα κατευ­θεί­αν, εξη­γώ­ντας ότι δεν κάνω ρεπορ­τάζ. Υπε­ρεν­θου­σιά­στη­κε! Είχε κάποιες υπε­ρε­ξου­σί­ες που πήγα­ζαν από την κομ­μα­τι­κή του σχέ­ση με τη Χρυ­σή Αυγή. Μπο­ρού­σε για παρά­δειγ­μα να στα­μα­τή­σει αλλο­δα­πούς από το να παί­ζουν μπά­λα τις ώρες που δεν ήθε­λε, όχι μόνο της κοι­νής ησυ­χί­ας. Δεν τον πεί­ρα­ζε κανείς. Υπο­κα­θι­στού­σε και τα νόμι­μα όργα­να ακό­μα. Υπήρ­χε ένας συνε­χής τρα­μπου­κι­σμός. Εξα­πέ­λυε ύβρεις, ιδί­ως σε αλλο­δα­πούς, σε ιδε­ο­λο­γι­κούς εχθρούς, σε άτο­μα που τολ­μού­σαν να αντι­μι­λή­σουν στους δρόμους»…

Απα­ντώ­ντας επί­σης σε ερώ­τη­ση του δικα­στη­ρί­ου για ποιο λόγο κάποιος που συμ­με­τέ­χει σε τέτοιες πρά­ξεις συναι­νεί να προ­βλη­θούν, ανέ­φε­ρε: «Εκεί­νη την επο­χή θεω­ρού­σαν ότι κάνουν κου­μά­ντο, ότι δεν θα τους ενο­χλού­σε κανείς, ήταν περή­φα­νοι και μπο­ρού­σαν να μιλά­νε για τους φούρ­νους στο Άου­σβιτς. Στο υλι­κό μου υπάρ­χει η συνε­χής υπό­δει­ξη “έλα αγό­ρι μου να τα δεί­ξεις αυτά, έλα πάρε αυτό, πες εκεί­νο” ήταν περή­φα­νοι. Μου έλε­γαν ότι θα γίνω η Ρίφεν­σταλ (σ.σ. κινη­μα­το­γρα­φί­στρια ται­νιών προ­πα­γάν­δας της ναζι­στι­κής Γερ­μα­νί­ας) του Μιχαλολιάκου»(!).

Όταν η ται­νία με τίτλο «Οι καθα­ρι­στές» άρχι­σε να προ­βάλ­λε­ται και να κερ­δί­ζει βρα­βεία σε διε­θνή φεστι­βάλ, αλλά και σε διά­φο­ρα κέντρα μνή­μης της ναζι­στι­κής θηριω­δί­ας, για­τί «θεω­ρού­σαν τη Χρυ­σή Αυγή γνή­σιο εκπρό­σω­πο της ναζι­στι­κής ιδε­ο­λο­γί­ας», οι χρυ­σαυ­γί­τες άρχι­σαν τις μηνύ­σεις. Δύο έκα­ναν στον κινη­μα­το­γρα­φι­στή, ισχυ­ρι­ζό­με­νοι ότι τους κινη­μα­το­γρά­φη­σε με κρυ­φή κάμε­ρα χωρίς να ξέρουν… Οι μηνύ­σεις μπή­καν στο αρχείο.

Ακό­μα και όσοι δεν έχουν δει το ντο­κι­μα­ντέρ του Κώστα Γεωρ­γού­ση, που ζει στο εξω­τε­ρι­κό από το 2007, θυμού­νται τη χαρα­κτη­ρι­στι­κή σκη­νή με τον Αλέ­ξαν­δρο Πλω­μα­ρί­τη, υπο­ψή­φιο βου­λευ­τή και μέλος της Κ.Ε. της ναζι­στι­κής οργά­νω­σης, να μιλά­ει με καμά­ρι για το πώς η Χρυ­σή Αυγή «θα κάνει σαπού­νια» από τους Πακι­στα­νούς και πως θα στεί­λει στα κρε­μα­τό­ρια τους κομ­μου­νι­στές, θα πάρει «τα δόντια των μαύ­ρων» να τα κάνει κομπολόι…

Ο εν λόγω χρυ­σαυ­γί­της κατα­δι­κά­στη­κε πρω­τό­δι­κα με βάση τον αντι­ρα­τσι­στι­κό νόμο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο