Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη Χρυσής Αυγής: Χρυσαυγίτες επιτέθηκαν σε δύο γυναίκες έξω από το Εφετείο

Σε δύο γυναί­κες επι­τέ­θη­καν Χρυ­σαυ­γί­τες„ η μια εκ των οποί­ων είναι συνή­γο­ρος πολι­τι­κής αγω­γής στη δίκη της Χρυ­σής Αυγής , σήμε­ρα στη Λ. Αλε­ξάν­δρας κοντά στο Εφε­τείο όπου επρό­κει­το να ξεκι­νή­σει η κατά­θε­ση των προ­στα­τευό­με­νων μαρ­τύ­ρων για την συγκε­κρι­μέ­νη υπόθεση.

Σύμ­φω­να με μαρ­τυ­ρί­ες, οι δύο γυναί­κες κατέ­βαι­ναν από το τρό­λεϊ στη λεω­φό­ρο Αλε­ξάν­δρας προ­κει­μέ­νου να μετα­βούν στην αίθου­σα τελε­τών του Εφε­τεί­ου, όπου θα συνε­δρί­α­ζε το δικα­στή­ριο για την υπό­θε­ση της ΧΑ.

Όταν οι πόρ­τες του τρό­λεϊ άνοι­ξαν, οι δύο γυναί­κες βρέ­θη­καν πρό­σω­πο με πρό­σω­πο με δύο άντρες, οι οποί­οι πετού­σαν φυλ­λά­δια (τρι­κά­κια).

Αν και οι δυο γυναί­κες φώνα­ξαν στον οδη­γό να κλεί­σει την πόρ­τα, η αντί­δρα­ση δεν ήταν γρή­γο­ρη με απο­τέ­λε­σμα εκεί­νοι να τις χτυ­πή­σουν. Συγκε­κρι­μέ­να η μία δέχθη­κε μπου­νιά στη μύτη και τη δεύ­τε­ρη στο στόμα.

Αυτήν την ώρα βρί­σκο­νται στη ΓΑΔΑ για να κατα­θέ­σουν σχε­τι­κά με το επεισόδιο.

Εν τω μετα­ξύ, για τις 3 Νοεμ­βρί­ου διε­κό­πη η δίκη της ΧΑ αφού το δικα­στή­ριο έκα­νε δεκτό το αίτη­μα να βρί­σκο­νται εισαγ­γε­λέ­ας και ένας δικα­στής στην ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νη αίθου­σα της ΓΑΔΑ από όπου θα κατα­θέ­τουν οι προ­στα­τευό­με­νοι μάρτυρες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο