Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίκη χρυσαυγιτών για τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν — Δεν τον έσφαξε … απλά ακούμπησε πάνω του το μαχαίρι!!!

Με τις απο­λο­γί­ες των δύο χρυ­σαυ­γι­τών κατη­γο­ρού­με­νων για την υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας του Παλαι­στί­νιου Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν  στα Πετρά­λω­να τον Ιανουά­ριο του 2013 , συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα η δίκη  στο Μει­κτό Ορκω­τό Εφε­τείο της Αθή­νας. Κατά τη διάρ­κεια της δια­δι­κα­σί­ας ήταν παρών ο πατέ­ρας του θύμα­τος ενώ οι χρυ­σαυ­γί­τες απέ­δω­σαν την εγκλη­μα­τι­κή τους πρά­ξη σε … «λάθος», προ­βάλ­λο­ντας ισχυ­ρι­σμό περί «χαζού τσα­μπου­κά» τον οποίο προ­κά­λε­σε ο Σαχζάτ!!!

Οι ισχυ­ρι­σμοί των δυο κατη­γο­ρου­μέ­νων Διον. Λια­κό­που­λου και Χρ. Στερ­γιό­που­λου δεν δια­φο­ρο­ποι­ή­θη­καν σε σχέ­ση με το πρω­τό­δι­κο δικα­στή­ριο που τους κατα­δί­κα­σε σε ισό­βια κάθειρ­ξη. Πρό­σθε­σαν μόνο ότι ο Σαχ. Λουκ­μάν έκα­νε κεφα­λο­κλεί­δω­μα στον πρώ­το κατη­γο­ρού­με­νο, με απο­τέ­λε­σμα να τον μαχαι­ρώ­σει. «Τα είχα χαμέ­να. Εκεί­νη τη στιγ­μή αυθόρ­μη­τα τον χτύ­πη­σα, δεν επέ­λε­ξα το σημείο. Εκεί­νη τη στιγ­μή αντέ­δρα­σα ενστι­κτω­δώς» είπε ο Διον. Λια­κό­που­λος, προ­σθέ­το­ντας μόνο πως «κάνα­με ένα λάθος».

Από την πλευ­ρά του, ο Χρ. Στερ­γιό­που­λος που φέρε­ται να κατα­φέ­ρει 3 μαχαι­ριές στο θύμα, υπο­στή­ρι­ξε πως… απλά ακού­μπη­σε πάνω του το μαχαί­ρι για εκφοβισμό.

Ανα­φο­ρι­κά με το μαχαί­ρι που βρέ­θη­κε στη σέλα της μηχα­νής του, υπο­στή­ρι­ξε ότι το είχε για τη δου­λειά του, καθώς ήταν πυροσβέστης.

Πρό­ε­δρος: Πως ερμη­νεύ­ε­τε το συμβάν;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Θίχτη­κε και παρε­ξη­γή­θη­κε. Ζητά­με συγ­γνώ­μη και από την οικο­γέ­νεια του θύμα­τος. Δεν το είχα­με σχε­διά­σει, λάθος μας ήταν.

Πρό­ε­δρος: Με το μαχαί­ρι τι θέλα­τε να κάνετε;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Δεν ήθε­λα να τον τραυματίσω.

Πρό­ε­δρος: Για­τί δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­σα­τε τα χέρια σας;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Δεν ξέρω, λάθος μου.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Αντέ­χει αυτό το πράγ­μα ο ισχυ­ρι­σμός σας; Το θύμα κάνει τσα­μπου­κά στο δρό­μο με βρι­σιές, ενώ πάει για μερο­κά­μα­το στη λαϊ­κή για 20 ευρώ;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Θίχτη­κε προ­φα­νώς. Μας έβρισε.

Η Χρυσή Αυγή

Ξεχω­ρι­στές ερω­τή­σεις έγι­ναν για τα πάνω από 100 φυλ­λά­δια της Χρυ­σής Αυγής, καθώς και στους δύο έχει απο­δο­θεί πρω­το­δί­κως μαζί με την ισό­βια κάθειρ­ξη και το ρατσι­στι­κό κινη­τρο. Σύμ­φω­να με τον κατη­γο­ρού­με­νο, στο σπί­τι του οποί­ου είχε κατα­σχε­θεί το υλι­κό, τα χαρ­τιά ήταν προ­ε­κλο­γι­κά φυλ­λά­δια της Χρυ­σής Αυγής, ενώ παράλ­λη­λα αρνή­θη­κε πως είναι οπα­δός του κόμ­μα­τος. «Τα είχα πάρει από περιέρ­γεια για­τί ήταν τότε νέο κομ­μα. Τα χρη­σι­μο­ποιού­σα για να σημειώ­νω τα απο­τε­λέ­σμα­τα στο στοί­χη­μα, για­τί τα περισ­σό­τε­ρα ήταν τυπω­μέ­να από τη μία μεριά» υποστήριξε.

Εισαγ­γε­λέ­ας: Αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας είδε εσάς στο πεζο­δρό­μιο, τον συγκα­τη­γο­ρού­με­νό σας να λέει: «Έλα να φύγου­με» και το θύμα πεσμέ­νο και αγκα­λιά τη ρόδα ενός φορ­τη­γού. Εσείς δεν είδα­τε τίπο­τα από όλα αυτά;

Κατη­γο­ρού­με­νος: Όχι

Εισαγ­γε­λέ­ας: Ο αστυ­νο­μι­κός που σε έλεγ­ξε το βρά­δυ εκεί­νο, λέει πως του απα­ντή­σα­τε ότι «καλά του κάνα­με, μπαί­νουν αλλο­δα­ποί στα σπί­τια μας».

Κατη­γο­ρού­με­νος: Δέκα αστυ­νο­μι­κοί ήταν εκεί, δεν το άκου­σε κανεις. Αρνού­μαι ότι το είπα.

Η δίκη συνε­χί­ζε­ται στις 22 Μαρ­τί­ου με την εισή­γη­ση του εισαγ­γε­λέα της έδρας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο