Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον αστυνομικό για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή

Το αδί­κη­μα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια απο­δί­δει ο εισαγ­γε­λέ­ας στον αστυ­νο­μι­κό, που τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο, ως οδη­γός του υπη­ρε­σια­κού αυτο­κι­νή­του που έχει δια­τε­θεί στην βου­λευ­τή Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη, χτύ­πη­σε και τραυ­μά­τι­σε θανά­σι­μα τον 23χρονο μοτο­συ­κλε­τι­στή Ιάσο­να, έξω από την είσο­δο της Βου­λής, στην λεωφ. Βασι­λίσ­σης Σοφίας.

Για το θανα­τη­φό­ρο τρο­χαίο διε­νερ­γή­θη­κε έρευ­να με βάση την δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε από την Τρο­χαία από τον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Από­στο­λο Ανδρέ­ου, με την περά­τω­ση της οποί­ας ασκή­θη­κε ποι­νι­κή δίω­ξη σε βάρος του αστυ­νο­μι­κού που κινή­θη­κε παρά­νο­μα για την είσο­δο του στον προ­αύ­λιο χώρο του Κοι­νο­βου­λί­ου, με απο­τέ­λε­σμα να χτυ­πή­σει τον 23χρονο οδη­γό μηχα­νής που ανέ­βαι­νε την Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας με πρά­σι­νο σημα­το­δό­τη. Απο­τέ­λε­σμα ήταν ο νεα­ρός οδη­γός της μηχα­νής να μετα­φερ­θεί σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση με μη ανα­στρέ­ψι­μη βλά­βη του εγκε­φά­λου στο νοσο­κο­μείο, όπου λίγα εικο­σι­τε­τρά­ω­ρα και ενώ δωρή­θη­καν από την οικο­γέ­νεια του όργα­να του, κατέληξε.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της υπό­θε­σης, ο κατη­γο­ρού­με­νος αστυ­νο­μι­κός, ενώ γνώ­ρι­ζε πως έπρε­πε να τηρή­σει την δια­δι­κα­σία που έχει ορι­στεί από την ΕΛΑΣ, η οποία επι­τρέ­πει την είσο­δο από την κάθο­δο της Βασι­λίσ­σης Σοφί­ας μόνο στα υπη­ρε­σια­κά οχή­μα­τα που φέρουν βου­λευ­τή ή υπουρ­γό και εφό­σον υπάρ­χει τρο­χο­νό­μος στο σημείο, δεν την έλα­βε υπό­ψη του ώστε να εισέλ­θει στην Βου­λή από την είσο­δο της Λ. Αμα­λί­ας. Έτσι, το όχη­μα έστρι­ψε αρι­στε­ρά δια­σχί­ζο­ντας κάθε­τα το αντί­θε­το ρεύ­μα, χωρίς ηχη­τι­κό σήμα και ενώ δεν υπήρ­χε τρο­χο­νό­μος να ρυθ­μί­σει την κυκλοφορία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο