Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίωξη για δράση εγκληματικής οργάνωσης για πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού

Βαρύ­τα­τες κατη­γο­ρί­ες που αφο­ρούν δρά­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Καρ­δί­τσας μετά την ολο­κλή­ρω­ση της έρευ­νας για την υπό­θε­ση των πλα­στών πιστο­ποι­η­τι­κών εμβο­λια­σμού από το Κέντρο Υγεί­ας στον Παλαμά.

Πρό­κει­ται για την πρώ­τη ποι­νι­κή δίω­ξη που ασκεί­ται για το θέμα, ενώ είναι ήδη σε εξέ­λι­ξη εισαγ­γε­λι­κές έρευ­νες, με σχε­τι­κή παραγ­γε­λία του Εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου και σε άλλα μέρη της Ελλά­δας που υπάρ­χουν υπό­νοιες για έκδο­ση πλα­στών βεβαιώ­σε­ων εμβο­λια­σμού ή νόσησης.

Η δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε από τον εισαγ­γε­λέα Καρ­δί­τσας, αφο­ρά συνο­λι­κά 48 πρό­σω­πα που πλέ­ον είναι υπό­λο­γοι για την υπό­θε­ση, ενώ τέσ­σε­ρα ή πέντε εξ αυτών είναι αντι­μέ­τω­ποι με σοβα­ρές κακουρ­γη­μα­τι­κές πρά­ξεις που αφο­ρούν την σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και πρά­ξεις νομι­μο­ποί­η­σης παρά­νο­μων εσόδων.

Με την ολο­κλή­ρω­ση της προ­κα­ταρ­κτι­κής εξέ­τα­σης που διε­νερ­γή­θη­κε από την Εισαγ­γε­λία Καρ­δί­τσας ‑κατό­πιν εντο­λής, τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βριο του προϊ­στά­με­νου της Εισαγ­γε­λί­ας Εφε­τών Λάρι­σας, Στα­μά­τη Δασκα­λό­που­λου- απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες κατά 48 ατό­μων, τα οποία φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται ποι­νι­κά στην υπό­θε­ση που απο­κα­λύ­φθη­κε όταν εντο­πί­στη­καν πλα­στά πιστο­ποι­η­τι­κά εμβο­λια­σμού από το συγκε­κρι­μέ­νο κέντρο Υγεί­ας με εμπλο­κή μίας 44χρονης διοι­κη­τι­κής υπαλ­λή­λου που φέρε­ται να χρη­σι­μο­ποιού­σε κωδι­κούς μίας νοση­λεύ­τριας. Αρχι­κά οι εν λόγω πλα­στές βεβαιώ­σεις έφθα­ναν τις 34. Στο επί­μα­χο Κέντρο Υγεί­ας είχαν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί περί­που 40.000 εμβο­λια­σμοί, με τους κατοί­κους της περιο­χής που εξυ­πη­ρε­τού­σε το κέντρο αυτό να μην ξεπερ­νούν τις 6.000.

Βάσει της ποι­νι­κής δίω­ξης που άσκη­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας Πρω­το­δι­κών Καρ­δί­τσας ο φερό­με­νος ως στε­νός πυρή­νας της οργά­νω­σης είναι περί­που πέντε πρό­σω­πα που βαρύ­νο­νται με τις κατη­γο­ρί­ες της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και της δωρο­λη­ψί­ας. Η δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νει και τα αδι­κή­μα­τα σε βαθ­μό πλημ­με­λή­μα­τος της δωρο­δο­κί­ας συνέρ­γειας σε δωρο­δο­κία, ψευ­δούς βεβαί­ω­σης και πλαστογραφίας.

Η υπό­θε­ση πλέ­ον ανα­τέ­θη­κε για την διε­νέρ­γεια κύριας ανά­κρι­σης σε Τακτι­κό Ανα­κρι­τή στο Πρω­το­δι­κείο της Καρ­δί­τσας ενώ­πιον του οποί­ου θα κλη­θούν να απο­λο­γη­θούν οι κατη­γο­ρού­με­νοι για τα αδι­κή­μα­τα που ανά περί­πτω­ση τους αποδίδονται.

Πηγή: ΑΠΕ

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο