Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δίωξη Πελετίδη: Το αληθινό πρόσωπο του αστικού κράτους

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //
υπο­ψή­φιος Διδά­κτωρ Πολι­τι­κών Επι­στη­μών και Ιστορίας

Σε δίκη παρα­πέ­μπε­ται τη Δευ­τέ­ρα 13 Φλε­βά­ρη ο κομ­μου­νι­στής δήμαρ­χος Πατρέ­ων Κώστας Πελε­τί­δης, μετά από μήνυ­ση τέως βου­λευ­τή της ναζι­στι­κής-εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής, με την κατη­γο­ρία της παρά­βα­σης καθή­κο­ντος. Η… «παρά­βα­ση καθή­κο­ντος» έγκει­ται στο γεγο­νός ότι δεν παρα­χώ­ρη­σε χώρους στους φονιά­δες ναζί της Χρυ­σής Αυγής για να προ­πα­γαν­δί­σουν τις φασι­στι­κές τους αντι­λή­ψεις και να στά­ξουν το ρατσι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο, στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2015.

Η δίω­ξη του Κ.Πελετίδη ανα­δει­κνύ­ει δύο σοβα­ρά πολι­τι­κά ζητή­μα­τα: Το πρώ­το είναι οι σαφείς, βαρύ­τα­τες ευθύ­νες της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία, μέσω της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης, «ποιεί τη νήσ­σαν» ανα­φο­ρι­κά με τον εγκλη­μα­τι­κό ρόλο του χρυ­σαυ­γί­τι­κου μορ­φώ­μα­τος. Με το αιτιο­λο­γι­κό ότι δεν υπάρ­χει κάποια δικα­στι­κή από­φα­ση που να την χαρα­κτη­ρί­ζει εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, συμπε­ρι­φέ­ρο­νται στους ναζί σαν «νόμι­μο πολι­τι­κό κόμ­μα». Να τους θυμή­σου­με ότι και το εθνι­κο­σο­σια­λι­στι­κό-ναζι­στι­κό κόμ­μα του Χίτλερ ως νόμι­μο πολι­τι­κό κόμ­μα ανα­δεί­χτη­κε στο πλαί­σιο των αστι­κών θεσμών της Γερ­μα­νί­ας του 1930. Σαν γνή­σιοι πολι­τι­κοί φαρι­σαί­οι οι κύριοι της συγκυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ «διυλί­ζουν τον κώνω­πα και κατα­πί­νουν την κάμη­λον». Απ’ τη μια κατα­δι­κά­ζουν με κορώ­νες το φασι­σμό και απ’ την άλλη φωτο­γρα­φί­ζο­νται μαζί, πλάι-πλάι, με τους «κασι­διά­ρη­δες» και τους «παπ­πά­δες» στο Καστελόριζο.

Το δεύ­τε­ρο πολι­τι­κό ζήτη­μα δεν είναι άλλο απ’ την ανά­δει­ξη του πραγ­μα­τι­κού προ­σώ­που του αστι­κού κρά­τους και των μηχα­νι­σμών του. Από αυτό εδώ το βήμα, γρά­φα­με τον περα­σμέ­νο Σεπτέμ­βρη: «Το αστι­κό κρά­τος που διώ­κει τον Πελε­τί­δη, είναι το ίδιο και απα­ράλ­λα­χτο κρά­τος της Μανω­λά­δας, των στρα­το­πέ­δων συγκέ­ντρω­σης μετα­να­στών, της Frontex, της Ειδο­μέ­νης, της απο­φυ­λά­κι­σης των «ρου­πα­κιά­δων». Είναι το κρά­τος που είναι δεμέ­νο χει­ρο­πό­δα­ρα στο άρμα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών οργα­νι­σμών, της «ΕΕ-φρού­ριο» απέ­να­ντι στους πρό­σφυ­γες και του εγκλη­μα­τι­κού ΝΑΤΟ των πολέ­μων και των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων. Το ίδιο κρά­τος- το αστι­κό κρά­τος- που διώ­κει σήμε­ρα τον Πελε­τί­δη είναι το ίδιο κρά­τος που διώ­κει πρω­το­πό­ρους συν­δι­κα­λι­στές και που στή­νει απερ­γο­σπα­στι­κούς μηχα­νι­σμούς επι­χει­ρώ­ντας να τρο­μο­κρα­τή­σει το εργα­τι­κό-λαϊ­κό κίνη­μα. Αυτό, λοι­πόν, το κρά­τος, είτε το δια­χει­ρί­ζε­ται η «αρι­στε­ρά» του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η Νέα Δημο­κρα­τία και το ΠΑΣΟΚ, έχει σαφές ταξι­κό πρό­ση­μο: είναι το κρά­τος της αστι­κής τάξης». Εδώ έγκει­ται και η πολι­τι­κή ουσία της δίω­ξης του κομ­μου­νι­στή δημάρ­χου Πελε­τί­δη: Πρό­κει­ται για μια δίω­ξη που δια­λύ­ει κάθε αυτα­πά­τη για το ρόλο του αστι­κού κρά­τους και των μηχα­νι­σμών του.

Γίνε­ται, λοι­πόν, σαφές ότι η αλλη­λεγ­γύη στο δήμαρ­χο Πελε­τί­δη και η ξεκά­θα­ρη κατα­δί­κη της φασι­στι­κής-ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής (του γνή­σιου αυτού τέκνου του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος) πρέ­πει να γίνει υπό­θε­ση του εργα­τι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος. Η δίω­ξη του Κ. Πελε­τί­δη πρέ­πει να ακυ­ρω­θεί στην πρά­ξη. Οι δε φασί­στες, εγκλη­μα­τί­ες του χρυ­σαυ­γί­τι­κου μορ­φώ­μα­τος- και όσοι τους «αβα­ντά­ρουν», είτε άμε­σα είτε έμμε­σα- πρέ­πει να απο­μο­νω­θούν μια και καλή από τους ίδιους τους εργα­ζό­με­νους, τον ίδιο το λαό.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο