Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δαβίδ Οϊστραχ, Σοβιετικός βιολιστής, τιμημένος με τον τίτλο του καλλιτέχνη του λαού της ΕΣΣΔ

Στις 24 οκτω­βρί­ου 1974 πεθαί­νει ο Δαβίδ Οϊστραχ. Σοβιε­τι­κός βιο­λι­στής, τιμη­μέ­νος με τον τίτλο του καλ­λι­τέ­χνη του λαού της ΕΣΣΔ (1953). Μέλος του ΚΚΣΕ από το 1942. Γεν­νή­θη­κε το 1908. Απο­φοί­τη­σε από το Ωδείο της Οδησ­σού το 1926 και από το 1934 δίδα­σκε στο Ωδείο της Μόσχας. Πήρε το πρώ­το του βρα­βείο στον πανε­νω­σια­κό δια­γω­νι­σμό εκτε­λε­στών μου­σι­κής στο Λένιν­γκραντ, το 1953. Ο Οϊστραχ ήταν από τους μεγα­λύ­τε­ρους βιο­λι­στές του 20ού αιώ­να. Το ρεπερ­τό­ριό του περι­λάμ­βα­νε όλα τα σημα­ντι­κά έργα της κλα­σι­κής και σύγ­χρο­νης μου­σι­κής για βιο­λί. Οι καλ­λι­τε­χνι­κές αρε­τές του Οϊστραχ, η καθα­ρό­τη­τα του σκο­πού, η ευγέ­νεια της εκφρα­στι­κό­τη­τας, η τελειό­τη­τα της γνώ­σης του οργά­νου, απο­κα­λύ­πτο­νται στον ίδιο βαθ­μό και κατά την ερμη­νεία μεγά­λων έργων και λυρι­κών κομ­μα­τιών και στη δεξιο­τε­χνία του ως βιο­λι­στή. Ηταν ο πρώ­τος που παρου­σί­α­σε κον­σέρ­τα για βιο­λί και σονά­τες των Σοστα­κό­βιτς, Προ­κό­φιεφ, Χατσα­του­ριάν, Μια­σκόφ­σκι κ.ά. Δια­κρί­θη­κε ακό­μη ως διευ­θυ­ντής ορχή­στρας και έγρα­ψε αρκε­τά βιβλία για να βοη­θή­σει τους μαθη­τές του βιο­λιού. Εξάλ­λου, υπήρ­ξε ένας λαμπρός δάσκαλος.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο