Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δανία: Τρεις νεκροί και τέσσερις τραυματίες από την επίθεση στο εμπορικό κέντρο της Κοπεγχάγης

Τρεις άνθρω­ποι έπε­σαν νεκροί από τις σφαί­ρες ενός ενό­πλου, ο οποί­ος άνοι­ξε πυρ μέσα σε εμπο­ρι­κό κέντρο στην πρω­τεύ­ου­σα της Δανί­ας, την Κοπεγ­χά­γη, χθες, Κυριακή.

Δύο 17χρονοι Δανοί–ένας άνδρας και μια γυναίκα–και ένας 47χρονος Ρώσος κάτοι­κος Δανί­ας είναι οι νεκροί, ενώ 4 άνθρω­ποι, δύο Δανοί (19 και 40 ετών) και δύο σου­η­δοί πολί­τες (50 και 16 ετών) νοση­λεύ­ο­νται σε κρί­σι­μη αλλά στα­θε­ρή κατάσταση.

Στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου, ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας της Κοπεγ­χά­γης Ζόρεν Τόμα­σεν δήλω­σε ότι ο 22χρονος Δανός, ο οποί­ος τέθη­κε υπό κρά­τη­ση λίγο μετά την επί­θε­ση, επέ­λε­ξε τα θύμα­τά του “στην τύχη” και πρό­σθε­σε ότι σε αυτό το στά­διο της έρευ­νας δεν φαί­νε­ται να πρό­κει­ται για τρο­μο­κρα­τι­κή ενέρ­γεια ή ο ύπο­πτος να είχε συνεργούς.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, ο φερό­με­νος ως δρά­στης αντι­με­τω­πί­ζει ψυχια­τρι­κά προ­βλή­μα­τα. Κατά τη σύλ­λη­ψή του βρέ­θη­καν στην κατο­χή του ένα του­φέ­κι και πυρο­μα­χι­κά, είπε ο Τόμα­σεν και πρό­σθε­σε ότι του έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρί­ες για ανθρω­πο­κτο­νί­ες από πρό­θε­ση κατά συρ­ροή και θα οδη­γη­θεί αργό­τε­ρα σήμε­ρα ενώ­πιον δικαστή.

Η αστυ­νο­μία θεω­ρεί αυθε­ντι­κά τα βίντεο που κυκλο­φό­ρη­σαν από χθες στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης και δεί­χνουν τον δρά­στη να ποζά­ρει με όπλα και να μιμεί­ται χει­ρο­νο­μί­ες αυτο­κτο­νί­ας ή να μιλά­ει για μια θερα­πεία με ένα ισχυ­ρό φάρ­μα­κο το οποίο συντα­γο­γρα­φεί­ται στην ψυχια­τρι­κή και “δεν λειτουργεί”.

Οι λογα­ρια­σμοί του στο Youtube και στο Instagram έκλει­σαν στη διάρ­κεια της νύχτας, σύμ­φω­να με το AFP.

Πολ­λά μέσα ενη­μέ­ρω­σης της Δανί­ας επι­βε­βαί­ω­σαν την ταυ­τό­τη­τα του υπό­πτου που κυκλο­φό­ρη­σε στο δια­δί­κτυο, αλλά το όνο­μά του δεν δόθη­κε στη δημοσιότητα.

Η επί­θε­ση σημειώ­θη­κε στο εμπο­ρι­κό κέντρο Fields, που βρί­σκε­ται στη συνοι­κία Άμα­γκερ περί­που στα μισά της δια­δρο­μής από το κέντρο της πρω­τεύ­ου­σας της Δανί­ας προς το αερο­δρό­μιό της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο