Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δανία: 12 χρόνια φυλακή σε όποιον κάνει κριτική στο ΝΑΤΟ!!! — Ναζιστικό και όμως αληθινό (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Απί­στευ­το Σχέ­διο Νόμου του υπουρ­γού δικαιο­σύ­νης της Δανί­ας. Όποιος ανα­πα­ρά­γει ειδή­σεις που σκο­πό έχουν να επη­ρε­ά­σουν αρνη­τι­κά την κοι­νή γνώ­μη ενά­ντια στο ΝΑΤΟ κιν­δυ­νεύ­ει με φυλά­κι­ση έως και 12 χρόνια!!

Την είδη­ση ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα Arbejderen του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος Δανί­ας και την ανα­πα­ρά­γουν μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Το νομο­σχέ­διο συμπλη­ρώ­νει « με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι η αρνη­τι­κή είδη­ση προ­έρ­χε­ται από μια ξένη υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών», μια συμπλή­ρω­ση που θα την ζήλευαν ο Γκέ­μπελς, ο Μακάρ­θι, οι εμπνευ­στές του «Ιδιώ­νυ­μου» (Ελ. Βενι­ζέ­λος) και όλοι οι συντά­κτες των μετεμ­φυ­λια­κών νόμων.

Ιδιαί­τε­ρα αυστη­ρή θα είναι η τιμω­ρία όταν η κρι­τι­κή θα εμφα­νί­ζε­ται σε προ­ε­κλο­γι­κή περίοδο.

Η επιρ­ροή της δια­μόρ­φω­σης της κοι­νής γνώ­μης αρνη­τι­κά για το ΝΑΤΟ, περι­λαμ­βά­νει το δια­δί­κτυο, τα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης (Facebok, twiter κλπ) την τηλε­ό­ρα­ση, ραδιό­φω­νο, εφη­με­ρί­δες και τα υπό­λοι­πα μέσα.

Το νομο­σχέ­διο είναι μέρος του σχε­δί­ου δρά­σης κατά της λεγό­με­νης εξω­τε­ρι­κής απει­λής που δρο­μο­λο­γή­θη­κε από την κυβέρ­νη­ση αυτό το μήνα.

Σύμ­φω­να με την κυβέρ­νη­ση, οι προ­ερ­χό­με­νες από το εξω­τε­ρι­κό εκστρα­τεί­ες, ιδιαί­τε­ρα από τη Ρωσία, είναι μια αυξα­νό­με­νη απει­λή κατά της Δανίας.

Πώς θα απο­δει­κνύ­ει η Εισαγ­γε­λία της Δανί­ας ότι η αρνη­τι­κή είδη­ση ή κρί­ση ή εκτί­μη­ση προ­έρ­χε­ται από ξένη δύνα­μη «εννο­ώ­ντας πάντα την Ρωσία» κανείς από το περι­βάλ­λον του υπουρ­γού δεν μπο­ρεί να το απα­ντή­σει. Δε σημαί­νει ότι δε θα βρουν τρό­πο. Το νόη­μα του Νομο­σχε­δί­ου είναι πως όποιος είναι ενά­ντια στο ΝΑΤΟ, βοη­θά­ει μια ξένη δύνα­μη και είναι υπέρ της Ρωσί­ας, επι­χεί­ρη­μα που θυμί­ζει την Ναζι­στι­κή επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία του Χίτλερ. Το Νομο­σχέ­διο βρί­σκε­ται σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση. «Ένας τέτοιος νόμος δημιουρ­γεί μια τερά­στια ανα­σφά­λεια δικαί­ου και θα είναι εξαι­ρε­τι­κά δύσκο­λο να εφαρ­μο­στεί» δηλώ­νει στην εφη­με­ρί­δα ο Jom Vestergaard, καθη­γη­τής του ποι­νι­κού δικαί­ου στο Πανε­πι­στή­μιο της Κοπεγχάγης.

Τα επι­χει­ρή­μα­τα της Δεξιάς κυβέρ­νη­σης της Δανί­ας, που στη­ρί­ζε­ται από το Λαϊ­κό Ακρο­δε­ξιό κόμ­μα, για τους εξω­τε­ρι­κούς κιν­δύ­νους, η εισα­γω­γή του «ψυχρού» πολέ­μου και της επι­θε­τι­κό­τη­τας στις διε­θνείς σχέ­σεις δεί­χνει πως δεν υπάρ­χει τέλος στον αντι­δη­μο­κρα­τι­κό κατή­φο­ρο του καπι­τα­λι­σμού. Η ελευ­θε­ρία της έκφρα­σης που συνή­θως ευαγ­γε­λί­ζο­νται οι αστοί δημο­κρά­τες πάει περί­πα­το μπρο­στά στα συμ­φέ­ρο­ντα και στους αντα­γω­νι­σμούς του Ιμπεριαλισμού!

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο