Δανία: 12 χρόνια φυλακή σε όποιον κάνει κριτική στο ΝΑΤΟ!!! — Ναζιστικό και όμως αληθινό (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Απί­στευ­το Σχέ­διο Νόμου του υπουρ­γού δικαιο­σύ­νης της Δανί­ας. Όποιος ανα­πα­ρά­γει ειδή­σεις που σκο­πό έχουν να επη­ρε­ά­σουν αρνη­τι­κά την κοι­νή γνώ­μη ενά­ντια στο ΝΑΤΟ κιν­δυ­νεύ­ει με φυλά­κι­ση έως και 12 χρό­νια!! Την είδη­ση ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα Arbejderen του κομ­μου­νι­στι­κού κόμ­μα­τος Δανί­ας και την ανα­πα­ρά­γουν μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Το νομο­σχέ­διο συμπλη­ρώ­νει « με την … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Δανία: 12 χρό­νια φυλα­κή σε όποιον κάνει κρι­τι­κή στο ΝΑΤΟ!!! — Ναζι­στι­κό και όμως αλη­θι­νό (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ).