Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δανεικά τα γλυπτά του Παρθενώνα ζητάει από τον Μπ. Τζόνσον ο Κυρ. Μητσοτάκης για το 2021

Να δανεί­σει η Βρε­τα­νία στην Ελλά­δα τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να προ­τεί­νει ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στον Βρε­τα­νό ομό­λο­γό του Μπό­ρις Τζόνσον.

Με συνέ­ντευ­ξή του στη βρε­τα­νι­κή εφη­με­ρί­δα «Observer» ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανα­φέ­ρει πως με αφορ­μή τους γιορ­τα­σμούς του 2021 για τα 200 χρό­νια από την επα­νά­στα­ση του ‘21 «θα προ­τεί­νω στον Μπό­ρις: Ώς μια πρώ­τη κίνη­ση, να στα­λούν τα Γλυ­πτά του Παρ­θε­νώ­να στην Αθή­να ως δάνειο για συγκε­κρι­μέ­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα. Από την πλευ­ρά μας θα στεί­λου­με πολύ σημα­ντι­κά αντι­κεί­με­να, τα οποία δεν έχουν βγει ποτέ από τη χώρα μας, για να εκτε­θούν στο Βρε­τα­νι­κό Μουσείο».

Πρό­κει­ται για πρό­τα­ση ανταλ­λα­γής εκθε­μά­των ανά­λο­γη με αυτή που έκα­νε και στον Γάλ­λο Πρό­ε­δρο Εμα­νου­έλ Μακρόν.

Σε ότ,ι αφο­ρά το αίτη­μα για επι­στρο­φή των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να ανα­φέ­ρει ότι «η απαί­τη­σή μας για επι­στρο­φή των Γλυ­πτών παρα­μέ­νει ακέραια».

Ο Observer ανα­φέ­ρε­ται, τέλος, σε δημο­σκό­πη­ση του YouGov, η οποία διε­ξή­χθη το 2014 και απο­κά­λυ­ψε ότι μόλις το 23% των ερω­τη­θέ­ντων επι­θυ­μεί να παρα­μεί­νουν τα Γλυ­πτά στο Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο