Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΑΠ και ΕΑΑΚ δεν στήριξαν ψήφισμα καταδίκης του βιασμού της 24χρονης Γεωργίας!

Την στά­ση της ΔΑΠ — ΝΔΦΚ και των ΕΑΑΚ στο θέμα της κατα­δί­κης του βια­σμού της 24χρονης κοπέ­λας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, καταγ­γέλ­λουν οι εκλεγ­μέ­νοι με την «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» στον Φοι­τη­τι­κό Σύλ­λο­γο της Φιλο­σο­φι­κής Σχο­λής ΕΚΠΑ.

Καλούν όλη την εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα της Φιλο­σο­φι­κής σχο­λής, την Τετάρ­τη 26 Γενά­ρη στις 11.15 στην είσο­δο της σχο­λής για να ενώ­σουν την φωνή τους, να στεί­λουν μήνυ­μα ότι καμία γυναί­κα δεν είναι μόνη απέ­να­ντι στη βία, ότι ασπί­δα προ­στα­σί­ας χτί­ζε­ται στην συλ­λο­γι­κό­τη­τα και την αλληλεγγύη.

Στην καταγ­γε­λία τους ανα­φέ­ρουν: «Το απο­τρό­παιο έγκλη­μα βια­σμού της 24χρονης κοπέ­λας στη Θεσ­σα­λο­νί­κη δικαί­ως έχει προ­κα­λέ­σει οργή και αγα­νά­κτη­ση στις φοι­τή­τριες και στους φοι­τη­τές. Ακό­μα περισ­σό­τε­ρο μας εξορ­γί­ζει η συγκά­λυ­ψη και η ατι­μω­ρη­σία των δρα­στών που κακο­ποιούν και βιά­ζουν στα πρι­βέ πάρ­τι τους, αξιο­ποιώ­ντας την οικο­νο­μι­κή τους δύνα­μη και πολι­τι­κή επιρ­ροή. Είναι επι­τα­κτι­κό να διε­ρευ­νη­θεί άμε­σα το συγκε­κρι­μέ­νο έγκλη­μα και να τιμω­ρη­θούν παρα­δειγ­μα­τι­κά οι δρά­στες. Φάνη­κε, δυστυ­χώς για ακό­μα μια φορά, η σαπί­λα του συστή­μα­τος της εκμε­τάλ­λευ­σης και κατα­πί­ε­σης, που δια­μορ­φώ­νει τους οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες για να γεν­νιού­νται δρά­στες — “τέρα­τα” και αφή­νει τις κοπέ­λες απρο­στά­τευ­τες, εκτε­θει­μέ­νες σε μια σει­ρά κιν­δύ­νους, πιέ­σεις, εκβιασμούς. 

Ο Φοι­τη­τι­κός Σύλ­λο­γος Φιλο­σο­φι­κής, ένας σύλ­λο­γος που εκπρο­σω­πεί χιλιά­δες φοι­τή­τριες όπως ήταν αυτο­νό­η­το άμε­σα πήρε θέση, υπερ­ψη­φί­ζο­ντας το αντί­στοι­χο κεί­με­νο που κατέ­θε­σε η Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ. 

Ο Φοι­τη­τι­κός Σύλ­λο­γος κατήγ­γει­λε το έγκλη­μα και δήλω­σε ξεκά­θα­ρα πως αντι­πα­λεύ­ει τις σάπιες ”αξί­ες” του ατο­μι­σμού, του εγω­ι­σμού, τα απο­κρου­στι­κά ”ήθη γόνων μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών οικο­γε­νειών”, τα φαι­νό­με­να υπο­τί­μη­σης της προ­σω­πι­κό­τη­τας και της αξιο­πρέ­πειας της γυναί­κας, που παρά­γο­νται και ανα­πα­ρά­γο­νται στη σημε­ρι­νή κοινωνία.

Όμως σοκα­ρι­στι­κή ήταν η στά­ση των παρα­τά­ξε­ων της ΔΑΠ και των ΕΑΑΚ στο Διοι­κη­τι­κό Συμβούλιο:

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η παρά­τα­ξη της κυβέρ­νη­σης δεν απα­ντά­ει ούτε στα τηλέ­φω­να!! Με την στά­ση της αυτή προ­σπα­θεί να κου­κου­λώ­σει την κωλυ­σιερ­γία της κυβέρ­νη­σής της σε σχέ­ση με τους δρά­στες, για την συνο­λι­κή απου­σία μέτρων για την προ­στα­σία των κακο­ποι­η­μέ­νων γυναι­κών, με το κλεί­σι­μο ξενώ­νων, με την μεί­ω­ση της χρη­μα­το­δό­τη­σης κα.

Τα σχή­μα­τα των ΕΑΑΚ (aka ΣΑΦ και ΚΑΡΦΙ) είπαν συγκε­κρι­μέ­να ”αν δεν συνε­δριά­σει το ΔΣ για την εξε­τα­στι­κή δεν θα συνε­δριά­σει για ΤΙΠΟΤΑ” και ”ακό­μα και δια­μαρ­τυ­ρία να κάνε­τε δεν αλλά­ζει κάτι”.

Ανα­ρω­τιό­μα­στε, δεν υπάρ­χει έστω ένα υπο­τυ­πώ­δες αίσθη­μα αιδούς; Για να το πού­με απλά λίγη ντρο­πή δεν βλάπτει!!

Δεν φτά­νει που 1,5 εβδο­μά­δα πριν κατα­ψή­φι­σαν συγκε­κρι­μέ­νο ψήφι­σμα με διεκ­δι­κή­σεις για την εξε­τα­στι­κή όπως και την αντί­στοι­χη κινη­το­ποί­η­ση στην Κοσμη­τεία. Τώρα εμπό­δι­σαν το ΔΣ να συζη­τή­σει για ένα τόσο σοβα­ρό θέμα όπως αυτό του βια­σμού. Συμ­βου­λεύ­ου­με τους συνα­δέλ­φους να βγουν από την ”γυά­λα” τους και να κατα­λά­βουν επι­τέ­λους τα σοβα­ρά κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα που υπάρ­χουν γύρω μας.

Χαι­ρε­τί­ζου­με το θάρ­ρος της 24χρονης κοπέ­λας που κατήγ­γει­λε απο­τρό­παιο έγκλη­μα του βια­σμού της. Δεν είναι μόνη της! Καλού­με όλη την εκπαι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα της Φιλο­σο­φι­κής σχο­λής, την Τετάρ­τη 26/1 στις 11.15 στην είσο­δο της σχο­λής για να ενώ­σου­με την φωνή μας, να στεί­λου­με μήνυ­μα ότι καμία γυναί­κα δεν είναι μόνη απέ­να­ντι στη βία, ότι ασπί­δα προ­στα­σί­ας χτί­ζε­ται στην συλ­λο­γι­κό­τη­τα και την αλλη­λεγ­γύη».

902.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο