Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΑΠ vs ΔΑΠ: «Εμφύλιος» με αφορμή το νόμο-πλαίσιο της κυβέρνησης για τα ΑΕΙ

«Κου­λου­βά­χα­τα» έχει γίνει η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με αφορ­μή τον κατά­πτυ­στο νόμο-πλαί­σιο της κυβέρ­νη­σης για τα ΑΕΙ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Νομι­κής εξα­πέ­λυ­σε επί­θε­ση στην υπουρ­γό Παι­δεί­ας Νίκη Κερα­μέ­ως για το νομο­σχέ­διο το οποίο, μετα­ξύ άλλων, προ­βλέ­πει και εκλο­γές για ανά­δει­ξη των οργά­νων της σχο­λής από κοι­νό ψηφοδέλτιο.

Η ΔΑΠ της Νομι­κής κάνει λόγο για «τρο­χο­νό­μους συμ­φε­ρό­ντων» και «θλι­βε­ρά φερέ­φω­να» μιλώ­ντας για την υπό­λοι­πη ΔΑΠ στην οποία κατα­λο­γί­ζει ότι «πού­λη­σε την ψυχή για μια θέση στο υπουρ­γείο». Παράλ­λη­λα, κάνει λόγο για «τρο­χο­νό­μους συμ­φε­ρό­ντων» και «θλι­βε­ρά φερέ­φω­να», προ­σθέ­το­ντας: «Μόνοι μας και όλοι τους. Εμείς με τη ΔΑΠ, αυτοί με την “εξου­σία”. Εμείς με τους φοι­τη­τές, αυτοί με τα συμ­φέ­ρο­ντα. Εμείς στα αμφι­θέ­α­τρα, αυτοί στα υπουργεία».

Η ΔΑΠ της Νομι­κής χαρα­κτη­ρί­ζει τη θεσμο­θέ­τη­ση φοι­τη­τι­κών εκλο­γών με ενιαίο ψηφο­δέλ­τιο «μέτρο βαθιά ανα­χρο­νι­στι­κό» ενώ παρα­δέ­χε­ται πως η παρά­τα­ξη υπέ­στη βαριά ήττα στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές ανα­φέ­ρο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά «Η κάπο­τε δυνα­μι­κό­τε­ρη πολι­τι­κή νεο­λαία είναι πλέ­ον ανύ­παρ­κτη, δια­λυ­μέ­νη από την προη­γού­με­νη ηγε­σία της στα εξ ων συνετέθη.

Ασφα­λώς, το να παρι­στά­νει η ΔΑΠ ότι βρί­σκε­ται απέ­να­ντι στην «εξου­σία» και στο πλάι των φοι­τη­τών μόνο γέλιο μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει, όμως το ζήτη­μα δεν στα­μα­τά εδώ.

ΔΑΠ εναντίον ΔΑΠ

Στην ανα­κοί­νω­ση της ΔΑΠ Νομι­κής απά­ντη­σε η κεντρι­κή ηγε­σία της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Η φοι­τη­τι­κή παρά­τα­ξη της Νέας Δημο­κρα­τί­ας επι­χει­ρεί να δια­φο­ρο­ποι­η­θείά από το παράρ­τη­μα της Νομι­κής Αθη­νών, ανα­φέ­ρο­ντας στην ανα­κοί­νω­σή της ότι δεν εκπρο­σω­πούν την παρά­τα­ξη αφού «δεν συμ­με­τεί­χαν στις εσω­κομ­μα­τι­κές εκλο­γές της ΔΑΠ».

Επι­πλέ­ον, η κυβερ­νη­τι­κή νεο­λαία έσπευ­σε να ξεκα­θα­ρί­σει ότι η σχε­τι­κή διά­τα­ξη για τα ενιαία ψηφο­δέλ­τια δεν έχει καμία σχέ­ση με τις εκλο­γές των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων και ούτε «ούτε φυσι­κά τίθε­ται ζήτη­μα κατάρ­γη­σης των φοι­τη­τι­κών παρα­τά­ξε­ων, κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν ευστα­θεί νομικά».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο