Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΑΣ-ΕΚΑ για τα αποτελέσματα αρχαιρεσιών του 31ου Συνεδρίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

Πρώτη ξανά και ενισχυμένη σε ψήφους και ποσοστά η ΔΑΣ
✔️ Αύξηση και στους αντιπροσώπους της ΔΑΣ για τη ΓΣΕΕ

Με τη ΔΑΣ να ανα­δει­κνύ­ε­ται ξανά πρώ­τη, ενι­σχυ­μέ­νη σε ψήφους και ποσο­στά, καθώς και σε αντι­προ­σώ­πους για το συνέ­δριο της ΓΣΕΕ, ολο­κλη­ρώ­θη­καν την Κυρια­κή οι διή­με­ρες αρχαι­ρε­σί­ες του 31ου Συνε­δρί­ου του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας, του μεγα­λύ­τε­ρου Εργα­τι­κού Κέντρου της χώρας, στο οποίο ψήφι­σαν 1.214 αντι­πρό­σω­ποι, εκπρο­σω­πώ­ντας 104.000 εργα­ζό­με­νους από 267 σωμα­τεία όλων των κλά­δων της Αθήνας.

Απάντηση των εργαζομένων της Αθήνας στην πρωτοφανή επίθεση στα συνδικάτα

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΔΑΣ σημειώ­νει τα εξής:

«Η Δημο­κρα­τι­κή Αγω­νι­στι­κή Συνερ­γα­σία (ΔΑΣ), το ψηφο­δέλ­τιο στο οποίο συμ­με­τέ­χουν συν­δι­κα­λι­στές που συσπει­ρώ­νο­νται στο ΠΑΜΕ και άλλοι αγω­νι­στές εργα­ζό­με­νοι, αύξη­σε τις δυνά­μεις του τόσο σε ψήφους όσο και σε ποσο­στά, κατα­λαμ­βά­νο­ντας την πρώ­τη θέση.

Τη ΔΑΣ εμπι­στεύ­τη­κε η πλειο­ψη­φία του σώμα­τος του Συνε­δρί­ου, αυξά­νο­ντας τις ψήφους των αντι­προ­σώ­πων από 322 σε 345 και από 26,9% σε 28,7%.

Ξεχω­ρι­στό ενδια­φέ­ρον έχει το απο­τέ­λε­σμα για τους αντι­προ­σώ­πους στη ΓΣΕΕ. Για αντι­προ­σώ­πους στη ΓΣΕΕ,η ΔΑΣ αύξη­σε τη δύνα­μή της, από 4 αντι­προ­σώ­πους σε 6.

Αυτή είναι η δυνα­τή απά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων της Αθή­νας απέ­να­ντι στην πρω­το­φα­νή κυβερ­νη­τι­κή — εργο­δο­τι­κή επί­θε­ση για τη χει­ρα­γώ­γη­ση των συν­δι­κά­των, την προ­σπά­θεια για επι­βο­λή “σιγής νεκρο­τα­φεί­ου”. Είναι ισχυ­ρή απά­ντη­ση στην προ­σπά­θεια να μπει η εργο­δο­σία στα συν­δι­κά­τα ακό­μα και με φυσι­κή παρου­σία. Είναι η πιο δυνα­τή απά­ντη­ση στη “συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία” της ΓΣΕΕ, που οργα­νώ­νει από κοι­νού με την κυβέρ­νη­ση Μητσο­τά­κη συνέ­δριο — παρω­δία στις 25 Φλε­βά­ρη για να νομι­μο­ποι­ή­σει τις αθλιό­τη­τες και τη νοθεία.

Όλοι στην απεργία — Όλοι στον αγώνα για συνδικάτα εργατών!

✔️  Οι αρχαι­ρε­σί­ες ολο­κλή­ρω­σαν με επι­τυ­χία το 31ο Συνέ­δριο του Εργα­τι­κού Κέντρου Αθή­νας που ξεκί­νη­σε την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα με συζή­τη­ση και απο­φά­σεις στο ΣΕΦ.

Καλού­με όλους τους εργα­ζό­με­νους της Αθή­νας να παλέ­ψουν για την επι­τυ­χία της πανερ­γα­τι­κής απερ­γί­ας που απο­φά­σι­σε το Συνέ­δριο του ΕΚΑ για τις 18 Φλε­βά­ρη,ενά­ντια στο αντια­σφα­λι­στι­κό έκτρω­μα που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, τον νόμο Κατρού­γκα­λου — Βρούτση.

🎈  Όλοι στον αγώνα! 🎈 Όλοι στα Προπύλαια, στις 10.30 π.μ.!

Συνεχίζουμε τον αγώνα για “συνδικάτα εργατών, όχι των εργοδοτών”!»

 


Πηγή ΠΑΜΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο