Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δείξε μου τι ψήφισες (στο Ευρωκοινοβούλιο) να σου πω ποιος είσαι…».

«Δεί­ξε μου τι ψήφι­σες (στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο) να σου πω ποιος είσαι…». Με αυτό τον τίτλο δια­κι­νεί­ται ενό­ψει των ευρω­ε­κλο­γών ένα φυλ­λά­διο του ΚΚΕ που είναι ιδιαί­τε­ρα απο­κα­λυ­πτι­κό για τη σύμπλευ­ση των άλλων κομ­μά­των στο Ευρωκοινοβούλιο.

Παρα­θέ­του­με τα απο­κα­λυ­πτι­κά στοι­χεία που περιέ­χο­νται στην ανακοίνωση:

«Πώς ψηφί­ζουν η ΝΔ και τα άλλα κόμ­μα­τα στο Ευρωκοινοβούλιο;

Τα στοι­χεία είναι ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ!

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 75% των ψηφοφοριών!

Το ΠΑΣΟΚ έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 93% των ψηφοφοριών!

Η Ελλ. Λύση έχει ψηφί­σει ό,τι και η ΝΔ στο 54,3% των ψηφοφοριών!

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αρι­στε­ρά έχουν τοπο­θε­τη­θεί με την ίδια ψήφο στο 70% των ψηφοφοριών!

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αρι­στε­ρά, Ελλη­νι­κή Λύση υπερψήφισαν:

▶ Ότι η ικα­νό­τη­τα των λόµπι “να επη­ρε­ά­ζουν τη λήψη απο­φά­σε­ων στο Κοι­νο­βού­λιο απο­τε­λεί ζωτι­κό στοι­χείο της ευρω­παϊ­κής δηµο­κρα­τί­ας”! Έτσι γεν­νιού­νται τα σκάνδαλα…

▶ Την Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή (ΚΑΠ) που φέτος έβγα­λε στον δρό­μο τους αγρό­τες σε όλη την ΕΕ. ΚΑΠ σημαί­νει: Ξεκλή­ρι­σµα των φτω­χών αγρο­τών, εξο­ντω­τι­κές τιμές για παρα­γω­γούς και καταναλωτές!

▶ Την Έκθε­ση του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου το 2021 για τον σιδη­ρό­δρο­μο, όπου κωδι­κο­ποιεί­ται η λογι­κή κόστους — οφέ­λους στα ζητή­μα­τα ασφά­λειας, η πολι­τι­κή που οδή­γη­σε τελι­κά στο έγκλη­μα των Τεμπών.

▶ Τη στή­ρι­ξη του κρά­τους-κατα­κτη­τή του Ισρα­ήλ στην εξό­ντω­ση του Παλαι­στι­νια­κού λαού.

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αρι­στε­ρά υπερψήφισαν:

▶ Την απο­στο­λή όπλων στο καθε­στώς του Ζελέν­σκι µπλέ­κο­ντας τη χώρα µας στο µακε­λειό ΝΑΤΟ — Ρωσί­ας στην Ουκρανία!

▶ Το Ταμείο Δίκαι­ης Μετά­βα­σης, που υλο­ποί­η­σε την απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση µε απο­τε­λέ­σμα­τα την εκτί­να­ξη του κόστους της Ενέρ­γειας αλλά και τη ραγδαία αύξη­ση της ανερ­γί­ας σε περιο­χές (π.χ. Δ. Μακε­δο­νία). Έχουν εγκρί­νει τη στρα­τη­γι­κή της “πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης” που σημαί­νει: Νέα “πρά­σι­να” χαρά­τσια, ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για τον λαό, κέρ­δη ρεκόρ για τους ενερ­γεια­κούς κολοσσούς!

Τα άλλα κόμ­μα­τα κρύ­βουν τι ψηφί­ζουν, για­τί κατά βάση ψηφί­ζουν ΤΑ ΙΔΙΑ!

▶ Στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή της ΕΕ που φέρ­νει στους λαούς ακρί­βεια, εµπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, ανα­σφά­λεια, συμ­με­το­χή σε πολέ­μους, δου­λειά χωρίς δικαιώ­μα­τα, έντα­ση κατα­στο­λής κ.ά.

Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ στην Ευρω­βου­λή έχουν πάντα στο επί­κε­ντρο τα εργα­τι­κά — λαϊ­κά συμφέροντα!

Για όλα αυτά τα εκτρώ­μα­τα που έχουν ψηφί­σει όλοι τους στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, ο λαός δεν θα είχε μάθει το παρα­μι­κρό, αν δεν ήταν το ΚΚΕ. Για­τί τα κόμ­μα­τα που συν­δια­μορ­φώ­νουν τις αντι­λαϊ­κές απο­φά­σεις της ΕΕ, δεν έχουν κανέ­να συµφέ­ρον να γνω­ρί­ζεις την αλή­θεια. Συστη­μα­τι­κά κρύ­βουν ή “ωραιο­ποιούν” όσα αντι­λαϊ­κά απο­φα­σί­ζουν στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο, τα οποία έρχο­νται στη συνέ­χεια να γίνουν νόμοι στην Ελλά­δα από τις κυβερ­νή­σεις ως ενσω­μά­τω­ση Οδη­γιών και κατευ­θύν­σε­ων της ΕΕ.

▶ Μόνο οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ τις κατα­ψη­φί­ζουν, τις ξεσκε­πά­ζουν και καλούν έγκαι­ρα τον λαό να τις αντι­πα­λέ­ψει, ανα­δει­κνύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τους αγώ­νες των λαών όλης της Ευρώπης!

▶ Για­τί µόνο οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ δεν έχουν δεσμεύ­σεις από την ΕΕ, τις κυβερ­νή­σεις και τα λόμπι των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Γι’ αυτό απο­τε­λούν τα µάτια και τα αυτιά και πάνω από όλα τη φωνή του λαού σε μια “βιο­μη­χα­νία” αντι­λαϊ­κών απο­φά­σε­ων, όπως είναι το Ευρωκοινοβούλιο.

▶ Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ είναι η στα­θε­ρή απά­ντη­ση στο όργιο του αντι­κομ­μου­νι­σμού, στο ανι­στό­ρη­το κατα­σκεύ­α­σμα της θεω­ρί­ας των δύο άκρων, που είναι επί­ση­μη πολι­τι­κή της ΕΕ!

Το ΚΚΕ στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο είναι η φωνή του ελλη­νι­κού λαού που:

▶ Δια­φω­νεί µε τη συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους πολέ­μους στην Ουκρα­νία και την Ερυ­θρά Θάλασ­σα, στα πλαί­σια των σχε­δια­σμών του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

▶ Στέ­κε­ται στο πλευ­ρό της Παλαιστίνης!

Οι ευρω­βου­λευ­τές του ΚΚΕ βρέ­θη­καν δίπλα στους εργα­τι­κούς — λαϊ­κούς αγώνες:

▶ Στους εργά­τες της ΛΑΡΚΟ και τους λιμε­νερ­γά­τες της COSCO.

▶ Στους αγρό­τες στα μπλό­κα και τους μικρούς επαγγελματίες.

▶ Στους φοι­τη­τές και τους μαθη­τές που παλεύ­ουν για δωρε­άν Παιδεία.

Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνα­τό για πανευ­ρω­παϊ­κή αντεπίθεση!

Σπά­με τα δεσμά της ΕΕ!

Για την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη του Σοσια­λι­σμού, την Ευρώ­πη των εργα­τών, των αγρο­τών, των λαών!».

 

 

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο