Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δείτε τα αποτελέσματα για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ

Μαζί με τα απο­τε­λέ­σμα­τα για τα ΑΕΙ ανα­κοι­νώ­θη­καν από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας τα απο­τε­λέ­σμα­τα για την εισα­γω­γή στα Δημό­σια ΙΕΚ, μέσω του παράλ­λη­λου μηχα­νο­γρα­φι­κού δελτίου.

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα μπο­ρούν να πλη­ρο­φο­ρού­νται τα απο­τε­λέ­σμα­τα μέσω της ιστο­σε­λί­δας του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας:

– τον οκτα­ψή­φιο κωδι­κό αριθ­μό τους και

– τον προ­σω­πι­κό κωδι­κό ασφά­λειας (password) που είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει για την υπο­βο­λή του Μηχα­νο­γρα­φι­κού Δελτίου.

Ταυ­τό­χρο­να, θα υπάρ­χει στην ίδια ιστο­σε­λί­δα σύν­δε­σμος με μια λίστα με τους επι­τυ­χό­ντες, η οποία περιέ­χει μόνο τον κωδι­κό κάθε υπο­ψη­φί­ου και τα στοι­χεία της επι­τυ­χί­ας του και όχι τα ονο­μα­στι­κά στοι­χεία του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο