Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δείτε την έρευνα του «902.gr» για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού | VIDEO

Το φάκε­λο «Ένας χρό­νος παν­δη­μία» ανοί­γει το portal «902.gr», με μία έρευ­να για τα εμβό­λια κατά του κορονοϊού. 

Στην κάμε­ρα του «902.gr» μιλούν ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ο Κώστας Σιέτ­τος, καθη­γη­τής Εφαρ­μο­σμέ­νων Μαθη­μα­τι­κών του Πανε­πι­στη­μί­ου Νάπο­λης, η Ελέ­νη Μπά­για, για­τρός — μέλος του Τμή­μα­τος Υγεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Αιμί­λιος Κακλα­μά­νος, για­τρός — συνερ­γά­της του Τμή­μα­τος Υγεί­ας της ΚΕ του ΚΚΕ.

εμβόλιο κοροναϊού

Απα­ντούν στα κρί­σι­μα ερω­τή­μα­τα που έχου­με όλοι μας από την έναρ­ξη της δια­δι­κα­σί­ας των εμβο­λια­σμών, όπως:
▪️ Ποιος έχει την ευθύ­νη για την καθυ­στέ­ρη­ση στη δια­νο­μή των εμβολίων,
▪️ Για­τί καθυ­στε­ρούν οι μαζι­κοί εμβο­λια­σμο
ί στη χώρα μας και άλλες χώρες,
▪️ Πώς καθο­ρί­ζε­ται η τιμή του εμβο­λί­ου, αλλά και τελικά
▪️ Ποιος απο­φα­σί­ζει για την κατα­σκευή ενός εμβο­λί­ου.
Επί­σης, τι σημαί­νει «πιστο­ποι­η­τι­κό εμβο­λια­σμού», πού απο­σκο­πεί η «δια­μά­χη» της πατέ­ντας και πώς μπο­ρεί να επι­τευ­χθεί ο εμβο­λια­σμός του γενι­κού πληθυσμού;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο