Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΕΘ: Αγωνιστικό ραντεβού το Σάββατο 12/9 στην πλατεία ΧΑΝΘ — Θα παραβρεθεί ο Δ. Κουτσούμπας

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή απά­ντη­ση στην κλι­μά­κω­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης κυβέρ­νη­σης — κεφα­λαί­ου, όπως και στην προ­σπά­θεια αμπα­λα­ρί­σμα­τός της μέσα σε τάχα «φιλο­λαϊ­κές» εξαγ­γε­λί­ες που θα ανα­κοι­νώ­σει ο πρω­θυ­πουρ­γός από το «φόρουμ της ΔΕΘ», ετοι­μά­ζο­νται να δώσουν σωμα­τεία και φορείς της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, με το συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν το Σάβ­βα­το 12/9 στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την πορεία που θα ακολουθήσει.

«Πλη­ρώ­σα­με πολ­λά — Δεν θα πλη­ρώ­σου­με ξανά!», τονί­ζουν τα σωμα­τεία και καλούν σε ενί­σχυ­ση της πάλης για την προ­στα­σία της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών του λαού.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο και την πορεία του ΠΑΜΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη θα παρα­βρε­θεί ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κουτσούμπας. 

Αγωνιστικές παρεμβάσεις ενόψει ΔΕΘ

Παράλ­λη­λα με το συλ­λα­λη­τή­ριο του Σαβ­βά­του, σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων στην Υγεία προ­ε­τοι­μά­ζουν αγω­νι­στι­κές παρεμ­βά­σεις στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και την προη­γού­με­νη μέρα. Συγκε­κρι­μέ­να, σήμε­ρα Παρα­σκευή, η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών (ΟΕΝΓΕ) θα παρα­χω­ρή­σει συνέ­ντευ­ξη Τύπου στις 8 π.μ. έξω από το Νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ. Στις 8.30 π.μ., από το Ιππο­κρά­τειο Νοσο­κο­μείο θα ξεκι­νή­σει πορεία προς το υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης, ενώ έχει προ­κη­ρυ­χθεί στά­ση εργα­σί­ας (8 π.μ. — 3 μ.μ.) για τη διευ­κό­λυν­ση της συμ­με­το­χής των υγειο­νο­μι­κών της Κεντρι­κής Μακεδονίας.

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τα συν­δι­κά­τα να συμ­με­τά­σχουν στο συλ­λα­λη­τή­ριο των σωμα­τεί­ων το Σάβ­βα­το 12/9 και να στη­ρί­ξουν τις αγω­νι­στι­κές δρά­σεις που προ­ε­τοι­μά­ζουν για αύριο τα σωμα­τεία στο χώρο της Υγείας.

Επί­σης, σήμε­ρα Παρα­σκευή στις 12 μ., στο πάρ­κο της ΧΑΝΘ (πίσω από το Αγαλ­μα του Μ. Ανδρό­νι­κου), το ΠΑΜΕ θα παρα­χω­ρή­σει συνέ­ντευ­ξη Τύπου στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, όπου και θα παρου­σια­στεί το διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιό του, ενώ το Σάβ­βα­το 12/9, στις 10.30 π.μ., στον ίδιο χώρο, οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση ενά­ντια στην ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση του νερού.

Το κάλεσμα του ΠΑΜΕ για το συλλαλητήριο της ΔΕΘ

«Όλοι και όλες στη δια­δή­λω­ση των συν­δι­κά­των το Σάβ­βα­το 12 Σεπτέμ­βρη, στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ!

Πλη­ρώ­σα­με πολ­λά! Δε θα πλη­ρώ­σου­με ξανά! Κάλε­σμα Συντο­νι­σμού και Οργά­νω­σης της Πάλης

Για την προ­στα­σία της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των δημο­κρα­τι­κών ελευ­θε­ριών του λαού. Για να πάρου­με Ανάσα!

Καλού­με όλα τα Εργα­τι­κά Κέντρα, τις Ομο­σπον­δί­ες, τα Συν­δι­κά­τα, κάθε αγω­νι­στή συν­δι­κα­λι­στή να συνα­ντη­θού­με για να οργα­νώ­σου­με την απά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, να υπε­ρα­σπι­στού­με τον λαό μας. Να διεκ­δι­κή­σου­με ζωή, όχι επιβίωση.

Όλους όσους πιστεύ­ουν ότι λύση και διέ­ξο­δος προς όφε­λος του λαού από τον φαύ­λο κύκλο των κρί­σε­ων θα υπάρ­ξει μόνο όταν βγει στο προ­σκή­νιο της ταξι­κής πάλης μαζι­κά ο κόσμος της δουλειάς.

Όλους όσους δεν ανέ­χο­νται η κυβέρ­νη­ση να τους κου­νά το δάκτυ­λο της “ατο­μι­κής ευθύ­νης”, την ίδια στιγ­μή που παί­ζει στο τζό­γο των μεγά­λων συμ­φε­ρό­ντων, των μεγα­λο­ξε­νο­δό­χων, των αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών, των εφο­πλι­στών τις θυσί­ες του ελλη­νι­κού λαού. Τη στιγ­μή που άφη­σαν χωρίς προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, έκλει­σαν νοσο­κο­μεία και κέντρα υγεί­ας και έκα­ναν την υγεία πανά­κρι­βο εμπόρευμα.

Όλους όσους δε θέλουν να συνη­θί­σουν τις εικό­νες από τους ομα­δι­κούς τάφους στη Βρα­ζι­λία, στις ΗΠΑ και τις χώρες της Ευρώ­πης. Τα κέρ­δη τους είναι οι νεκροί μας.

Όλους όσους νιώ­θουν δίκαιη οργή για το ρατσι­σμό και το φασι­σμό, δεν μπο­ρούν και οι ίδιοι να πάρουν ανά­σα βλέ­πο­ντας τις δολο­φο­νί­ες Αφρο­α­με­ρι­κα­νών στις ΗΠΑ, τον πνιγ­μό παι­διών στις βάρ­κες του Αιγαί­ου, την κατα­πί­ε­ση και την αδικία.

Όλους όσους μπο­ρεί να μην έχου­με την ίδια γνώ­μη για το παρόν και το μέλ­λον μας, αλλά βρε­θή­κα­με μαζί στους δρό­μους του αγώνα.

Στις μεγά­λες κινη­το­ποι­ή­σεις για την υγεία, με το σύν­θη­μα “και τα καλυμ­μέ­να στό­μα­τα έχουν φωνή”.

Στις μέρες δρά­σης εν μέσω παν­δη­μί­ας και περιο­ρι­στι­κών μέτρων για τους εργα­ζό­με­νους στα σού­περ μάρ­κετ και τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα, στους αγώ­νες των συμ­βα­σιού­χων, των εκπαι­δευ­τι­κών, των εργα­ζό­με­νων στα ξενο­δο­χεία και τον επι­σι­τι­σμό, για την στή­ρι­ξη των καλ­λι­τε­χνών και των εργα­ζό­με­νων στο θέα­μα ακρό­α­μα, ενά­ντια στις απο­λύ­σεις και την απλή­ρω­τη δου­λειά, να μην μεί­νει κανέ­νας εργα­ζό­με­νος χωρίς εισό­δη­μα. Μαζί απο­τρέ­ψα­με πλει­στη­ρια­σμούς σπι­τιών φτω­χών βιο­πα­λαι­στών, να κοπεί το ρεύ­μα και το νερό.

Βρε­θή­κα­με μαζί συμ­με­τέ­χο­ντας ή στη­ρί­ζο­ντας με κάθε πρό­σφο­ρο τρό­πο τη μονα­δι­κή συγκέ­ντρω­ση της εργα­τι­κής Πρω­το­μα­γιάς που έστει­λε μήνυ­μα ελπί­δας και ανά­τα­σης στους εργα­ζό­με­νους όλου του κόσμου κόντρα σε κυβέρ­νη­ση και αφε­ντι­κά που μας καλού­σαν να κλεί­σου­με τα στόματα.

Στις δια­δη­λώ­σεις σε όλη τη χώρα για την κατάρ­γη­ση του χου­ντι­κής έμπνευ­σης νόμου απα­γό­ρευ­σης των δια­δη­λώ­σε­ων, ενά­ντια στην κρα­τι­κή καταστολή.

Βρε­θή­κα­με μαζί στον αγώ­να ενά­ντια στους πολέ­μους, τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις, δεί­χνο­ντας την αλλη­λεγ­γύη μας στους αγώ­νες των εργα­τών άλλων χωρών, στους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, θύμα­τα των πολέ­μων και της ληστρι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης των πατρί­δων τους.

Βρε­θή­κα­με μαζί στους αγώ­νες της νεο­λαί­ας για δημό­σια δωρε­άν Παι­δεία, στον αγώ­να για το παρόν και το μέλ­λον των παι­διών μας.

Συνα­ντη­θή­κα­με στον αγώ­να για να βγά­λου­με τα συν­δι­κά­τα από την θηλιά του εργατοπατερισμού.

Μαζί δώσα­με μάχες στα συνέ­δρια των Εργα­τι­κών Κέντρων, Ομο­σπον­διών και στα συνέ­δρια της ΓΣΕΕ για συν­δι­κά­τα εργα­τών και όχι των εργο­δο­τών. Για να απαλ­λα­γού­με από όλους αυτούς που φώνα­ζαν δυνα­τά «ΝΑΙ» σε όλα τα μνη­μό­νια και τα αντι­λαϊ­κά μέτρα, για την απα­γό­ρευ­ση και το χτύ­πη­μα των διαδηλώσεων.

Η αγω­νι­στι­κή και ανυ­πό­τα­χτη στά­ση απο­τέ­λε­σαν το απο­κού­μπι και την ελπί­δα των εργα­ζο­μέ­νων, κόντρα στην απο­γο­ή­τευ­ση, τη μοι­ρο­λα­τρία και την ηττο­πά­θεια. Όλα αυτά απο­τε­λούν μια μεγά­λη παρα­κα­τα­θή­κη που δεί­χνει ότι μπο­ρού­με να αλλά­ξου­με τα πράγματα.

Η περί­ο­δος που περ­νά­με είναι κρί­σι­μη. Οι εξε­λί­ξεις μας βάζουν όλους μπρο­στά σε μεγά­λες ευθύ­νες. Δεν πρέ­πει να απο­δε­χτού­με παθη­τι­κά και μοι­ρο­λα­τρι­κά να πλη­ρώ­σει η εργα­τι­κή τάξη και ο λαός ξανά την κρί­ση τους.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ και η ΕΕ όλο το διά­στη­μα της παν­δη­μί­ας ταΐ­ζουν με δισε­κα­τομ­μύ­ρια βιο­μή­χα­νους, εφο­πλι­στές, τρα­πε­ζί­τες και για τους εργα­ζό­με­νους έχουν φιλο­δω­ρή­μα­τα, άθλια επι­δό­μα­τα που και αυτά τα δίνουν μετά από μήνες, καταρ­γούν τις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργασίας.

Η επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου προ­ε­τοι­μά­ζει ένα νέο κύμα φτώ­χειας, ανερ­γί­ας και το τελειω­τι­κό χτύ­πη­μα στην κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση, τις συντά­ξεις και τις κοι­νω­νι­κές παρο­χές. Προ­σπα­θούν να μας πεί­σουν ότι η ΕΕ και τα δάνεια προς τα κρά­τη μέλη που εξέ­δω­σε με το περί­φη­μο Ταμείο Ανά­καμ­ψης θα μας σώσει.

Τα νέα θαλασ­σο­δά­νεια για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, τους τρα­πε­ζί­τες, τους βιο­μή­χα­νους, τους εφο­πλι­στές, τους μεγα­λο­ξε­νο­δό­χους θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν και πάλι οι εργα­ζό­με­νοι. Ο λαός θα κλη­θεί ξανά να σφί­ξει το ζωνά­ρι όπως κάνει εδώ και δέκα χρό­νια με 3 μνη­μό­νια και εκα­το­ντά­δες αντερ­γα­τι­κούς νόμους. Τα νέα αντι­λαϊ­κά μέτρα θα προ­στε­θούν στα προη­γού­με­να. Θρα­σύ­τα­τα οι ενώ­σεις των εργο­δο­τών όπως ο ΣΕΒ, ο ΣΕΤΕ, η ένω­ση εφο­πλι­στών, οι τρα­πε­ζί­τες και άλλοι ζητούν και άλλα προ­νό­μια. Στην κυριο­λε­ξία οι εργα­ζό­με­νοι να πλη­ρώ­νουν για να τους δίνουν δου­λειά τα αφεντικά.

Επι­πλέ­ον μέσα στην κρί­ση οι ιμπε­ρια­λι­στές συμπε­ρι­φέ­ρο­νται ως λύκοι πάνω από την λεία. Πάνω σε αυτό το πλαί­σιο προ­ε­τοι­μά­ζε­ται και το έδα­φος για επι­κίν­δυ­νες για τους λαούς εξε­λί­ξεις στο Αιγαίο, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ να ξανα­μοι­ρά­ζουν τα σύνο­ρα, τη γη, τη θάλασ­σα και τον αέρα, τους δρό­μους ενέρ­γειας και εμπο­ρευ­μά­των με το αίμα των λαών. Επι­βε­βαιώ­νε­ται ότι η συμ­με­το­χή της χώρας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς όχι μόνο δεν μπο­ρεί να δια­σφα­λί­σει τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας, αλλά τα υπο­τάσ­σει στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια για όφε­λος των πετρε­λαϊ­κών και άλλων πολυεθνικών.

Αυτό που έχει πραγ­μα­τι­κά ανά­γκη ο λαός είναι να δυνα­μώ­σει η πάλη του ενά­ντια στις αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές στρα­τιω­τι­κές βάσεις για απε­μπλο­κή της χώρας από όλες τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές, για απο­δέ­σμευ­ση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. Καμία αλλα­γή συνό­ρων και των συν­θη­κών που τα κατοχυρώνουν.

Κανέ­νας συμ­βι­βα­σμός με την βαρβαρότητα

Ο αγώ­νας για την ανα­συ­γκρό­τη­ση του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος απο­κτά σήμε­ρα εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία και πρέ­πει να αφυ­πνί­σει κάθε τίμιο εργά­τη και συν­δι­κα­λι­στή και ειδι­κά μπρο­στά στα νέα εμπό­δια που επι­χει­ρεί να ορθώ­σει η εργο­δο­σία και η κυβέρνηση.

Να συζη­τή­σου­με ουσια­στι­κά για το πώς θα συγκε­ντρω­θούν και θα συντο­νι­στούν δυνά­μεις της εργα­τι­κής τάξης, των αγρο­τών, των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων βιο­πα­λαι­στών, των επι­στη­μό­νων, της νεο­λαί­ας ξεπερ­νώ­ντας την αδρά­νεια και τον συμβιβασμό.

Να συζη­τή­σου­με πώς θα δυνα­μώ­σει η καρ­διά του εργα­τι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος, τα Συν­δι­κά­τα. Πώς θα αγκα­λιά­σουν τα συν­δι­κά­τα τη μεγά­λη μάζα των ανορ­γά­νω­των νέων με τις απα­ρά­δε­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις, και τους μισθούς πεί­νας, τον τερά­στιο όγκο των ανέρ­γων, τη νεο­λαία, τις γυναί­κες, τους μετα­νά­στες, τους κολα­σμέ­νους της γης. Πώς θα ενώ­σου­με τους εργα­ζό­με­νους, ενά­ντια στον ρατσι­σμό, την ξενο­φο­βία, τον εθνι­κι­σμό, την εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και την κρα­τι­κή καταστολή.

Σε κάθε κλά­δο, σε κάθε χώρο δου­λειάς να φτά­σει το κάλε­σμα για ενω­τι­κό μαζι­κό αγώνα.

  • Κανέ­νας χωρίς αξιο­πρε­πές εισό­δη­μα. Καμία μεί­ω­ση μισθού, απώ­λεια του εισο­δή­μα­τος των εργα­ζο­μέ­νων. Να πλη­ρώ­σουν κρά­τος κι εργο­δο­σία. Ουσια­στι­κή προ­στα­σία των ανέρ­γων. Επί­δο­μα ανερ­γί­ας για όλους τους ανέρ­γους χωρίς όρους και προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Κοι­νω­νι­κή ασφά­λι­ση για όλους απο­κλει­στι­κά δημό­σια και υποχρεωτική.
  • Κατάρ­γη­ση πλει­στη­ρια­σμών και κατα­σχέ­σε­ων για την εργα­τι­κή-λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Απαλ­λα­γή των εργα­ζο­μέ­νων από χρέη για ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, νερό, ενοί­κιο, τηλέ­φω­νο, internet για όλο το διά­στη­μα της καρα­ντί­νας και για όσο διαρ­κούν τα έκτα­κτα μέτρα.
  • Λήψη ουσια­στι­κών μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, ώστε να είναι ασφα­λές το ανα­γκαίο άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων το Σεπτέμ­βρη αλλά και η ομα­λή λει­τουρ­γία τους κατά τη διάρ­κεια της χρο­νιάς. Σχο­λεία καθα­ρά με 15 μαθη­τές στην τάξη.
  • Πλή­ρη, επαρ­κή κι απο­κλει­στι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας με προ­σλή­ψεις μόνι­μου ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα. Να ανοί­ξουν όλες οι δημό­σιες δομές Υγεί­ας που έκλει­σαν τα προη­γού­με­να χρό­νια. Σχέ­διο επί­τα­ξης του ιδιω­τι­κού τομέα και άμε­ση επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών δια­γνω­στι­κών για μαζι­κά δωρε­άν τεστ στον πλη­θυ­σμό. Μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς και στα Μέσα Μαζι­κής Μεταφοράς.
  • Κατάρ­γη­ση του νόμου απα­γό­ρευ­σης των δια­δη­λώ­σε­ων, του νόμου περιο­ρι­σμού του απερ­για­κού δικαιώ­μα­τος. Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα.

Αγώ­νας ρήξη ανα­τρο­πή, η ιστο­ρία γρά­φε­ται με ανυπακοή.

Να συγκρο­τή­σου­με το δικό μας σχέ­διο λαϊ­κής αντε­πί­θε­σης. Να ξανα­γεν­νή­σου­με την ελπί­δα στα μυα­λά και τις καρ­διές για την ανα­τρο­πή της αντι­λαϊ­κής πολιτικής.

Δίνου­με την πρώ­τη απά­ντη­ση στις εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης στη ΔΕΘ. Δια­δη­λώ­νου­με μαζι­κά με όλα τα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας μας για να ακου­στεί δυνα­τά: Πλη­ρώ­σα­με πολ­λά, δεν θα πλη­ρώ­σου­με ξανά.

Όλοι και όλες στη συγκέ­ντρω­ση των συν­δι­κά­των στις 12 Σεπτέμ­βρη, στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο