Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΕΘ: Κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 11 Σεπτέμβρη στην πλατεία ΧΑΝΘ

Με σύν­θη­μα «Η δίκαιη οργή να γίνει δύνα­μη οργά­νω­σης και αγώ­να», συγκέ­ντρω­ση διορ­γα­νώ­νουν εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα το Σάβ­βα­το 11 Σεπτέμ­βρη στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ, στη Θεσσαλονίκη. 

Απευ­θύ­νουν κάλε­σμα συντο­νι­σμού και οργά­νω­σης της πάλης για την προ­στα­σία της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των ελευ­θε­ριών του λαού. Για να στα­μα­τή­σει ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι να γίνο­νται αυτοί και οι περιου­σί­ες τους τα θύμα­τα στον βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Σε ανα­κοί­νω­σή του το ΠΑΜΕ καλεί «όλα τα Εργα­τι­κά Κέντρα, τις Ομο­σπον­δί­ες, τα Συν­δι­κά­τα, κάθε αγω­νι­στή συν­δι­κα­λι­στή να συνα­ντη­θού­με για να οργα­νώ­σου­με την απά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, να υπε­ρα­σπι­στού­με το λαό μας».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ:

Ο αγώ­νας του λαού της Βόρειας Εύβοιας που έδω­σε σκλη­ρή μάχη με τις φλό­γες και τώρα αγω­νί­ζε­ται για να μεί­νει στον τόπο του και να ζήσει με αξιο­πρέ­πεια είναι μεγά­λη παρα­κα­τα­θή­κη. Στις πρό­σφα­τες πυρ­κα­γιές, στην Εύβοια, στην Αττι­κή, στην Πελο­πόν­νη­σο, σε όλη την Ελλά­δα επι­βε­βαιώ­θη­κε ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό.

Δεν πρέ­πει να επι­τρέ­ψου­με να ξεχα­στεί αυτό το διαρ­κές έγκλη­μα. Μόνο η πρω­το­βου­λία και η οργά­νω­ση του λαού απο­δεί­χτη­κε ότι μπο­ρεί να έχει απο­τέ­λε­σμα για την υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών και λαϊ­κών συμφερόντων.

Απευ­θύ­νου­με κάλε­σμα συντο­νι­σμού και οργά­νω­σης της πάλης, για την προ­στα­σία της υγεί­ας και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, των ελευ­θε­ριών του λαού. Για να στα­μα­τή­σει ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι να γίνο­νται αυτοί και οι περιου­σί­ες τους τα θύμα­τα στον βωμό της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

Καλού­με όλα τα Εργα­τι­κά Κέντρα, τις Ομο­σπον­δί­ες, τα Συν­δι­κά­τα, κάθε αγω­νι­στή συν­δι­κα­λι­στή, να συνα­ντη­θού­με για να οργα­νώ­σου­με την απά­ντη­ση των εργα­ζο­μέ­νων, να υπε­ρα­σπι­στού­με το λαό μας.

Συνα­δέλ­φισ­σα, συνάδελφε,

Τη στιγ­μή που ο λαός μας και όλη η χώρα, καί­γε­ται στην κυριο­λε­ξία από τις τρα­γι­κές και οδυ­νη­ρές συνέ­πειες της εγκλη­μα­τι­κής ανυ­παρ­ξί­ας ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας με επί­κε­ντρο την πρό­λη­ψη, απο­δεί­χτη­κε η γύμνια του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού για την προ­στα­σία του φυσι­κού πλού­του της χώρας, της ζωής και των περιου­σιών του λαού που στα­μα­τά­ει εκεί που αρχί­ζουν τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Αν κάτι έγι­νε ξανά στά­χτη στη νέα ανεί­πω­τη τρα­γω­δία που ζει αυτές τις μέρες ο λαός σε όλη την Ελλά­δα, είναι ο μύθος ότι η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη μπο­ρεί να συμ­βα­δί­σει με τις λαϊ­κές ανά­γκες, ότι το αστι­κό κρά­τος μπο­ρεί να υπη­ρε­τή­σει ταυ­τό­χρο­να τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και αυτά του λαού.

Τη ίδια στιγ­μή η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ μας κήρυ­ξε πόλε­μο ψηφί­ζο­ντας νομο­σχέ­διο με τις «ανα­τρο­πές του αιώ­να», ένα έκτρω­μα βγαλ­μέ­νο από τα πιο τρε­λά όνει­ρα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και της ΕΕ, το οποίο στη­ρί­ζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ που ψήφι­σαν πλή­θος άρθρων του νομο­σχε­δί­ου. Το μεγά­λο κεφά­λαιο απαι­τεί εξα­θλιω­μέ­νους εργα­ζό­με­νους για να εξα­σφα­λί­σει την ανά­καμ­ψή του, δηλα­δή τα κέρ­δη του. Γι’ αυτό θέλουν να ξεμπερ­δεύ­ουν μία και καλή με το 8ωρο, τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις εργα­σί­ας, τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δράση.

Τη στιγ­μή που για άλλο ένα καλο­καί­ρι για λογα­ρια­σμό των κερ­δών των μεγα­λο­ξε­νο­δό­χων, αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών, εφο­πλι­στών βλέ­που­με τα πρω­τό­κολ­λα υγεί­ας απέ­να­ντι στην παν­δη­μία να γίνο­νται καπνός, ο λαός και οι εργα­ζό­με­νοι είναι για άλλη μια φορά εκτε­θει­μέ­νοι με κίν­δυ­νο της ίδιας τους της ζωής. Αντί να στη­ρι­χτεί το δημό­σιο σύστη­μα Υγεί­ας, αντί να υπο­χρε­ώ­σει η κυβέρ­νη­ση τους εργο­δό­τες να πάρουν μέτρα για την υγεία και την ασφά­λεια στους χώρους δου­λειάς, αντί να ενι­σχυ­θεί η ουσια­στι­κή, επι­στη­μο­νι­κή ενη­μέ­ρω­ση για την ανά­γκη του καθο­λι­κού εμβο­λια­σμού, επι­διώ­κει με την πολι­τι­κή της να ανα­γά­γει την προ­στα­σία της Υγεί­ας απο­κλει­στι­κά στην ατο­μι­κή ευθύ­νη των ίδιων των εργαζομένων.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων συνε­χί­ζει για λογα­ρια­σμό των συμ­φε­ρό­ντων των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων να ξηλώ­νει ότι έχει απο­μεί­νει όρθιο από τα εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, να συνε­χί­ζει ακό­μα πιο έντο­να τηνε­πί­θε­ση απέ­να­ντι μας.

Με αφορ­μή την ψήφι­ση του μεσο­πρό­θε­σμου πλαι­σί­ου δημο­σιο­νο­μι­κής στρα­τη­γι­κής 2022–2025 εντεί­νουν την επί­θε­ση στην εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα στο φόντο της καπι­τα­λι­στι­κή κρί­σης. Καλούν τους εργα­ζό­με­νους να ζήσουν με τα 534 ευρώ της ανα­στο­λής που έχουν γίνει κανό­νας και το ύψος του μισθού για την πλειο­ψη­φία των εργα­τι­κών λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών την ίδια στιγ­μή που η ακρί­βεια τσα­κί­ζει κόκα­λα, τα ενοί­κια έχουν γίνει απλη­σί­α­στα, το εισό­δη­μα εξα­νε­μί­ζε­ται, οι πλει­στη­ρια­σμοί λαϊ­κών κατοι­κιών είναι προ το πυλών.

Προ­κα­λούν το λαό και τους εργα­ζό­με­νους με τα σχέ­δια τους για το «νέο ΕΣΥ» που εκτός των άλλων συγ­χω­νεύ­ει νοσο­κο­μεία μέσα σε συν­θή­κες παν­δη­μί­ας. Τη στιγ­μή που όλοι βιώ­σαν ξεκά­θα­ρα την «απά­τη» της συνύ­παρ­ξης του Δημό­σιου και Ιδιω­τι­κού τομέα στην Υγεία η κυβέρ­νη­ση βρί­σκο­ντας στρω­μέ­νο έδα­φος από τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις δίνει νέα προ­νό­μια στον Ιδιω­τι­κό τομέα της Υγεί­ας και εις βάρος των ανα­γκών της Δημό­σιας Υγείας.

Η κυβέρ­νη­ση μετά το νομο­σχέ­διο — έκτρω­μα ετοι­μά­ζε­ται να ρημά­ξει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο το ασφα­λι­στι­κό μέσω του νομο­σχε­δί­ου για τις επι­κου­ρι­κές συντάξεις.

Ενι­σχύ­ει το «νέο επι­τε­λι­κό κρά­τος», που πέραν όλων των άλλων στρώ­νει το έδα­φος για να ενι­σχυ­θεί η επι­χει­ρη­μα­τι­κή δρά­ση στα καμέ­να. Μέχρι και να βάλουν εισι­τή­ριο στον Όλυ­μπο ετοιμάζονται!

Προ­ω­θούν το νομο­σχέ­διο για την εκπαί­δευ­ση, που μέσω της λεγό­με­νης «αυτο­νο­μί­ας» προ­ω­θεί την κατη­γο­ριο­ποί­η­ση των σχο­λεί­ων φέρ­νει έντα­ση των ταξι­κών φραγ­μών και τη δημιουρ­γία ενός σε όλα τα επί­πε­δα ταξι­κά δια­χω­ρι­σμέ­νου σχο­λεί­ου. Θέλουν τα παι­διά των εργα­ζο­μέ­νων με λίγες γνώ­σεις και γρα­νά­ζι στις μηχα­νές των κερ­δών τους.

Ολοι στα Συνδικάτα! Ολοι στον Αγώνα! Για να διεκδικήσουμε δουλειά και ζωή με σύγχρονα δικαιώματα

Το πλα­τύ μέτω­πο που εκφρά­στη­κε από τα συν­δι­κά­τα ενά­ντια στο αντερ­γα­τι­κό νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης, της εργο­δο­σί­ας και ενά­ντια στην εργο­δο­τι­κή πλειο­ψη­φία της ΓΣΕΕ όλο αυτό το διά­στη­μα δίνει δύνα­μη και πεί­ρα στους εργα­ζό­με­νους για το σήμε­ρα και το αύριο ώστε να μεί­νουν στα χαρ­τιά οι αντερ­γα­τι­κοί νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ.

Η δρά­ση και η πρω­το­βου­λία του λαού απέ­να­ντι στις πυρ­κα­γιές, η παλι­κα­ρί­σια στά­ση των υγειο­νο­μι­κών μέσα στην παν­δη­μία και οι αγώ­νες τους μέσα από τα σωμα­τεία τους, η μαχη­τι­κή απά­ντη­ση της νεο­λαί­ας στα σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για υπο­βάθ­μι­ση των σχο­λεί­ων και των πανε­πι­στη­μί­ων, ένα πράγ­μα απο­δει­κνύ­ουν. Ότι μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό!

Σήμε­ρα απο­τε­λε­σμα­τι­κό είναι το κάθε σωμα­τείο, ο κάθε εργά­της και εργά­τρια απο­φα­σι­στι­κά και οργα­νω­μέ­να μέσα στους χώρους εργα­σί­ας να καταρ­γή­σουν στη πρά­ξη την εφαρ­μο­γή του άθλιου νομο­σχε­δί­ου, να διεκ­δι­κή­σουν την ανα­τρο­πή όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων της σημε­ρι­νής και των προη­γού­με­νων κυβερ­νή­σε­ων και να αντε­πι­τε­θούν στο­χεύ­ο­ντας τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους.

Σε αυτές τις συν­θή­κες το ΠΑΜΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους να βάλουν μπρο­στά τις δικές τους ανά­γκες και όχι τα κέρ­δη των λίγων, να πάρουν την υπό­θε­ση στα χέρια τους, να μαζι­κο­ποι­η­θούν τα σωμα­τεία, να φτια­χτούν νέα, να βελ­τιω­θεί η λει­τουρ­γία των Διοι­κη­τι­κών Συμβουλίων.

Να χτι­στεί τεί­χος απέ­να­ντι στην επί­θε­ση της εργο­δο­σί­ας και να περά­σου­με στην αντε­πί­θε­ση, με μαζι­κούς αγώ­νες, με ανέ­βα­σμα των μορ­φών πάλης. Τίπο­τα δεν πρό­κει­ται να μας χαριστεί.

Με τη δρά­ση μας απο­δυ­να­μώ­νου­με τον εργο­δο­τι­κό- κυβερ­νη­τι­κό συν­δι­κα­λι­σμό μέσα στους χώρους δουλειάς.

Ταυ­τό­χρο­να καλού­με κάθε προ­βλη­μα­τι­σμέ­νο και τίμιο συν­δι­κα­λι­στή να συμπο­ρευ­τεί με τις ταξι­κές δυνά­μεις όποιες επι­φυ­λά­ξεις και να έχει.

Τα φαι­νό­με­να εκφυ­λι­σμού, νοθεί­ας, η καλ­λιέρ­γεια του «κοι­νω­νι­κού εται­ρι­σμού» και δια­λό­γου που παπα­γα­λί­ζουν οι συν­δι­κα­λι­στι­κές πλειο­ψη­φί­ες των εργο­δο­τών απο­τε­λούν θανά­σι­μο αντί­πα­λο των εργα­σια­κών μας δικαιωμάτων.

Οι αυτα­πά­τες που καλ­λιερ­γούν ότι με «υγιείς» επι­χει­ρή­σεις θα υπάρ­χει και ευη­με­ρία των εργα­ζο­μέ­νων τσα­κί­ζο­νται από την ίδια τη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αφού η ανά­πτυ­ξη των επι­χει­ρη­μα­τιών προ­ϋ­πο­θέ­τει εργά­τες χωρίς δικαιώματα.

Σήμε­ρα που βαδί­ζου­με στην επο­χή του 5G, της ρομπο­τι­κής δεν μπο­ρού­με να ανε­χτού­με μια χού­φτα επι­χει­ρη­μα­τί­ες να ζουν μέσα στη χλι­δή και εμείς που με τον κόπο, τον ιδρώ­τα και την ίδια μας τη ζωή παρά­γου­με τα πάντα να ζού­με μια ζωή κόλα­ση. ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ!

Με τη συμ­με­το­χή μας δυνα­μώ­νου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τα συν­δι­κά­τα μας, παλεύ­ου­με για ένα μέλ­λον φτιαγ­μέ­νο στο μπόι των ονεί­ρων μας χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση – πολέ­μους – προ­σφυ­γιά. Για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς. Οργα­νώ­νου­με την πάλη μας απέ­να­ντι στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, των κυβερ­νή­σε­ων τους, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ που ευθύ­νο­νται για τις νέες αιμα­το­χυ­σί­ες και τα πολυ­πλη­θή ρεύ­μα­τα προ­σφύ­γων όπως στο Αφγα­νι­στάν μετά από 20 χρό­νια κατο­χής. Συνέ­νο­χες είναι όλες οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις που έδι­ναν εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ το χρό­νο για να ενι­σχύ­σουν το έγκλη­μα των ιμπε­ρια­λι­στών στο Αφγα­νι­στάν και τώρα χτί­ζουν νέα τεί­χη και υπερ­δο­μές – φυλα­κές για τους πρόσφυγες.

Σε κάθε κλά­δο, σε κάθε χώρο δου­λειάς να φτά­σει το κάλε­σμα για ενω­τι­κό μαζι­κό αγώ­να. Για να μεί­νουν στα χαρ­τιά όλοι οι νόμοι των ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ που καταρ­γούν εργα­σια­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα όπως ο πρό­σφα­τος νόμος – έκτρω­μα Χατζηδάκη.

Για να δυνα­μώ­σει η πάλη των εργα­ζο­μέ­νων με επί­κε­ντρο τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες, διεκδικώντας:

 • Αυξή­σεις στους μισθούς, στις συντά­ξεις, στις κοι­νω­νι­κές παρο­χές. Κανείς εργα­ζό­με­νος χωρίς ΣΣΕ. Κανείς εργα­ζό­με­νος κάτω από 751 ευρώ. Επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού με νόμο ως αφε­τη­ρία για την ουσια­στι­κή αύξη­ση του. Επα­να­φο­ρά της υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας των κλα­δι­κών ΣΣΕ, της αρχής της ευνοϊ­κό­τε­ρης Σύμ­βα­σης, των τριετιών.
 • Στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώ­μα­τα, 7ωρο – 5νθήμερο – 35ωρο. Κατάρ­γη­ση όλων των ελα­στι­κών μορ­φών απα­σχό­λη­σης, των απλή­ρω­των υπε­ρω­ριών, των νόμων για τη διευ­θέ­τη­ση του χρό­νου εργα­σί­ας. Επα­να­φο­ρά της Κυρια­κής – αργί­ας σε όλους τους κλάδους.
 • Κάτω τα χέρια από τα συν­δι­κά­τα. Κατάρ­γη­ση των νόμων που περιο­ρί­ζουν τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και τις απερ­γί­ες όπως για το ηλε­κτρο­νι­κό φακέ­λω­μα των συν­δι­κά­των, τις απο­λύ­σεις συν­δι­κα­λι­στών, την απα­γό­ρευ­ση των δια­δη­λώ­σε­ων, τον περιο­ρι­σμό του απερ­για­κού δικαιώματος.
 • Προ­στα­σία του λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος. Μειώ­σεις κατά 50% των τιμο­λο­γί­ων σε ρεύ­μα, νερό, τηλέ­φω­νο, internet, των εισι­τη­ρί­ων στις Μαζι­κές Μετα­φο­ρές, των τιμών στα βασι­κά δια­τρο­φι­κά αγα­θά και στα καύσιμα.
 • Μέτρα ενά­ντια στην αισχρο­κέρ­δεια των ενοι­κί­ων. Επα­να­φο­ρά του προ­γράμ­μα­τος εργα­τι­κής κατοι­κί­ας που δια­κό­πη­κε το 2009
 • Ουσια­στι­κή προ­στα­σία των ανέρ­γων. Αύξη­ση στο επί­δο­μα ανερ­γί­ας, επί­δο­μα για όλους τους ανέρ­γους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Κατάρ­γη­ση πλει­στη­ρια­σμών και κατα­σχέ­σε­ων για την εργα­τι­κή — λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Απαλ­λα­γή των εργα­ζο­μέ­νων από χρέη για ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα, νερό, ενοί­κιο, τηλέ­φω­νο, internet για όλο το διά­στη­μα της καρα­ντί­νας και για όσο διαρ­κούν τα έκτα­κτα μέτρα.
 • Λήψη ουσια­στι­κών μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας μαθη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, ώστε να είναι ασφα­λές το ανα­γκαίο άνοιγ­μα των σχο­λεί­ων το Σεπτέμ­βρη, αλλά και η ομα­λή λει­τουρ­γία τους κατά τη διάρ­κεια της χρο­νιάς. Σχο­λεία καθα­ρά με 15 μαθη­τές στην τάξη.
 • Πλή­ρης, επαρ­κής και απο­κλει­στι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με προ­σλή­ψεις μόνι­μου ιατρι­κού και νοση­λευ­τι­κού προ­σω­πι­κού με πλή­ρη εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα και επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα της υγεί­ας. Να εξα­σφα­λι­στεί ο δημό­σιος και δωρε­άν καθο­λι­κός εμβο­λια­σμός του λαού. Να ανοί­ξουν όλες οι δημό­σιες δομές Υγεί­ας που έκλει­σαν τα προη­γού­με­να χρόνια.
 • Άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και της ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς με ευθύ­νη του κρά­τους και της εργο­δο­σί­ας. Εβδο­μα­διαία test στους εργα­ζό­με­νους, εμβο­λια­σμέ­νους και ανεμ­βο­λί­α­στους, απο­κλει­στι­κά με επι­βά­ρυν­ση του κρά­τους και των εργο­δο­τών καθώς και ουσια­στι­κή ενί­σχυ­ση του κρα­τι­κού συστή­μα­τος ιχνη­λά­τι­σης και παρακολούθησης.
 • Απο­κα­τά­στα­ση όλων των ζημιών που έχουν προ­κύ­ψει στις πυρό­πλη­κτες περιο­χές. Έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση όλων των πλη­γέ­ντων χωρίς κανέ­να όρο και προ­ϋ­πό­θε­ση, για να καλυ­φθούν οι βασι­κές ανά­γκες επιβίωσης.
 • Άμε­σα μέτρα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας. Απο­ζη­μί­ω­ση για τις κατα­στρο­φές στο 100% χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
 • Κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση για έργα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­πυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας, για εξο­πλι­σμό και μέσα και για προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε Πυρο­σβε­στι­κή και Δασαρχεία.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο