Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΕΘ: Προπηλάκησαν τον Γ. Μπουτάρη σε έκθεση για τη Μικρασιατική Καταστροφή

Επει­σό­διο δημιουρ­γή­θη­κε χθες στο Περί­πτε­ρο 6 της ΔΕΘ όπου φιλο­ξε­νού­νται εκθέ­σεις για τα 100 χρό­νια από τη Μικρα­σια­τι­κή Καταστροφή.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, παρευ­ρι­σκό­με­νοι αντέ­δρα­σαν έντο­να στην παρου­σία του πρώ­ην δημάρ­χου Θεσ­σα­λο­νί­κης Γιάν­νη Μπου­τα­ρη ο οποί­ος θέλη­σε να παρα­κο­λου­θή­σει το σύντο­μο βίντεο που προ­βάλ­λε­ται στο πλαί­σιο της έκθεσης.

Όταν έγι­νε αντι­λη­πτή η παρου­σία του Γ. Μπου­τά­ρη, ορι­σμέ­να άτο­μα εκτό­ξευ­σαν ύβρεις ενα­ντί­ον του, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον «προ­δό­τη» και ζητώ­ντας την άμε­ση απο­χώ­ρη­σή του από τον χώρο της έκθεσης.

Με την παρέμ­βα­ση των υπεύ­θυ­νων της έκθε­σης και των ψυχραι­μό­τε­ρων απο­φεύ­χθη­κε η γενί­κευ­ση του επει­σο­δί­ου, ενώ αργό­τε­ρα κλή­θη­κε η αστυ­νο­μία προ­κει­μέ­νου να γίνει επώ­νυ­μη καταγγελία.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο