Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΕΘ: Όλοι στο μεγάλο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη ΧΑΝΘ το Σάββατο 10 Σεπτέμβρη

Στο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο του στη Διε­θνή Έκθε­ση Θεσ­σα­λο­νί­κη το Σάβ­βα­το 10 Σεπτέμ­βρη, στις 18:00, στην πλα­τεία ΧΑΝΘ καλεί το ΠΑΜΕ, τονί­ζο­ντας πως «η ζωή μας δεν μπαί­νει σε voucher και pass! Οργά­νω­ση και αγώ­νας για ζωή με δικαιώ­μα­τα! Για αυξή­σεις στους μισθούς. Για ρεύ­μα και καύ­σι­μα φθη­νά για το λαό».

Ανα­φέ­ρει ακόμα:

«Καλού­με σε συμπό­ρευ­ση, σε δρά­ση και άμε­ση κινητοποίηση:

Όλους όσους έδω­σαν όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα μάχη για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, για ανά­κλη­ση απο­λύ­σε­ων, για τους πλειστηριασμούς.

Κάθε εργά­τη που δεν ανέ­χε­ται να δου­λεύ­ει εξα­ντλη­τι­κά ωρά­ρια, με ρυθ­μούς μηχα­νής, και στο τέλος του μήνα να βλέ­πει πως δεν μπο­ρεί να αντα­πο­κρι­θεί ούτε στις βασι­κές του ανάγκες.

Όλους όσους στε­νά­ζουν κάτω από τις επι­πτώ­σεις των νόμων όλων των μέχρι τώρα κυβερ­νή­σε­ων, σε αυτούς που βαρέ­θη­καν να περι­μέ­νουν σωτήρες.

Κάθε σωμα­τείο, κάθε συν­δι­κα­λι­στή, κάθε εργα­ζό­με­νο που δεν ανέ­χε­ται να βλέ­πει τη ζωή του να στρι­μώ­χνε­ται ανά­με­σα στην ακρί­βεια, την κρί­ση, το φόβο του πολέ­μου, που δεν δέχε­ται να δει για άλλη μια φορά το λογα­ρια­σμό των εργο­δο­τών να έρχε­ται στα χέρια του.

Ήρθε η ώρα να πάρου­με την υπό­θε­ση στα χέρια μας.

Παίρ­νου­με την σκυ­τά­λη από την μεγά­λη Πανελ­λα­δι­κή Σύσκε­ψη του ΠΑΜΕ, εκεί που πάνω από 500 σωμα­τεία, Εργα­τι­κά Κέντρα και Ομο­σπον­δί­ες, πάνω από 2000 συν­δι­κα­λι­στές από όλη την Ελλά­δα, εργά­τες και εργά­τριες από κάθε κλά­δο, από κάθε χώρο δου­λειάς συζή­τη­σαν, αντάλ­λα­ξαν πεί­ρα, με τις απο­φά­σεις τους μετέ­δω­σαν σε όλη την Ελλά­δα το μήνυ­μα: Στην οργά­νω­ση η δύνα­μη, στον αγώ­να η ελπί­δα, όπλο μας η αλληλεγγύη!

Συνε­χί­ζου­με, κλι­μα­κώ­νου­με την πάλη μας!

Σήμε­ρα:

Την ώρα που η ακρί­βεια θεριεύ­ει και το νέο κύμα ανα­τι­μή­σε­ων βρί­σκε­ται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, ετοι­μά­ζο­νται νέες  ανα­τι­μή­σεις φωτιά από 8% έως 20% σε δεκά­δες τρό­φι­μα και σε άλλα βασι­κά κατα­να­λω­τι­κά είδη. Οι αυξή­σεις στο φυσι­κό αέριο στα τιμο­λό­για της ΔΕΗ έχουν πάρει φωτιά. Οδη­γού­νται  χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά σε από­γνω­ση, οι μισθοί, τα μερο­κά­μα­τα, οι συντά­ξεις μειώ­νο­νται, δεν φτά­νουν ούτε για 15 μέρες. Την ίδια ώρα οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι και η  κυβέρ­νη­ση της ΝΔ  προ­κα­λούν, ότι παίρ­νουν μέτρα υπέρ των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των με ψίχου­λα που τα παίρ­νει ο άνεμος.

Που βλέ­πα­με την μισή Ελλά­δα να καί­γε­ται, ελπί­ζο­ντας να μην είναι το δικό μας σπί­τι το επό­με­νο. Αυτή είναι η πολι­τι­κή τους που καί­ει τα δάση, καί­ει και τις ζωές μας.

Που τα κρού­σμα­τα της παν­δη­μί­ας έχουν εκτο­ξευ­τεί, και δεν έχει παρ­θεί κανέ­να μέτρο για να μη χαλά­σει το «θαύ­μα» του Του­ρι­σμού, ενώ έχουν χαθεί δεκά­δες χιλιά­δες ζωές.

Που στη Θεσ­σα­λο­νί­κη μόνο το τελευ­ταίο δίμη­νο σκο­τώ­θη­καν δυο εργα­ζό­με­νοι στη δου­λειά τους, δεκά­δες άλλοι σακατεύτηκαν.

Που η χώρα μας έχει μετα­τρα­πεί σε ένα απέ­ρα­ντο Νατοϊ­κό στρα­τό­πε­δο, εμπλέ­κε­ται ακό­μα πιο βαθιά στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο με ευθύ­νη της τωρι­νής αλλά και παλιό­τε­ρων κυβερ­νή­σε­ων με ανυ­πο­λό­γι­στες συνέ­πειες για τον λαό μας.

Τώρα είναι η ώρα να περά­σου­με στην αντεπίθεση.

Το φετι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο της ΔΕΘ είναι μια κρί­σι­μη μάχη που πρέ­πει να αποτελέσει: 

Πετυ­χη­μέ­νη συνέ­χεια της δρά­σης όλου του προη­γού­με­νου δια­στή­μα­τος, να δυνα­μώ­σει η πάλη ώστε το εργα­τι­κό κίνη­μα να βγει ακό­μα πιο ενι­σχυ­μέ­νο. Για να στεί­λου­με το δικό μας μήνυ­μα αγώ­να και διεκ­δί­κη­σης για την υπο­γρα­φή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας με αυξή­σεις στους μισθούς και τα μερο­κά­μα­τα. Για να ενι­σχύ­σου­με ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την πάλη μας για τη διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας.

Βήμα κλι­μά­κω­σης για οργά­νω­ση των αγώ­νων, ενά­ντια στα αντερ­γα­τι­κά μέτρα, συνο­λι­κά την πολι­τι­κή που μας κατα­δι­κά­ζει σε φτώ­χεια-πολέ­μους-κρί­σεις. Η ακρί­βεια σε συν­δυα­σμό με την παρα­τε­τα­μέ­νη λιτό­τη­τα και την αντι­λαϊ­κή φορο­λο­γι­κή επι­δρο­μή, ανα­δεί­χνει την ανά­γκη αγω­νι­στι­κής, μαχη­τι­κής απά­ντη­σης των εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων καθημερινά.

Παίρ­νου­με θάρ­ρος και παρά­δειγ­μα από τις δεκά­δες εστί­ες αντί­στα­σης και αγώ­να που έχουν ξεσπά­σει σε COSCO, ΛΑΡΚΟ, Λιπά­σμα­τα και Πετρέ­λαια Καβά­λας, EFOOD, ΟΑΣΘ.

Στη­ρί­ζου­με με όλες μας τις δυνά­μεις τον σπου­δαίο αγώ­να που δίνουν οι εργα­ζό­με­νοι στην ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, κόντρα στην εργο­δο­σία, κόντρα στους νόμους όλων των κυβερ­νή­σε­ων και στις δυνά­μεις κατα­στο­λής. Δίνου­με τη μάχη στο πλάι τους για ανά­κλη­ση των απο­λύ­σε­ων, για ΣΣΕ με βάση τις διεκ­δι­κή­σεις του σωμα­τεί­ου τους.

Σταθ­μό για να μπουν νέες δυνά­μεις στη μάχη, με σωμα­τεία που θα συσπει­ρώ­νουν κάθε μέρα και νέους εργα­ζό­με­νους, που θα φτά­σουν σε κάθε κατά­στη­μα, σε κάθε απο­θή­κη, γρα­φείο, εργο­στά­σιο. Τα συν­δι­κά­τα να βγουν πιο δυνα­τά, πιο έτοι­μα για τους αγώ­νες που έρχονται.

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Σήμε­ρα είναι κρί­σι­μο κάθε αγώ­νας να γίνε­ται υπό­θε­ση όλης της εργα­τι­κής τάξης για­τί κοι­νά είναι τα προ­βλή­μα­τα, κοι­νός και ο ένοχος:

Είναι όλες οι μέχρι τώρα κυβερ­νή­σεις, που συνε­χί­ζουν την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή εκεί που την στα­μά­τη­σε ο προη­γού­με­νος. Όλοι μαζί, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ\ΚΙΝΑΛ, εξα­σφά­λι­σαν το νομι­κό οπλο­στά­σιο για τις ομα­δι­κές απο­λύ­σεις, για το πάγω­μα των μισθών, για τις ατο­μι­κές συμ­βά­σεις, για τους απερ­γο­κτό­νους νόμους και τη δου­λειά χωρίς ωράριο.

Είναι όλες εκεί­νες οι δυνά­μεις στο συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα που καλούν τους εργα­ζό­με­νους να κάνουν υπο­μο­νή, να ελπί­ζουν σε «σωτή­ρες» και «Μεσ­σί­ες», να παλεύ­ουν να πάει καλά το αφε­ντι­κό μήπως και περισ­σέ­ψει τίπο­τα και για τους εργαζόμενους

Είναι αυτοί που έκα­ναν την ενέρ­γεια ακρι­βό εμπό­ρευ­μα για το λαό, είναι όσοι για τα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα σέρ­νουν τη χώρα μας στο μάτι των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών με άμε­ση εμπλο­κή στον πόλεμο

Είναι όλοι όσοι μιλά­νε για «αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα, ανά­πτυ­ξη για όλους, συναί­νε­ση, εργα­σια­κή ειρή­νη», και την ίδια ώρα ανοί­γουν το δρό­μο για να παγώ­σου­με το χει­μώ­να, για να κιν­δυ­νεύ­ουν τα σπί­τια μας από τους τρα­πε­ζί­τες, για να μην μπο­ρού­με να εξα­σφα­λί­σου­με ούτε τα βασι­κά για τις οικο­γέ­νειες μας.

Όλοι μαζί για να διεκδικήσουμε:

ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΣΑΣ! ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΙΣΘΟΙ ΜΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ!

Ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς πάνω από τον πλη­θω­ρι­σμό. Κατώ­τε­ρος μισθός στα 825 ευρώ. Αύξη­ση του επι­δό­μα­τος ανερ­γί­ας στα 660 ευρώ

7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο και στα­θε­ρή δου­λειά με δικαιώματα.

Επα­να­φο­ρά κατα­κτή­σε­ων, όπως οι τριε­τί­ες, η αρχή της ευνοϊ­κό­τε­ρης σύμ­βα­σης, η κυρια­κά­τι­κη αργία, η πλη­ρω­μή υπε­ρω­ριών κ.ά.

Ουσια­στι­κή προ­στα­σία των εργα­ζό­με­νων γυναι­κών και της μητρότητας.

Κατάρ­γη­ση όλων των αντερ­γα­τι­κών νόμων για τις ΣΣΕ και τους μισθούς.

Κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων που απε­λευ­θε­ρώ­νουν τις ομα­δι­κές απολύσεις.

Κατάρ­γη­ση στην πρά­ξη των νόμων της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που περιο­ρί­ζουν το απερ­για­κό δικαίωμα

ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Γεν­ναία μεί­ω­ση και πλα­φόν στην τιμή του ηλε­κτρι­κού ρεύματος.

Κατάρ­γη­ση του Ειδι­κού Φόρου Κατα­νά­λω­σης και του ΦΠΑ σε πετρέ­λαιο, βεν­ζί­νη, φυσι­κό αέριο και ηλε­κτρι­κή ενέργεια.

Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε όσους δεν μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στους υπέ­ρο­γκους λογαριασμούς.

Επα­να­φο­ρά των δωρε­άν δρο­μο­λο­γί­ων στις αστι­κές συγκοι­νω­νί­ες για τους εργα­ζό­με­νους κατά την έναρ­ξη και τη λήξη των βαρδιών.

Κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ στα βασι­κά είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατανάλωσης.

Επι­δό­τη­ση ενοι­κί­ου για εργα­τι­κά και λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά, τους φοι­τη­τές και τις μικρές επι­χει­ρή­σεις, διεύ­ρυν­ση των κρι­τη­ρί­ων έντα­ξης και αύξη­ση της επιδότησης.

Κατάρ­γη­ση του ΕΝΦΙΑ για τα εργα­τι­κά και λαϊ­κά νοικοκυριά.

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ!

Καμία εμπλο­κή για οποιο­δή­πο­τε πρό­σχη­μα και με οποιο­δή­πο­τε τρόπο.

Να ακυ­ρω­θεί η ελλη­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη συμ­φω­νία για τις βάσεις. Να κλεί­σουν όλες οι Αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές βάσεις του θανά­του στην Ελλάδα.

Η χώρα μας να μη γίνει ορμη­τή­ριο για την επι­δρο­μή των ιμπε­ρια­λι­στι­κών γερα­κιών του πολέμου.

Κανέ­νας φαντά­ρος και στέ­λε­χος των Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε απο­στο­λή εκτός συνόρων.

Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει το λαό!

Σήμε­ρα πιο πολύ από ποτέ χρειά­ζε­ται μαζι­κός, ενω­τι­κός, ταξι­κός αγώ­νας, με σωμα­τεία σε κάθε χώρο δου­λειάς, που μέσα από συσκέ­ψεις, Γενι­κές Συνε­λεύ­σεις θα στο­χεύ­ουν τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο, τους εργο­δό­τες και τις ενώ­σεις τους, τις κυβερ­νή­σεις τους. Ένας τέτοιος αγώ­νας μπο­ρεί να βάλει φρέ­νο στα αντι­λαϊ­κά σχέ­δια, να απο­σπά­σει κατα­κτή­σεις, να εμπνεύ­σει. Το φετι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο της ΔΕΘ μπο­ρεί και πρέ­πει να είναι σημείο ανα­φο­ράς για τους αγώ­νες μας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο