Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΔΕΘ 2019-Συνέντευξη Κυρ. Μητσοτάκη: «Σαρωτικές αλλαγές» και δεσμεύσεις για το κεφάλαιο, κι ο λογαριασμός στο λαό

Τις υπο­σχέ­σεις και «δεσμεύ­σεις» του προς το κεφά­λαιο επα­νέ­λα­βε και στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου, στο πλαί­σιο της ΔΕΘ, ο πρω­θυ­πουρ­γός το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής, επι­χει­ρώ­ντας παράλ­λη­λα να καλ­λιερ­γή­σει κάλ­πι­κες προσ­δο­κί­ες στο λαό ότι «έχει να λαμ­βά­νει» από την ανά­πτυ­ξη για λογα­ρια­σμό του κεφαλαίου.

Όλα για τους «επενδυτές»

Ο πρω­θυ­πουρ­γός τόνι­σε ότι η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης του «δε θέτει σε καμία περί­πτω­ση σε κίν­δυ­νο τους δημο­σιο­νο­μι­κούς στό­χους» αλλά είναι πολι­τι­κή που δίνει «πρω­ταρ­χι­κή έμφα­ση στην ανά­πτυ­ξη», προει­δο­ποιώ­ντας δηλα­δή ότι ο λαός θα συνε­χί­σει να ματώ­νει για λογα­ρια­σμό του κεφα­λαί­ου, και στο πλαί­σιο αυτό παρου­σί­α­σε ως τους «τρεις βασι­κούς πυλώ­νες» της στρα­τη­γι­κής της κυβέρ­νη­σης την «αλλα­γή του δημο­σιο­νο­μι­κού μίγ­μα­τος», τις «διαρ­θρω­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις για την προ­σέλ­κυ­ση επεν­δύ­σε­ων» και τις νέες διευ­κο­λύν­σεις για τους τρα­πε­ζι­κούς ομίλους.

Για τη δια­πραγ­μά­τευ­ση σχε­τι­κά με τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα του 3,5%, σημεί­ω­σε ότι είναι «ζωντα­νή υπεν­θύ­μι­ση του τι έγι­νε στη χώρα τους 6 πρώ­τους μήνες» της δια­κυ­βέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ, ενώ συνέ­δε­σε το στό­χο της μεί­ω­σης τους ‑για να βρε­θεί περισ­σό­τε­ρος «χώρος» για τη στή­ρι­ξη του κεφα­λαί­ου- με τη «βελ­τί­ω­ση της πολι­τι­κής αξιο­πι­στί­ας της χώρας», με βάση την πλή­ρη εφαρ­μο­γή των νέων αντι­λαϊ­κών μέτρων, που θα δια­σφα­λί­σουν τους υψη­λούς ρυθ­μούς ανά­πτυ­ξης προ­κει­μέ­νου να απο­πλη­ρω­θούν μέχρι το τελευ­ταίο ευρώ μια ώρα αρχύ­τε­ρα τα χρέη που δημιούρ­γη­σε το κεφά­λαιο, στέλ­νο­ντας το λογα­ρια­σμό στο λαό.

Είπε ακό­μη πως «πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι να αξιο­ποι­ή­σει τα κέρ­δη των ευρω­παϊ­κών τρα­πε­ζών από τα ελλη­νι­κά ομό­λο­γα προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί περισ­σό­τε­ρος δημο­σιο­νο­μι­κός χώρος», συν­δέ­ο­ντας το μέτρο αυτό με την 4η αξιο­λό­γη­ση του «μετα­μνη­μο­νια­κού» μνη­μο­νί­ου και την πλή­ρη εφαρ­μο­γή του, όπως επί­σης και ότι πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι η απο­πλη­ρω­μή των δανεί­ων του ΔΝΤ, σημειώ­νο­ντας ότι το σχε­τι­κό αίτη­μα θα κατα­τε­θεί στο Γιού­ρο­γκρουπ της Παρασκευής.

Ισχυ­ρί­στη­κε παράλ­λη­λα πως ο κίν­δυ­νος νέας διε­θνούς ύφε­σης «προ­σθέ­τει ένα ακό­μα επι­χεί­ρη­μα στα επι­χει­ρή­μα­τά μας για­τί πρέ­πει να μειω­θούν τα πρω­το­γε­νή πλε­ο­νά­σμα­τα», και είναι «ένας λόγος παρα­πά­νω να εξε­τά­σου­με μια πιο επε­κτα­τι­κή πολι­τι­κή» σε επί­πε­δο ΕΕ.

Ως «απο­λύ­τως κοστο­λο­γη­μέ­να» παρου­σί­α­σε και τα νέα δώρα στο κεφά­λαιο που ανα­κοί­νω­σε χτες, λέγο­ντας πως ο «μπο­να­μάς» της μεί­ω­σης των φόρων στις επι­χει­ρή­σεις που θα πλη­ρώ­σει ο λαός, θα είναι της τάξης των 500 εκατ., και διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως «δεν αιφ­νι­διά­ζου­με τους εταί­ρους μας».

Για τα «κόκ­κι­να δάνεια» προ­α­νήγ­γει­λε πλαί­σιο νομο­θε­τι­κών ρυθ­μί­σε­ων «για να δώσου­με στις τρά­πε­ζες τη δυνα­τό­τη­τα να τα ξεφορ­τω­θούν γρή­γο­ρα από τους ισο­λο­γι­σμούς τους», επι­κα­λού­με­νος πάλι το «ιτα­λι­κό μοντέ­λο», προ­α­ναγ­γέλ­λο­ντας επί της ουσί­ας το σφί­ξι­μο της θηλιάς των πλει­στη­ρια­σμών και εκβια­σμών στα λαϊ­κά σπίτια.

Για το ίδιο το θέμα των πλει­στη­ρια­σμών μίλη­σε για «επέ­κτα­ση της προ­στα­σί­ας της πρώ­της κατοι­κί­ας» που μόνο τέτοια δεν είναι, ενώ επι­στρά­τευ­σε και τα περί πλει­στη­ρια­σμών που δεν ξεκι­νά­νε στους «μη προ­νο­μιού­χους» ή στις «ευπα­θείς ομάδες».

Παράλ­λη­λα για τα κόκ­κι­να επι­χει­ρη­μα­τι­κά δάνεια είπε πως «θα είμα­στε αυστη­ροί ως προς τις επι­χει­ρή­σεις που μπο­ρούν να σωθούν, ως προς τους παλιούς μετό­χους τους», και κάλε­σε τις τρά­πε­ζες σε αυτές τις περι­πτώ­σεις να είναι «αμεί­λι­κτες».

«Φουλ» τις μηχανές για τις νέες αντεργατικές ανατροπές

Για τις νέες αντερ­γα­τι­κές ανα­τρο­πές που είναι στα σκα­ριά και τις οποί­ες είπε ότι θα περι­λαμ­βά­νο­νται στο «ανα­πτυ­ξια­κό» νομο­σχέ­διο που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση εντός της εβδο­μά­δας, σε ερώ­τη­ση του «Ριζο­σπά­στη» για την προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης να βάλει στο «γύψο» τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, μετα­ξύ άλλων και με τη δημιουρ­γία του ηλε­κτρο­νι­κού μητρώ­ου για τα σωμα­τεία, είπε πως «έχου­με πει ξεκά­θα­ρα ότι πρό­θε­σή μας είναι να αλλά­ξου­με το συν­δι­κα­λι­στι­κό νόμο», ισχυ­ρι­ζό­με­νος προ­κλη­τι­κά πως τάχα πρό­θε­ση της κυβέρ­νη­σης είναι να βάλει τέλος… στα σωμα­τεία σφρα­γί­δα για να απο­φα­σί­ζει η πλειο­ψη­φία των εργα­ζό­με­νων και όχι κάποιοι για λογα­ρια­σμό τους, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως «δεν θα κινη­θού­με έξω από το ευρω­παϊ­κό πλαί­σιο», της εργα­σια­κής ζού­γκλας και του εργο­δο­τι­κού — κυβερ­νη­τι­κού συνδικαλισμού.

Υπε­ρα­μύν­θη­κε εξάλ­λου ξανά των χτε­σι­νών εξαγ­γε­λιών του από το βήμα των εγκαι­νί­ων της ΔΕΘ, με τις νέες προ­κλη­τι­κές εισφο­ρο­α­παλ­λα­γές της εργο­δο­σί­ας κατά 5% ως το 2023, όπως και τις «εξαι­ρέ­σεις» στις ΣΣΕ, υπο­τί­θε­ται «μόνο σε επι­χει­ρή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζουν πιστο­ποι­η­μέ­να το φάσμα της χρε­ο­κο­πί­ας», ώστε όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε «όλοι να βάλουν πλά­τη» για τη διά­σω­ση της επιχείρησης.

Για τις απο­φά­σεις για τα ανα­δρο­μι­κά των συντα­ξιού­χων είπε πως η κυβέρ­νη­ση «θα σεβα­στεί τις απο­φά­σεις της δικαιο­σύ­νης», και «παίρ­νο­ντας υπό­ψη τις δημο­σιο­νο­μι­κές συν­θή­κες» η «όποια επι­στρο­φή θα γίνει σε εύλο­γο βάθος χρόνου».

Σχε­τι­κά με τα επι­δό­μα­τα πεί­νας, παρου­σί­α­σε περί­που ως επί­τευγ­μα πως «κανέ­να επί­δο­μα δεν καταρ­γεί­ται», ενώ μίλη­σε για «συγκρο­τη­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση στο ζήτη­μα των ατό­μων με ανα­πη­ρία» και «τολ­μη­ρές πρω­το­βου­λί­ες» το επό­με­νο διά­στη­μα προ­α­ναγ­γέ­λο­ντας επί της ουσί­ας νέους «κόφτες» στις ανά­γκες τους.

Σχε­τι­κά με τις προ­σλή­ψεις στο δημό­σιο παρου­σί­α­σε ξανά τις προ­σλή­ψεις 800 για­τρών και νοση­λευ­τών το επό­με­νο διά­στη­μα, όπως και την πρό­θε­ση για προ­σλή­ψεις εκπαι­δευ­τι­κών με έμφα­ση στους ανα­πλη­ρω­τές, εξαγ­γε­λί­ες που φυσι­κά αν και όπο­τε υλο­ποι­η­θούν δε φτά­νουν ούτε για «ζήτω» να καλύ­ψουν τις τερά­στιες ανά­γκες και ελλεί­ψεις. Είπε ακό­μη πως «δεν θα είμα­στε στον κανό­να ένα προς 5 για­τί έχου­με τη δυνα­τό­τη­τα να κινη­θού­με σε καλύ­τε­ρα επί­πε­δα», σπεύ­δο­ντας φυσι­κά να διευ­κρι­νί­σει ότι τάχα το ζήτη­μα είναι «να προ­σλαμ­βά­νου­με εκεί όπου πραγ­μα­τι­κά υπάρ­χουν οι ανάγκες».

Νέα επίθεση και υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα σε αγρότες — επαγγελματίες

Ο πρω­θυ­πουρ­γός στο μετα­ξύ απέ­φυ­γε επα­νει­λημ­μέ­να να απα­ντή­σει για το τερά­στιο κόστος παρα­γω­γής που επω­μί­ζο­νται οι μικρο­με­σαί­οι αγρό­τες και επέ­λε­ξε να εστιά­σει στις νέες αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές που έρχο­νται με νέο νομο­σχέ­διο που προ­α­νήγ­γει­λε ως το τέλος του μήνα, το οποίο θα αφο­ρά τους συνε­ται­ρι­σμούς, δεί­χνο­ντας προς την κατεύ­θυν­ση της ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρης συγκέ­ντρω­σης της παρα­γω­γής σε μεγα­λε­μπό­ρους και βιο­μη­χά­νους, λέγο­ντας χαρα­κτη­ρι­στι­κά πως «χρεια­ζό­μα­στε κρί­σι­μο μέγε­θος για να διεισ­δύ­σουν τα προ­ϊ­ό­ντα μας στις αγο­ρές εντός και εκτός Ελλά­δας». Δεν δίστα­σε μάλι­στα για τις νέες αυξή­σεις στο αγρο­τι­κό ρεύ­μα, να παρου­σιά­σει ως υπο­τι­θέ­με­νο αντι­στάθ­μι­σμα τον προ­σα­να­το­λι­σμό των αγρο­τών στις… ΑΠΕ.

Εκ νέου εξάλ­λου παρέ­πεμ­ψε στις καλέν­δες και την κατάρ­γη­ση του τέλος επι­τη­δεύ­μα­τος και της εισφο­ράς αλλη­λεγ­γύ­ης για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες «ως το 2023», ισχυ­ρι­ζό­με­νος πως τάχα οι επαγ­γελ­μα­τί­ες θα είναι οι πρώ­τοι ωφε­λη­μέ­νοι από τη μεί­ω­ση του εισα­γω­γι­κού συντε­λε­στή από το 29% στο 20% και από τη μεί­ω­ση του φόρου για τα μερί­σμα­τα, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως έτσι θα έχουν ένα κίνη­τρο παρα­πά­νω να δηλώ­σουν τα πραγ­μα­τι­κά τους εισο­δή­μα­τα, και η κυβέρ­νη­ση θα είναι «πολύ αυστη­ρή» στον έλεγ­χό τους.

Σταθερά στη «μέγγενη» των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών

Σχε­τι­κά με τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέ­σεις, ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι πρό­θε­ση του είναι να συνα­ντή­σει τον Τούρ­κο πρό­ε­δρο στο περι­θώ­ριο της Συνό­δου του ΟΗΕ, «με διά­θε­ση συζή­τη­σης» προ­κει­μέ­νου να βρε­θούν «κοι­νά απο­δε­κτές» λύσεις, σημειώ­νο­ντας ότι ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος «θα πρέ­πει να απο­δεί­ξει έμπρα­κτα αν έχει διά­θε­ση για ουσια­στι­κή επα­νεκ­κί­νη­ση στις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέσεις».

Στα­θε­ρά στη γραμ­μή που μπλέ­κει τις σχέ­σεις Ελλά­δας — Τουρ­κί­ας, ακό­μα βαθύ­τε­ρα στους ευρύ­τε­ρους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και παζά­ρια της Τουρ­κί­ας με τον ευρω­α­τλα­ντι­κό άξο­να, ζήτη­σε να «μη συγ­χέ­ο­νται σε επί­πε­δο διμε­ρών σχέ­σε­ων ζητή­μα­τα που αφο­ρούν τις σχέ­σεις της Ευρώ­πης με την Τουρ­κία», παρου­σιά­ζο­ντας ως τέτοιο ζήτη­μα τις προ­κλή­σεις της Τουρ­κί­ας στην κυπρια­κή ΑΟΖ, εκεί όπου η ΕΕ «δίνει αέρα» στα πανιά της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας και παζα­ρεύ­ει με τον «στρα­τη­γι­κό εταί­ρο» Τουρκία.

Σε ό,τι αφο­ρά το μετα­να­στευ­τι­κό, είπε πως τάχα η Τουρ­κία «δεν νοεί­ται να απει­λεί την Ελλά­δα και την Ευρώ­πη», και υπε­ρα­μύν­θη­κε της απα­ρά­δε­κτης συμ­φω­νί­ας ΕΕ — Τουρ­κί­ας που εγκλω­βί­ζει πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κάτω από άθλιες συν­θή­κες, ως «μιας σωστής συμ­φω­νί­ας, αμοι­βαία ωφέ­λι­μης για την Ευρώ­πη και την Τουρ­κία», τασ­σό­με­νος μάλι­στα υπέρ της επέ­κτα­σης της, «αλλά όχι τσα­μπου­κά­δες». Μέσα εξάλ­λου σε αυτά τα πλαί­σια υπε­ρα­μύν­θη­κε και των μέτρων που εξήγ­γει­λε η κυβέρ­νη­ση για έντα­ση της κατα­στο­λής, επι­στρο­φές «όπως ορί­ζει η συμ­φω­νία», επι­τά­χυν­ση για τη δια­δι­κα­σία του ασύ­λου, ενώ παρου­σί­α­σε την απο­συμ­φό­ρη­ση των νησιών ως «προ­σω­ρι­νό μέτρο».

Είπε ακό­μη πως «δεν μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με με όσους θέλουν να έχουν τα οφέ­λη της Σέγκεν αλλά δεν δέχο­νται κανέ­να επι­με­ρι­σμό ως ελά­χι­στη αλλη­λεγ­γύη», σημειώ­νο­ντας πως υπάρ­χει δυνα­μι­κή στις ευρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες για μια «α λα καρτ» εφαρ­μο­γή της Σέγκεν, ενώ ζήτη­σε και «πιο τολ­μη­ρές και εμπρο­σθο­βα­ρείς» ευρω­παϊ­κές παρεμ­βά­σεις για την οικο­νο­μι­κή μετα­νά­στευ­ση από την Αφρι­κή που αξιο­ποιεί­ται ως πάτη­μα για νέες ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμβάσεις.

Τονί­ζο­ντας εξάλ­λου τη στοί­χι­ση της κυβέρ­νη­σης ΝΔ στα σχέ­δια της «ευρω­α­τλα­ντι­κής ολο­κλή­ρω­σης» των Βαλ­κα­νί­ων, ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­στρά­τευ­σε ξανά τα περί «εθνι­κά επι­ζή­μιας συμ­φω­νί­ας, αλλά συμ­φω­νί­ας κυρω­μέ­νης που δεν αλλά­ζει κατά το δοκούν» για τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών, λέγο­ντας πως η κυβέρ­νη­ση «θα είμα­στε πολύ αυστη­ροί ως προς την εφαρ­μο­γή» της… πολύ κακής ΝΑΤΟι­κής συμφωνίας.

Για την Αλβα­νία είπε πως δεν πρό­κει­ται η Ελλά­δα να συναι­νέ­σει σε έναρ­ξη των εντα­ξια­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την ΕΕ, αν η γεί­το­νας δε δώσει «έμπρα­κτες» απο­δεί­ξεις για την άρση των δια­κρί­σε­ων που γίνο­νται σε βάρος της ελλη­νι­κής μειο­νό­τη­τας, σημειώ­νο­ντας ότι έθε­σε το ζήτη­μα αυτό στους ομο­λό­γους του Γαλ­λί­ας, Γερ­μα­νί­ας και Ολλανδίας.

«Απελευθέρωση» κερδών πάνω απ’ όλα

Για τη ΔΕΗ, αφού πρώ­τα σήκω­σε το γνω­στό «αχό» για την «τρα­γι­κή κατά­στα­ση» της επι­χεί­ρη­σης που παρέ­λα­βε, σημειώ­νο­ντας πως «ενδε­χο­μέ­νως είναι ένα ζήτη­μα που πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θεί αλλά αυτό είναι ζήτη­μα που αφο­ρά τη δικαιο­σύ­νη», για να κρυ­φτεί η συμπό­ρευ­ση με τον ΣΥΡΙΖΑ στην πολι­τι­κή της «απε­λευ­θέ­ρω­σης», παρου­σί­α­σε ξανά το «τολ­μη­ρό» σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης στην κατεύ­θυν­ση αυτή. Χαρα­κτή­ρι­σε τις νέες αυξή­σεις στα τιμο­λό­για του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, ως… ισορ­ρο­πη­μέ­νο σχέ­διο για να ενι­σχυ­θεί η ρευ­στό­τη­τα της επι­χεί­ρη­σης, επα­νέ­λα­βε ότι θα που­λη­θούν περιου­σια­κά της στοι­χεία όπως το δίκτυο, και τόνι­σε πως στό­χος είναι η ΔΕΗ «να παί­ξει πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο σε μια απε­λευ­θε­ρω­μέ­νη αγο­ρά ενέρ­γειας», «μπαί­νο­ντας δυνα­μι­κά στις ΑΠΕ». Προ­α­νήγ­γει­λε εξάλ­λου νέες περι­κο­πές στα κοι­νω­νι­κά τιμο­λό­για λέγο­ντας πως «δεν μπο­ρεί να γίνε­ται κοι­νω­νι­κή πολι­τι­κή μέσω ΔΕΗ», ενώ για το κλεί­σι­μο των λιγνι­τι­κών μονά­δων στη Δ. Μακε­δο­νία, έδω­σε εκ νέου υπο­σχέ­σεις χωρίς αντί­κρι­σμα στο λαό της περιο­χής για τα περί «μετα­λι­γνι­τι­κής μετάβασης».

Την ευρω­παϊ­κή οδη­γία για την «απε­λευ­θέ­ρω­ση» των μετα­φο­ρών, έφε­ρε ως μπού­σου­λα και για τον ΟΑΣΘ, ενώ για τα ΕΛΤΑ, μίλη­σε για «δρα­στι­κό σχέ­διο εξυ­γί­αν­σης» «ώστε να εξε­τά­σου­με όλες τις επι­λο­γές, δια­τη­ρώ­ντας και το καθο­λι­κό της υπη­ρε­σί­ας, και το πώς θα γίνουν πιο αντα­γω­νι­στι­κά σε logistics και ταχυμεταφορές».

Με γενι­κο­λο­γί­ες για το ότι «μελε­τά­με το σχε­τι­κό θέμα» και «αν για οποιο­δή­πο­τε λόγο έχου­με δημο­σιο­νο­μι­κό χώρο» είναι «μια από τις άμε­σες προ­τε­ραιό­τη­τες», απά­ντη­σε και σε σχε­τι­κή ερώ­τη­ση για το τσου­χτε­ρό πετρέ­λαιο κίνη­σης, αλλά και για το πετρέ­λαιο θέρ­μαν­σης όπου, όπως είπε, «ενδε­χο­μέ­νως πρέ­πει να γίνει ένας εξορθολογισμός».

Σταθερά καλπονοθευτικά για την «κυβερνησιμότητα» του κεφαλαίου

Σχε­τι­κά με την ψήφο των Ελλή­νων του εξω­τε­ρι­κού είπε πως «δεν δίνου­με κάποιο πρό­σθε­το δικαί­ω­μα, ούτε διευ­ρύ­νου­με τους εκλο­γι­κούς κατα­λό­γους, ούτε αλλοιώ­νου­με το εκλο­γι­κό σώμα», αλλά ότι σκο­πός είναι «μια διευ­κό­λυν­ση, όποιος είναι εγγε­γραμ­μέ­νος να μπο­ρεί να ψηφί­ζει από τον τόπο δια­μο­νής του». Πρό­σθε­σε πως «εξε­τά­ζου­με και τη δυνα­τό­τη­τα της επι­στο­λι­κής ψήφου», «για να φέρου­με πιο κοντά την ομο­γέ­νεια στις πολι­τι­κές εξε­λί­ξεις», ενώ μίλη­σε για αλλα­γή που την απο­συν­δέ­ει από την αλλα­γή του εκλο­γι­κού νόμου.

Για τη συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση είπε πως θα ολο­κλη­ρω­θεί πριν τα τέλη του χρό­νου, τη χαρα­κτή­ρι­σε «περιο­ρι­σμέ­νης εμβέ­λειας, όχι με δική μας ευθύ­νη», και σημεί­ω­σε ότι «δεν έχω πρό­θε­ση να συν­δέ­σω ζητή­μα­τα εκλο­γι­κού νόμου με την αλλα­γή του Συντάγ­μα­τος», σημειώ­νο­ντας ότι «η απλή ανα­λο­γι­κή είναι απο­λύ­τως κατα­στρο­φι­κή για τη χώρα» και ότι θα προ­τεί­νει εκλο­γι­κό νόμο που θα εξα­σφα­λί­ζει «κυβερ­νη­σι­μό­τη­τα», φέρ­νο­ντας μάλι­στα ως παρά­δειγ­μα την κυβέρ­νη­ση του και ότι μπό­ρε­σε με βάση τον σημε­ρι­νό καλ­πο­νο­θευ­τι­κό νόμο να έχει «λυμέ­να» τα χέρια της για το νέο γύρο επί­θε­σης στο λαό, ήδη από την πρώ­τη μέρα.

Σχε­τι­κά με το δόγ­μα «νόμος και τάξη», υπε­ρα­μύν­θη­κε πάλι με τα γνω­στά σαθρά «επι­χει­ρή­μα­τα» περί εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας την κατάρ­γη­ση του πανε­πι­στη­μια­κού ασύ­λου, ενώ πρό­σθε­σε πως τα πανε­πι­στή­μια πρέ­πει να καθο­ρί­σουν τα ίδια τους τρό­πους πρό­σβα­σης στο εσω­τε­ρι­κό τους.

Για τις αλλα­γές στον Ποι­νι­κό Κώδι­κα είπε για «χτυ­πη­τές αστο­χί­ες» που πρέ­πει να επι­λυ­θούν με ξεχω­ρι­στό νόμο, φέρ­νο­ντας ως παρά­δειγ­μα τις ποινές.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο