Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκάδες άμαχοι νεκροί και τραυματίες από ουκρανικό πύραυλο στο Ντονέτσκ

Οι φιλο­ρώ­σοι αυτο­νο­μι­στές στην ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα ότι ουκρα­νι­κό πλήγ­μα προ­κά­λε­σε τον θάνα­το του­λά­χι­στον 16 ανθρώ­πων και τον τραυ­μα­τι­σμό περισ­σό­τε­ρων από 20 στο κέντρο της πόλης Ντονέτσκ.

Στον λογα­ρια­σμό της στο Telegram, η πολι­το­φυ­λα­κή άμυ­νας του Ντο­νέ­τσκ δημο­σί­ευ­σε φωτο­γρα­φί­ες που δεί­χνουν ματω­μέ­να πτώ­μα­τα να κεί­το­νται στον δρό­μο εν μέσω ερει­πί­ων, αλλά και ένα μικρό λεω­φο­ρείο με σπα­σμέ­να τα τζάμια.

Αρχι­κά η πηγή αυτή είχε κάνει λόγο για 20 νεκρούς. Λίγα λεπτά αργό­τε­ρα το τοπι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας επε­σή­μα­νε στο Telegram ότι έχει κατα­γρά­ψει 16 νεκρούς και 23 τραυματίες.

Σύμ­φω­να με την πολι­το­φυ­λα­κή άμυ­νας του Ντο­νέ­τσκ, η αντια­ε­ρο­πο­ρι­κή άμυ­να των αυτο­νο­μι­στών ανα­χαί­τι­σε έναν ουκρα­νι­κό πύραυ­λο “Totchka”, τα «συντρίμ­μια» του οποί­ου προ­κά­λε­σαν τα θύματα.

Ο επι­κε­φα­λής των αυτο­νο­μι­στών του Ντο­νέ­τσκ, ο Ντέ­νις Που­σί­λιν, δήλω­σε στη ρωσι­κή τηλε­ό­ρα­ση ότι επρό­κει­το για βόμ­βα δια­σπο­ράς, οι οποί­ες είναι απα­γο­ρευ­μέ­νες στις περισ­σό­τε­ρες χώρες, αλλά όχι στη Ρωσία και την Ουκρανία.

«Αν (ο πύραυ­λος) δεν είχε καταρ­ρι­φθεί, θα υπήρ­χαν ακό­μη περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα», εκτί­μη­σε ο Πουσίλιν.

Σύμ­φω­να με τον ίδιο, τα θύμα­τα ανέ­με­ναν σε στά­ση λεω­φο­ρεί­ου ή για να αγο­ρά­σουν εισιτήριο.

Η ρωσι­κή τηλε­ό­ρα­ση μετέ­δω­σε εικό­νες από ένα πορ­το­κα­λί λεω­φο­ρείο που έχει υπο­στεί σοβα­ρές ζημιές, αλλά και από πολ­λά οχή­μα­τα που είχαν τυλι­χθεί στις φλόγες.

Να σημειω­θεί ότι στο κέντρο της πόλης του Ντο­νέ­τσκ, δεν υπάρ­χει στρα­τιω­τι­κή εγκα­τά­στα­ση, κάτι που ανα­δει­κνύ­ει την εγκλη­μα­τι­κή χρή­ση πυρο­μα­χι­κών δια­σπο­ράς σε αστι­κή περιο­χή, από τις νεο­να­ζι­στι­κές δυνά­μεις του Τάγ­μα­τος Αζόφ που επι­χει­ρούν στην περιο­χή του Ντονμπάς ..

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο