Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκάδες κρούσματα σε σμηνίτες στην Τρίπολη

«Συνα­γερ­μός» έχει σημά­νει στην Τρί­πο­λη και συγκε­κρι­μέ­να στο Γενι­κό Επι­τε­λείο Αερο­πο­ρί­ας, μετά τον εντο­πι­σμό 29 κρου­σμά­των κορω­νοϊ­ού στην 124 Πτέ­ρυ­γα Βασι­κής Εκπαί­δευ­σης (Δημο­σιεύ­μα­τα άνουν λόγο και για 50 κρού­σμα­τα). Δεν υπάρ­χει ακό­μη επί­ση­μη ενημέρωση.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, τα κρού­σμα­τα Covid-19 έχουν εντο­πι­στεί σε σμη­νί­τες οι οποί­οι παρου­σιά­στη­καν πριν από λίγες ημέ­ρες στην Τρί­πο­λη για να υπη­ρε­τή­σουν την στρα­τιω­τι­κή τους θητεία. Στο στρα­τό­πε­δο της Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας παρου­σιά­στη­καν περί­που 800 νεο­σύλ­λε­κτοι, 29 από τους οποί­ους δια­πι­στώ­θη­κε ότι είναι θετι­κοί στον κορω­νο­ϊό. Στην πλειο­νό­τη­τά τους, οι σμη­νί­τες είναι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί ή εμφα­νί­ζουν ήπια συμ­πτώ­μα­τα και βρί­σκο­νται σε καρα­ντί­να εντός του στρατοπέδου.

Ωστό­σο, δύο από τους σμη­νί­τες που δια­πι­στώ­θη­κε ότι νοσούν από την Covid-19 εμφά­νι­σαν σοβα­ρό­τε­ρα συμ­πτώ­μα­τα και μετα­φέρ­θη­καν για νοση­λεία: Ο ένας στο νοσο­κο­μείο της Τρί­πο­λης και ο άλλος στο 251 Γενι­κό Νοσο­κο­μείο Αερο­πο­ρί­ας στην Αθήνα.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο