Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκάδες νεκροί από την κακοκαιρία στις ΗΠΑ — Στα τρία μέτρα το χιόνι και πολικές θερμοκρασίες

«Δεν ήταν τα Χρι­στού­γεν­να που θέλα­με»: μια χει­με­ρι­νή καται­γί­δα με παγω­μέ­νους ανέ­μους, που σάρω­νε εδώ και ημέ­ρες τις κεντρι­κές και τις ανα­το­λι­κές Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, στοί­χι­σε τη ζωή σε περισ­σό­τε­ρους από 30 ανθρώ­πους και άφη­σε δεκά­δες χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νούς χωρίς ηλε­κτρι­κό την ημέ­ρα των Χριστουγέννων.

Τριά­ντα δύο θάνα­τοι έχουν επι­βε­βαιω­θεί σε εννέα Πολι­τεί­ες, από τους οποί­ους 13 στην κομη­τεία Ίρι, που βρί­σκε­ται στην πολι­τεία της Νέας Υόρ­κης και περι­λαμ­βά­νει την πόλη Μπά­φα­λο, όπου οι σωροί του χιο­νιού φθά­νουν σε μερι­κά σημεία τα τρία μέτρα.

Μερι­κά από τα θύμα­τα βρέ­θη­καν μέσα σε αυτο­κί­νη­τα και άλλα στο δρό­μο, μέσα στο χιόνι.

Από το βρά­δυ της Τετάρ­της, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες πλήτ­το­νται απ’ αυτή τη σπά­νιας σφο­δρό­τη­τας καται­γί­δα, οι πολι­κοί άνε­μοι της οποί­ας προ­κά­λε­σαν σημα­ντι­κές χιο­νο­πτώ­σεις, κυρί­ως στην περι­φέ­ρεια των Μεγά­λων Λιμνών.

«Δεν ήταν τα Χρι­στού­γεν­να που θέλα­με», είπε ο Μαρκ Πόλον­καρτς, αξιω­μα­τού­χος της κομη­τεί­ας Ίρι, ο οποί­ος εξέ­φρα­σε φόβους ότι ο αριθ­μός των νεκρών θα αυξη­θεί στην κομη­τεία του.

«Υπάρ­χουν άνθρω­ποι απο­κλει­σμέ­νοι μέσα στα αυτο­κί­νη­τά τους εδώ και περισ­σό­τε­ρο από δύο ημέ­ρες και άλλοι μέσα σε σπί­τια όπου οι θερ­μο­κρα­σί­ες είναι ψυγεί­ου», προειδοποίησε.

Την Παρα­σκευή ανα­κοι­νώ­θη­κε στην περι­φέ­ρεια αυτή απα­γό­ρευ­ση των μετα­κι­νή­σε­ων, εντού­τοις εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι βρέ­θη­καν απο­κλει­σμέ­νοι μέσα στα οχή­μα­τά τους.

Οι δια­σώ­στες πήγαι­ναν χθες, Κυρια­κή, από αυτο­κί­νη­το σε αυτο­κί­νη­το για να δουν «αν υπήρ­χαν μέσα πτώ­μα­τα», είπε ο Μαρκ Πόλον­καρτς μιλώ­ντας στο CNN.

 «Μείζων κρίση»

«Είναι μια μεί­ζων κρί­ση», παρα­δέ­χθη­κε η κυβερ­νή­τρια της πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης Κάθι Χόκουλ, η οποία έχει γεν­νη­θεί στο Μπά­φα­λο και έδω­σε εντο­λή να ανα­πτυ­χθεί η Εθνοφρουρά.

«Έχω δει όλες τις μεγά­λες χει­με­ρι­νές καται­γί­δες των 60 τελευ­ταί­ων ετών», είπε. «Αυτή εδώ είναι η χειρότερη».

Η ηλε­κτρο­δό­τη­ση δεν θα απο­κα­τα­στα­θεί πλή­ρως στο Μπά­φα­λο πριν από σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, προει­δο­ποί­η­σε ο Πόλον­καρτς και κάλε­σε τους κατοί­κους να μην βγαί­νουν από τα σπί­τια τους, καθώς οι δρό­μοι παρα­μέ­νουν αποκλεισμένοι.

Από 30 έως 60 εκα­το­στά χιο­νιού επρό­κει­το να πέσουν ακό­μη μέχρι τη νύκτα, σύμ­φω­να με το τελευ­ταίο δελ­τίο της αμε­ρι­κα­νι­κής μετε­ω­ρο­λο­γι­κής υπη­ρε­σί­ας (NWS).

«Οι άνε­μοι είναι τόσο ισχυ­ροί» ώστε το χιό­νι «σχη­μα­τί­ζει κάτι σαν θίνες», είναι «τρε­λό», περιέ­γρα­φε το Σάβ­βα­το στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο η 34χρονη Άλι Λόσον, που ζει στο Μπά­φα­λο εδώ και οκτώ χρόνια.

Περισ­σό­τε­ρα από 48.000 νοι­κο­κυ­ριά εξα­κο­λού­θού­σαν χθες, Κυρια­κή, να είναι χωρίς ηλε­κτρι­κό στην ανα­το­λι­κή ακτή, όπου η κακο­και­ρία είχε αρχι­κά προ­κα­λέ­σει τη δια­κο­πή της ηλε­κτρο­δό­τη­σης σε 150.000 νοι­κο­κυ­ριά, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο Poweroutage.us.

Κίνδυνος υποθερμίας

Οι θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­μέ­νε­ται πάντως ότι θα επι­στρέ­ψουν «στα φυσιο­λο­γι­κά για την επο­χή επί­πε­δα έως τα μέσα της εβδο­μά­δας», σύμ­φω­να με τη NWS.

Περισ­σό­τε­ρες από 3.000 πτή­σεις ακυ­ρώ­θη­καν χθες, Κυρια­κή, και προ­στί­θε­νται στις περί­που 3.500 που είχαν ακυ­ρω­θεί το Σάβ­βα­το και στις 6.000 άλλες που είχαν ακυ­ρω­θεί την Παρα­σκευή, σύμ­φω­να με τον εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο Flightaware.com.

Σχε­δόν παντού στις αμε­ρι­κα­νι­κές πόλεις, όπως στο Ντέν­βερ ή το Σικά­γο, άνοι­ξαν κατα­φύ­για για να υπο­δε­χθούν ανθρώ­πους που είχαν ανά­γκη ώστε να μπο­ρο­έ­σουν να ζεστα­θούν και να προ­στα­τευ­θούν από τον κίν­δυ­νο της υποθερμίας.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας απελ­πι­σμέ­νοι μετα­νά­στες που είχαν έρθει από το Μεξι­κό κατέ­φυ­γαν για να ζεστα­θούν σε εκκλη­σί­ες, σχο­λεία και ένα κοι­νω­νι­κό κέντρο, εξή­γη­σε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο η εκπαι­δευ­τι­κός και εθε­λό­ντρια Ρόζα Φάλκον.

Όμως μερι­κοί επέ­λε­ξαν να παρα­μεί­νουν έξω επει­δή φοβού­νταν ότι θα τρα­βού­σαν την προ­σο­χή των μετα­να­στευ­τι­κών αρχών, πρόσθεσε.

Η καται­γί­δα έπλη­ξε και τον Κάνα­δά, όπου τρο­χαίο δυστύ­χη­μα λεω­φο­ρεί­ου σε παγω­μέ­νο δρό­μο στη Βρε­τα­νι­κή Κολομ­βία στοί­χι­σε τη ζωή σε του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις ανθρώ­πους ενώ δεκά­δες ήταν οι τραυ­μα­τί­ες, σύμ­φω­να με τις αρχές.

Επί­σης περισ­σό­τε­ροι από 150.000 άνθρω­ποι έμει­ναν χωρίς ηλε­κτρι­κό, κυρί­ως στο Οντά­ριο και το Κεμπέκ.

Τα δρο­μο­λό­για όλων των αμα­ξο­στοι­χιών από το Τορό­ντο προς την Οτά­βα και το Μόντρε­αλ ακυ­ρώ­θη­καν εξάλ­λου την ημέ­ρα των Χρι­στου­γέν­νων μετά τον εκτρο­χια­σμό ενός τρέ­νου, σύμ­φω­να με την κανα­δι­κή υπη­ρε­σία σιδη­ρο­δρο­μι­κών μεταφορών.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο