Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκατρία θετικά κρούσματα σε γηροκομείο Σερρών

Δεκα­τρία θετι­κά κρού­σμα­τα εντο­πί­στη­καν σε γηρο­κο­μείο Σερ­ρών. Πρό­κει­ται για επτά ηλι­κιω­μέ­νους άνω των 85 που είναι ασυμ­πτω­μα­τι­κοί και η δια­κο­μι­δή τους έχει γίνει στο νοσο­κο­μείο ΑΧΕΠΑ της Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς και έξι άτο­μα από το προ­σω­πι­κό δηλα­δή συνο­λι­κά 13 άτομα.

Όπως μετέ­δω­σε ο ΣΚΑΪ, οι ηλι­κιω­μέ­νοι που βρί­σκο­νται στο γηρο­κο­μείο ανέρ­χο­νται συνο­λι­κά σε 100 ενώ 30 είναι τα άτο­μα του προσωπικού.

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο