Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεκτή η προσφυγή της Γεωργίας Μπίκα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση βιασμού

Παρα­δε­κτή από τις ευρω­παϊ­κές δικα­στι­κές Αρχές έγι­νε η προ­σφυ­γή της Γεωρ­γία Μπί­κα στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των για την υπό­θε­ση του βια­σμού της, όπως η ίδια κατήγ­γει­λε πριν από περί­που ένα χρό­νο και πλέ­ον η υπό­θε­ση οδη­γεί­ται και επί­ση­μα στα ένδι­κα μέσα του εξωτερικού.

Όπως έγι­νε γνω­στό σήμε­ρα, η προ­σφυ­γή της κρί­θη­κε παρα­δε­κτή σε πρώ­το στά­διο, γεγο­νός που σημαί­νει ότι το ΕΔΑΔ προ­τεί­νει στην καταγ­γέλ­λου­σα και στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση να προ­χω­ρή­σουν σε δια­κα­νο­νι­σμό ώστε να απο­ζη­μιω­θεί η 24χρονη κοπέλα.

«Η Γεωρ­γία Μπί­κα δεν πρό­κει­ται να δεχθεί τον δια­κα­νο­νι­σμό, διό­τι επι­θυ­μεί να οδη­γη­θεί η υπό­θε­ση σε δημό­σια συνε­δρί­α­ση, για να υπο­στη­ρί­ξει ζωντα­νά τα όσα ακρι­βώς συνέ­βη­σαν, και μετά να απο­φα­σί­σει το δικα­στή­ριο για το τελι­κό ποσό της απο­ζη­μί­ω­σης» ανέ­φε­ρε σε δηλώ­σεις του στο ThessToday.gr ο δικη­γό­ρος της, Νίκος Διαλυνάς.

Σύμ­φω­να με το δικη­γό­ρο της, δεν τίθε­ται θέμα απο­δο­χής υψη­λό­τε­ρου ή χαμη­λό­τε­ρου ποσού απο­ζη­μί­ω­σης, αλλά πρό­κει­ται για θέμα δικαί­ω­σης της Γεωρ­γί­ας, και κυρί­ως ηθικής.

«Από κει και πέρα το επό­με­νο ραντε­βού μας θα είναι στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο, και αξί­ζει να τονι­στεί πως από τις 78.000 προ­σφυ­γές, μόνο το 8% αυτών γίνε­ται δεκτό. Μπο­ρεί ο καθέ­νας να βγά­λει τα συμπε­ρά­σμα­τά του, όχι μόνο για τα στοι­χεία που περιεί­χε η προ­σφυ­γή αλλά και για την αστο­χία και τις παρα­λεί­ψεις των ελλη­νι­κών αρχών», συμπλήρωσε.

Η 24χρονη προ­σέ­φυ­γε στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο έπει­τα από την από­φα­ση του εισαγ­γε­λέα του Αρεί­ου Πάγου να θέσει στο αρχείο την αίτη­ση για την άσκη­ση αναί­ρε­σης κατά του βου­λεύ­μα­τος του Συμ­βου­λί­ου Πλημ­με­λειο­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης, το οποίο απαλ­λάσ­σει τον 27χρονο από την κατη­γο­ρία βιασμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο