Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δελτίο Τύπου της ΚΝΕ για την ολοκλήρωση του 45ου Φεστιβάλ

Συμμετοχή που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο

Με συμ­με­το­χή που ξεπέ­ρα­σε κάθε προη­γού­με­νο ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» σε όλη τη χώρα.

Με σύν­θη­μα «Με τους αγώ­νες, τα όνει­ρα, τη δύνα­μή μας “…θα χτί­σου­με έναν κόσμο λέφτε­ρο, ανοι­χτό, γεμά­το ελπί­δα…”, τον Σοσια­λι­σμό», το 45ο Φεστι­βάλ ΚΝΕ — «Οδη­γη­τή» «ταξί­δε­ψε» απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλά­δα, κορυ­φώ­νο­ντας τις εκδη­λώ­σεις του στην Αθή­να το τρι­ή­με­ρο 19 — 20 — 21 Σεπτέμ­βρη, στο Πάρ­κο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης «Αντώ­νης Τρίτσης».

Οπως σημειώ­νει η ΚΝΕ σε σχε­τι­κό Δελ­τίο Τύπου της για την ολο­κλή­ρω­ση των εκδηλώσεων:

  • «Η πραγ­μα­το­ποί­η­ση των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ για 10η συνε­χό­με­νη χρο­νιά στο Πάρ­κο Τρί­τση στο Ιλιον απο­τε­λεί μία ακό­μα συμ­βο­λή της ΚΝΕ στον αγώ­να για Πάρ­κο ανοι­χτό στο λαό και κλει­στό στα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, μία ακό­μα συμ­βο­λή στην ανά­δει­ξη των αιτη­μά­των ενά­ντια στην εγκα­τά­λει­ψή του και την έλλει­ψη κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης. Το Πάρ­κο Τρί­τση παρα­δό­θη­κε ακό­μα πιο καθα­ρό από όσο πριν για το λαό των δυτι­κών προ­α­στί­ων της Αθή­νας. Αλλω­στε, ο σεβα­σμός στο Πάρ­κο και ο καθα­ρι­σμός του είναι στοι­χείο που συνο­δεύ­ει το Φεστι­βάλ ΚΝΕ — “Οδη­γη­τή” όλα τα χρό­νια που διε­ξά­γε­ται στον συγκε­κρι­μέ­νο χώρο.
  • Καλού­με τους δεκά­δες χιλιά­δες νέους και τις νέες, μαθη­τές, εργα­ζό­με­νους, φοι­τη­τές και σπου­δα­στές σχο­λών κατάρ­τι­σης, που συμ­με­τεί­χαν στις εκδη­λώ­σεις του 45ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ — “Οδη­γη­τή” σε όλη τη χώρα, να δώσουν μαχη­τι­κά το “παρών” στους αγώ­νες».

 

Ατέχνως_logo🔻🔻

Όλο το αφιέ­ρω­μα του «Ατέ­χνως» 🚩45 χρό­νια Φεστι­βάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο