Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια για 48 ώρες

 Δεμέ­να στα λιμά­νια όλης της χώρας είναι από σήμε­ρα στις 6 το πρωί και για 48ωρες  τα επι­βα­τη­γά πλοία, λόγω πανελ­λα­δι­κής απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης της Πανελ­λή­νιας Ναυ­τι­κής Ομοσπονδίας.

Η Διοί­κη­ση της  Πανελ­λή­νιας Ναυ­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας κατά την συνε­δρί­α­σή της στις 27-10-2021, κήρυ­ξε  48ωρη Πανελ­λα­δι­κή απερ­γία στα επι­βα­τη­γά πλοία (Ακτο­πλοϊ­κά-Μεσο­γεια­κά­/Του­ρι­στι­κά-Πορ­θμεία) με έναρ­ξη από σήμε­ρα  στις 06.01 το πρωί 10-11-2021 ημέ­ρα Τετάρ­τη μέχρι και στις 06.00 π.μ. της Παρα­σκευ­ής 12-11-2021, με προ­ο­πτι­κή κλιμάκωσης.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η συνο­μο­σπον­δία των ναυ­τι­κών κάνει λόγο για «πλή­ρη απρο­θυ­μία και στεί­ρα αρνη­τι­κή συμπε­ρι­φο­ρά της εργο­δο­τι­κής πλευ­ράς προ­κει­μέ­νου να καταρ­τι­στεί νέα Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας για τα έτη 2020 και 2021 με πραγ­μα­τι­κές και ουσια­στι­κές αυξή­σεις, αλλά και να στε­λε­χώ­σει τα πλοία με βάση τις σύγ­χρο­νες και πραγ­μα­τι­κές ανάγκες.»

   «Η εργο­δο­τι­κή πλευ­ρά ακο­λου­θώ­ντας τακτι­κή συνε­χούς κωλυ­σιερ­γί­ας όχι μόνο αρνεί­ται να χορη­γή­σει την οποια­δή­πο­τε αύξη­ση αλλά επι­δει­κνύ­ει και μια πλή­ρως στεί­ρα συμπε­ρι­φο­ρά σχε­τι­κά με τα καθη­με­ρι­νά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζου­με κατά την εκτέ­λε­ση των καθη­κό­ντων μας. Με περισ­σή προ­κλη­τι­κό­τη­τα «αγνο­εί» το πραγ­μα­τι­κό γεγο­νός ότι επί διε­τία δηλα­δή από το2019, οι απο­δο­χές μας παρα­μέ­νουν καθη­λω­μέ­νες παρά τη γνω­στή σε όλους συνε­χή αύξη­ση των ειδών πρώ­της ανά­γκης και των εν γένει υπη­ρε­σιών, που πλή­ρως εξα­νε­μί­ζουν τα εισο­δή­μα­τα μας. Ξεχνούν ακό­μα ότι η απα­σχό­λη­σή μας δεν είναι ετή­σια, αλλά για τους περισ­σό­τε­ρους από εμάς έχει κατα­ντή­σει επο­χια­κή» τονί­ζε­ται στην ανακοίνωση.

Η ΠΝΟ προ­σθέ­τει επί­σης ότι «παρά τις συνε­χείς πιέ­σεις και δια­μαρ­τυ­ρί­ες τα ήδη υφι­στά­με­να προ­βλή­μα­τα, που αντι­με­τω­πί­ζει ο κλά­δος των Ναυ­τερ­γα­τών όχι μόνον δεν επι­λύ­ο­νται αλλά εξα­κο­λου­θούν να συσ­σω­ρεύ­ο­νται καθη­με­ρι­νά, με απο­κο­ρύ­φω­μα την σει­ρά αντερ­γα­τι­κών νόμων με την πρό­φα­ση και της παν­δη­μί­ας και την εξα­κο­λού­θη­ση εφαρ­μο­γής του ν. 4150/2013 για τις μειω­μέ­νες και ειδι­κές συν­θέ­σεις στα επι­βα­τι­κά μεσο­γεια­κά και ακτο­πλοϊ­κά πλοία, του Ν. 4714/2020, που επεμ­βαί­νει στην εσω­τε­ρι­κή αυτο­νο­μία και λει­τουρ­γία των σωμα­τεί­ων, την μόνι­μη πλέ­ον παρα­βί­α­ση των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων Εργα­σί­ας  και ιδιαί­τε­ρα σε ότι αφο­ρά τις ώρες απα­σχό­λη­σης και κατα­βο­λής των δεδου­λευ­μέ­νων απο­δο­χών ως και την συνε­χι­ζό­με­νη ανερ­γία του κλά­δου, χωρίς να λαμ­βά­νε­ται κανέ­να μέτρο για την ανά­καμ­ψή της».

Σύμ­φω­να με την ΠΝΟ κατά την διάρ­κεια της απερ­γί­ας θα γίνο­νται προ­συ­γκε­ντρώ­σεις από το πρωί στον χώρο μέσα στο λιμά­νι, απέ­να­ντι από τον Ηλε­κτρι­κό Σταθ­μό, ενώ η  απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 11-11-2021 στον παρα­πά­νω χώρο και ώρα 10.30 π.μ.

Ήδη τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ — ΠΕΕΜΑΓΕΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, έχο­ντας στο πλευ­ρό τους σωμα­τεία και εργα­ζό­με­νους από άλλους κλά­δους, έχουν ριχτεί στη μάχη της περι­φρού­ρη­σης της απερ­γί­ας στο λιμά­νι του Πειραιά.

Στο πλευ­ρό τους επί­σης βρί­σκε­ται και ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ της ΚΕ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Ενώ την Πέμ­πτη, δεύ­τε­ρη μέρα της 48ωρης απερ­γί­ας, θα απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση μπρο­στά από τα πλοία της «Blue Star», επί­σης απέ­να­ντι από τον ΗΣΑΠ.

Απερ­για­κές περι­φρου­ρή­σεις γίνο­νται και σε άλλα μεγά­λα λιμά­νια της χώρας.

Διεκ­δι­κούν κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων, ανα­νέ­ω­ση και εφαρ­μο­γή Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων με αυξή­σεις στους μισθούς, οργα­νι­κές συν­θέ­σεις που να αντα­πο­κρί­νο­νται στις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες, μέτρα προ­στα­σί­ας των ανέρ­γων, επα­να­πα­τρι­σμό των πλη­ρω­μά­των στα ποντο­πό­ρα καρά­βια από τον πολύ­μη­νο εγκλω­βι­σμό τους, Κοι­νω­νι­κή Ασφά­λι­ση για όλους, δημό­σια και υπο­χρε­ω­τι­κή, ανα­βάθ­μι­ση της Ναυ­τι­κής Εκπαί­δευ­σης κ.ά.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο