Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δεμένος σκλάβος»

ma3«Προ­ο­ρι­ζό­ταν για το μαυ­σω­λείο του πάπα Ιου­λί­ου Β΄. Η εκτέ­λε­ση του μνη­μεί­ου στα­μά­τη­σε πολ­λές φορές και περιο­ρί­στη­κε πολύ η σημα­σία του αρχι­κού σχε­δί­ου, που βασά­νι­ζε τον καλ­λι­τέ­χνη επί σαρά­ντα χρό­νια. Επει­δή αυτή η ιδέα δεν ολο­κλη­ρώ­θη­κε ποτέ, θα ήταν πολύ δύσκο­λο να φαντα­στού­με πώς είχε συλ­λά­βει ο καλ­λι­τέ­χνης το σύνολο.

(…) Ξεκι­νώ­ντας από τον ακα­τέρ­γα­στο όγκο άρχι­σε να δου­λεύ­ει το ανδρι­κό γυμνό, θέμα που απο­τε­λεί γι’ αυτόν το ανώ­τα­το στοι­χείο της πλα­στι­κής ζωντά­νιας. Η αρμο­νία της λυγε­ρής αυτής μορ­φής στη­ρί­ζε­ται σε τρία σημεία, τους αγκώ­νες και το λυγι­σμέ­νο γόνα­το, που μάς βοη­θούν να εκτι­μή­σου­με την έκτα­σή του σε ύψος, σε πλά­τος και σε βάθος. Ο δού­λος σφα­δά­ζει σ’ έναν σπα­σμό πόνου που η ατο­νία του οφεί­λε­ται περισ­σό­τε­ρο στην αδρά­νεια του υλι­κού παρά στο σφιγ­μέ­νο γύρω από το στή­θος σκοινί.

Ο καλ­λι­τέ­χνης εξου­σιά­ζει το μάρ­μα­ρο και αφαι­ρεί το σκλη­ρό στοι­χείο χάρη σε μια κατα­σκευή άκρας τελειό­τη­τας. Στέ­κε­ται κάπως στις μακρές προ­ε­ξο­χές των εξο­γκω­μέ­νων μυών, δημιουρ­γώ­ντας εντυ­πώ­σεις συνε­χεί­ας που θυμί­ζουν τις λεπτό­τη­τες του Πραξιτέλη».

Πηγή: “Τα μεγά­λα μου­σεία του κόσμου – Λού­βρο”, εκδ. Mondadori-Φυτράκης

ma2

Ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους ζωγρά­φους όλων των επο­χών ―ο μεγα­λύ­τε­ρος δημιουρ­γός της Ανα­γέν­νη­σης― γλύ­πτης, αρχι­τέ­κτο­νας και ποι­η­τής, ο Μιχα­ήλ Άγγε­λος, έφυ­γε από τη ζωή σαν σήμε­ρα, στις 18 Φλε­βά­ρη του 1564. Στα δημο­φι­λέ­στε­ρα έργα του συγκα­τα­λέ­γο­νται οι νωπο­γρα­φί­ες που φιλο­τέ­χνη­σε για το Παπι­κό παρεκ­κλή­σι του Βατι­κα­νού (Καπέ­λα Σιξ­τί­να), το άγαλ­μα του Δαβίδ και η Πιε­τά (απο­κα­θή­λω­ση) στην Βασι­λι­κή του Αγί­ου Πέτρου, στη Ρώμη.

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο