Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος. Τόσος ήτανε…»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Υπάρ­χει ένα κόμ­μα που λέγε­ται ΚΙΝΑΛ. Ή, αλλιώς, ΠΑΣΟΚ σε νέα συσκευα­σία, με άλλο όνο­μα και σήμα.

Πρό­κει­ται για εκεί­νη την παρά­τα­ξη που κυβέρ­νη­σε τη χώρα επί 25 χρό­νια. Η ίδια εκεί­νη παρά­τα­ξη που, για περισ­σό­τε­ρο από τρεις δεκα­ε­τί­ες, από κοι­νού με τη ΝΔ, τσά­κι­σε και αφαί­μα­ξε την εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Που ποδο­πά­τη­σε και κου­ρέ­λια­σε κάθε ίχνος εργα­σια­κού και ασφα­λι­στι­κού δικαιώματος.

Για όσους τυχόν έχουν ασθε­νή μνή­μη, να θυμί­σου­με πως, μετα­ξύ άλλων, πρό­κει­ται για το κόμμα:

- των βάσε­ων που «θα έφευ­γαν», αλλά τελι­κά έμειναν…

- της ΕΟΚ και του ΝΑΤΟ — που ήταν «το ίδιο συν­δι­κά­το» — αλλά που οι κυβερ­νή­σεις του πρά­σι­νου ήλιου υπη­ρέ­τη­σαν με ευλάβεια…

- των συν­θη­κών του Μάα­στριχτ και της Λισα­βό­νας που έβα­λαν τα θεμέ­λια του εργα­σια­κού μεσαί­ω­να ενά­ντια στους ευρω­παϊ­κούς λαούς…

- των Ιμί­ων, του «ευχα­ρι­στώ τους αμε­ρι­κα­νούς», του «γκρι­ζα­ρί­σμα­τος» του Αιγαί­ου, της παρά­δο­σης του Οτσα­λάν, του Νατοι­κού μακε­λειού στη Γιουγκοσλαβία…

- του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου, των Τσο­χα­τζό­που­λων, των Τσου­κά­των, των Παπα­ντω­νί­ου, των Μαντέ­λη­δων, όλης της δυσο­σμί­ας που ανα­δύ­ε­ται απ’ τα σκάν­δα­λα της πρά­σι­νης διακυβέρνησης…

- του Καστε­λό­ρι­ζου, του ΔΝΤ, της τρόι­κας, του 1ου, του 2ου και του 3ου μνη­μο­νί­ου, της συγκυ­βέρ­νη­σης με τη ΝΔ και το ΛΑΟΣ…

- της σαπί­λας του εργο­δο­τι­κού συν­δι­κα­λι­σμού, των «πρα­σι­νο­φρου­ρών», της ΓΣΕΕ και των Παναγόπουλων…

- της ρεμού­λας, της κλε­πτο­κρα­τί­ας, των ρου­σφε­τιών, του «μαζί τα φάγαμε»…

Σε αυτό λοι­πόν το κόμ­μα που ονο­μά­ζε­ται ΚΙΝΑΛ, δηλα­δή στο ΠΑΣΟΚ, ευδο­κι­μούν, μετα­ξύ άλλων, κάτι κύριοι σαν τον κ. Οδυσ­σέα Κων­στα­ντι­νό­που­λο, βου­λευ­τή Αρκα­δί­ας που το 2015 ήταν μετα­ξύ των διεκ­δι­κη­τών της προ­ε­δρί­ας της παρά­τα­ξης του.

Ο «λαμπρός» αυτός πολι­τι­κός άντρας, προ­φα­νώς ενο­χλη­μέ­νος από το απο­τέ­λε­σμα των ευρω­ε­κλο­γών στους έλλη­νες του εξω­τε­ρι­κού όπου το ΚΚΕ κατέ­λα­βε την τρί­τη θέση με 14,97% αφή­νο­ντας το ΚΙΝΑΛ πίσω με 8,58%, έγρα­ψε το εξής στο twitter: 

«Το 11% των Ελλή­νων ψηφο­φό­ρων του εξω­τε­ρι­κού στις ευρω­ε­κλο­γές ψήφι­σε ΚΚΕ!
Μένω Ελβε­τία και ψηφί­ζω ΚΚΕ 
Αυτά είναι ..
ΥΓ. Το ΚΚΕ έρχε­ται τρί­το κόμ­μα σε αυτή την κάλπη!»

Konstantinopoulos

Σχό­λιο 1ο: Να ενη­με­ρώ­σει κάποιος τον βου­λευ­τή του ΚΙΝΑΛ πως η Ελβε­τία δεν είναι μέλος της Ε.Ε.

Σχό­λιο 2ο: Το πολύ γαρ της θλί­ψε­ως γεν­νά παρα­φρο­σύ­νη. Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε την απο­γο­ή­τευ­ση του κ.Κωνσταντινόπουλου για το απο­τέ­λε­σμα και τον εύλο­γο αντι­κομ­μου­νι­σμό του. Το να μιλά­ει όμως για «Ελβε­τί­ες» ένα στέ­λε­χος του ΠΑΣΟΚ, του κόμ­μα­τος που υπη­ρέ­τη­σε τον καπι­τα­λι­σμό και την αστι­κή τάξη με μεγα­λύ­τε­ρη ευλά­βεια κι’ απ τη ΝΔ, ε αυτό πάει πολύ! Βλέ­πε­τε, οι «Ελβε­τί­ες» είναι προ­νό­μιο του πολι­τι­κού προ­σω­πι­κού της πλου­το­κρα­τί­ας, του οποί­ου ο κ. Κων­στα­ντι­νό­που­λος και οι κομ­μα­τι­κοί ομο­γά­λα­κτοι του απο­τε­λούν εκλε­κτά μέλη.

Σχό­λιο 3ο: Κάτι τέτοιοι σχο­λια­σμοί από αστούς πολι­τι­κούς, όπως καλή ώρα ο βου­λευ­τής της αμαρ­τω­λής σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας του ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, που έχουν το θρά­σος να πιά­νουν στο στό­μα τους το ΚΚΕ και τους ψηφο­φό­ρους του, ανα­πό­φευ­κτα μας φέρ­νουν στο νου τα λόγια του ποι­η­τή: «Δεν έφται­γεν ο ίδιος. Τόσος ήτα­νε…».

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο